STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKARSZEWY NA LATA 2014 2022

  • Slides: 16
Download presentation
STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKARSZEWY NA LATA 2014 -2022

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKARSZEWY NA LATA 2014 -2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE 4 OBSZARY TEMATYCZNE • • SPOŁECZNOŚĆ PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA I TURYSTYKA

KONSULTACJE SPOŁECZNE 4 OBSZARY TEMATYCZNE • • SPOŁECZNOŚĆ PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA I TURYSTYKA ŚRODOWISKO

Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach • sprecyzowany problem • sposób rozwiązania

Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach • sprecyzowany problem • sposób rozwiązania problemu

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKARSZEWY • OCENA WARUNKÓW ŻYCIA (1 