Stredn odborn kola strojncka Skalica Propagcia odbornho vzdelvania

  • Slides: 7
Download presentation
Stredná odborná škola strojnícka Skalica Propagácia odborného vzdelávania a prípravy Študijný odbor: 2381 M

Stredná odborná škola strojnícka Skalica Propagácia odborného vzdelávania a prípravy Študijný odbor: 2381 M strojárstvo partner v odbornom vzdelávaní a príprave

2381 M strojárstvo § študijný odbor § dĺžka štúdia 4 roky § ukončenie štúdia

2381 M strojárstvo § študijný odbor § dĺžka štúdia 4 roky § ukončenie štúdia maturitnou skúškou § vysvedčenie o maturitnej skúške § úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 A § možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu § odborná prax v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

2381 M strojárstvo Odborná prax počas štúdia • Školské dielne SOŠ strojníckej Skalica •

2381 M strojárstvo Odborná prax počas štúdia • Školské dielne SOŠ strojníckej Skalica • Partnerský podnik Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

2381 M strojárstvo Absolvent pozná a ovláda § technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných

2381 M strojárstvo Absolvent pozná a ovláda § technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov § odbornú terminológiu strojárstva § strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve § technické výpočty s využitím odbornej literatúry a noriem § technologické postupy strojového obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania a montáže Odborné vedomosti

2381 M strojárstvo Absolvent vie • vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD-CAM systémov •

2381 M strojárstvo Absolvent vie • vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD-CAM systémov • vykonávať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov s použitím meradiel a meracích prístrojov • orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich s výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení Odborné zručnosti

2381 M strojárstvo • samostatné vykonávanie činností stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach •

2381 M strojárstvo • samostatné vykonávanie činností stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach • spracovávanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie • riadenie činnosti skupiny pracovníkov • zabezpečovanie údržby a prevádzky strojov a zariadení Uplatnenie absolventa

Chceš ďalej študovať na vysokej škole? Študijný odbor 2381 M strojárstvo je tá najlepšia

Chceš ďalej študovať na vysokej škole? Študijný odbor 2381 M strojárstvo je tá najlepšia voľba pre budúcich vysokoškolákov. www. sosskalica. sk