Strategia Rozwoju Wojewdztwa Mazowieckiego do 2030 roku Prognoza

  • Slides: 17
Download presentation
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Prognoza przyszłych działań na rzecz ekonomii społecznej

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Prognoza przyszłych działań na rzecz ekonomii społecznej dr Tomasz Sławiński Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 29 listopada 2012 r.

Uwarunkowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego W wyniku prowadzonego monitoringu Strategii stwierdzono, że dokument

Uwarunkowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego W wyniku prowadzonego monitoringu Strategii stwierdzono, że dokument wymaga aktualizacji ze względu na: 2 • Potrzebę dostosowania dokumentu do wyzwań strategii Europa 2020 i przyszłej perspektywy finansowej 2014 -20 • Zmiany w systemie dokumentów strategicznych i programowych na poziomie krajowym (wymóg uwzględnienia w Strategii celów KSRR) • Zrealizowanie części zadań Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Cele strategii Europa 2020 3 • wzrost inteligentny (smart growth) • wzrost zrównoważony (sustainable

Cele strategii Europa 2020 3 • wzrost inteligentny (smart growth) • wzrost zrównoważony (sustainable growth) • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) Wskaźniki realizacji: • Zatrudnienie – Zatrudnienie na poziomie 75% osób czynnych zawodowo w wieku od 20 do 64 lat • Badania i rozwój oraz innowacje – 3% PKB UE na innowacje i B+R • Zmiany klimatu i energia – Ograniczenie emisji CO² o min. 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. – 20% energii ze źródeł odnawialnych – Wzrost efektywności energetycznej o 20% • Edukacja – Max. 10% młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę – Min. 40% osób w wieku 30 -34 z wyższym wykształceniem • Ubóstwo i wykluczenie społeczne – Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o min. 20 mln.

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Obszary strategiczne: • Sprawne i efektywne państwo • Konkurencyjna gospodarka

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Obszary strategiczne: • Sprawne i efektywne państwo • Konkurencyjna gospodarka • Spójność społeczna i terytorialna Uwzględnia znaczenie ekonomii społecznej jako czynnika wzmacniającego spójność społeczną, zwiększającego aktywność osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększającego efektywność świadczeń społecznych 4

Wyzwania dla województwa mazowieckiego Wobec trudnej sytuacji województwa mazowieckiego wynikającej między innymi z takich

Wyzwania dla województwa mazowieckiego Wobec trudnej sytuacji województwa mazowieckiego wynikającej między innymi z takich czynników jak: – globalny kryzys finansowy, gospodarczy, – niestabilność strefy Euro, – zmniejszenie wsparcia z UE – wyjście z grupy regionów najbiedniejszych – wysokie obciążenia subwencją regionalną („janosikowe”) Strategia musi być strategią pomnażania środków na rozwój, a nie tylko ich redystrybucji Rola samorządu województwa • • • 5 Wskazanie dziedzin o największym potencjale rozwojowym w ramach aktualizacji strategii Skoncentrowanie działań i środków na wybranych obszarach Inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi i sektorem publicznym

Wewnętrzne zróżnicowania województwa mazowieckiego • Dualizm województwa mazowieckiego powoduje konieczność równoległego działania na rzecz:

Wewnętrzne zróżnicowania województwa mazowieckiego • Dualizm województwa mazowieckiego powoduje konieczność równoległego działania na rzecz: – Utrzymywania wysokiego tempa wzrostu Obszaru Metropolitalnego Warszawy i zwiększania konkurencyjności na rynku europejskim i globalnym 45% 66% – Wspierania obszarów słabiej rozwiniętych i podnoszenia wewnętrznej spójności regionu – Zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu • Silne zróżnicowanie wewnętrzne województwa wymaga pobudzenia potencjału endogenicznego 6 182% 49% 74% 45% PKB per capita wg parytetu siły nabywczej w odniesieniu do średniej UE (2009)

Struktura Opracowywanych Dokumentów Umowa o zarządzanie RPO WM Umowa Partnerska RPO SRWM RPROW Kontrakt

Struktura Opracowywanych Dokumentów Umowa o zarządzanie RPO WM Umowa Partnerska RPO SRWM RPROW Kontrakt Terytorialny PZPWM Strategie sektorowe Plany wykonawcze: Ramowy Zintegrowany Program Regionalny • Przemysł i produkcja 7 • Gospodarka • Przestrzeń i transport • Społeczeństwo • Środowisko i energetyka • Kultura i dziedzictwo • Rolnictwo i Obszary Wiejskie Regionalne Forum Terytorialne Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Aktualizacja strategii Ujęcie hierarchiczne Ujęcie problemowe • Cel priorytetowy • Konkurencyjność • Cele strategiczne

Aktualizacja strategii Ujęcie hierarchiczne Ujęcie problemowe • Cel priorytetowy • Konkurencyjność • Cele strategiczne • Spójność • Cele ramowe Ujęcie terytorialne • Region jako całość • Miasta Ujęcie sektorowe • Przemysł i produkcja • Gospodarka • Przestrzeń i transport • OMW • Obszary wiejskie • Społeczeństwo • Środowisko i energetyka • Kultura i dziedzictwo 8 Równoległe prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz

Wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów 9 CELE STRATEGICZNE Gospodarka Transport/ Przestrzeń Wzrost Trwały i konkurencyjności zrównoważony regionu poprzez rozwój działalności rozwój regionu oparty o produkcyjnej oraz endogeniczne transfer i wykorzystanie nowych czynniki rozwoju oraz wzrost technologii dostępności Społeczeństwo Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki Środowisko/ Energetyka Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowaneg o zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska Kultura Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do rozwoju przemysłów kreatywnych Region RAMOWE Przemysł i produkcja CELE CEL PRIORYTETOWY Układ celów zaktualizowanej Strategii Miasta OMW Obszary wiejskie 9

Konsultacje społeczne Założenia Aktualizacji Strategii I etap konsultacji Konferencje konsultacyjne listopad-grudzień 2011 Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Założenia Aktualizacji Strategii I etap konsultacji Konferencje konsultacyjne listopad-grudzień 2011 Konsultacje społeczne 28 XII 2011 – 28 III 2012 Konsultacje eksperckie Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko II etap konsultacji Konferencje konsultacyjne lipiec i wrzesień 2012 10 Konsultacje społeczne 11 VII 2011 – 28 IX 2012 Konsultacje eksperckie Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Zespół ds. Aktualizacji i Monitorowania Realizacji SRWM i PZPWM oraz koordynacji prac nad przygotowaniem

Zespół ds. Aktualizacji i Monitorowania Realizacji SRWM i PZPWM oraz koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych województwa mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014 -2020 • Zarząd Województwa • Dyrektorzy Departamentów UM • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych UM • Prezesi spółek z udziałem WM 36 osób odpowiedzialnych za rozwój województwa Koordynacja działań: MBPR i Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UM 11

Plany Wykonawcze • Dokumenty operacyjne, precyzujące zapisy Strategii • 6 Planów wykonawczych zgodnych z

Plany Wykonawcze • Dokumenty operacyjne, precyzujące zapisy Strategii • 6 Planów wykonawczych zgodnych z obszarami tematycznymi SRWM (Przemysł i • Zebranie najistotniejszych projektów stanowiących koło zamachowe dla rozwoju województwa • Uwzględnienie inteligentnej specjalizacji (smart specialization) – ukierunkowanie tematyczne i terytorialne na działania o najwyższym potencjale. Produkcja, Gospodarka, Przestrzeń i Transport, Społeczeństwo, Środowisko i Energetyka, Kultura i Dziedzictwo) +Rolnictwo i Obszary Wiejskie Za opracowanie planów wykonawczych odpowiedzialne są wyznaczone w ramach zespołu grupy robocze, np. : Lider grupy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie • Departament Zdrowia • Departament Edukacji Publiczne i Sportu PLAN WYKONAWCZY • Departament Organizacji SPOŁECZEŃSTWO • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 12

Ekonomia Społeczna w SRWM Problem zasygnalizowany w diagnozie: Na Mazowszu słabo rozwija się sektor

Ekonomia Społeczna w SRWM Problem zasygnalizowany w diagnozie: Na Mazowszu słabo rozwija się sektor ekonomii społecznej, tworzący miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem. Liczba spółdzielni socjalnych w 2011 r. wynosiła tylko 41. Sektor przedsiębiorczości społecznej wymaga wsparcia kierowanego bezpośrednio do nowo tworzonych podmiotów, szczególnie w obszarach wiejskich. (Diagnoza, Społeczeństwo) Szerokie podejście do zagadnienia: EKONOMIA SPOŁECZNA - sektor gospodarki, w którym nastawiona na zysk działalność ekonomiczna łączy się z celami społecznymi. (Słowniczek) 13

Działania sprzyjające ekonomii społecznej Budowa społeczeństwa obywatelskiego – zwiększanie partycypacji społecznej poprzez m. in.

Działania sprzyjające ekonomii społecznej Budowa społeczeństwa obywatelskiego – zwiększanie partycypacji społecznej poprzez m. in. wzmacnianie i upowszechnianie mechanizmów dialogu obywatelskiego i społecznego – wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, filantropii indywidualnej i korporacyjnej oraz wolontariatu – organizacja kampanii na rzecz świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Wspieranie grup nieaktywnych zawodowo – wsparcie skierowane w szczególności do osób wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, bezrobotnych, oraz w wieku 50+ – realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na rzecz samozatrudnienia lub zatrudnienia w produkcji Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne – tworzenie i rozwój spółdzielni socjalnych, adresowanych np. do długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, m. in. zakładów pracy chronionej 14 – wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów niosących pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Działania realizujące cele społeczne Strategia zakłada wiele działań z zakresu usług społecznych, stanowiących przedmiot

Działania realizujące cele społeczne Strategia zakłada wiele działań z zakresu usług społecznych, stanowiących przedmiot zainteresowania ekonomii społecznej, m. in. związanych z: – edukacją (wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich, podnoszenie kwalifikacji zawodowych) – sytuacją demograficzną (dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej, wspieranie rodzin wielodzietnych) – rynkiem pracy (szkolenia, poradnictwo, wsparcie organizacyjne pracowników i przedsiębiorców) – ochroną zdrowia (zwiększenie dostępności do usług medycznych, opieki nad chorymi, promocja zdrowego stylu życia) – aktywnością fizyczną (tworzenie ośrodków sportowych i rekreacyjnych, propagowanie aktywności fizycznej) – bezpieczeństwem publicznym (walka z przestępczością, wandalizmem, zwiększanie bezpieczeństwa na drogach) 15 Wiele podmiotów ekonomii społecznej wpisuje się zatem w Strategię ze względu na charakter realizowanych przez nie działań

Dziękuję za uwagę! 16

Dziękuję za uwagę! 16

17

17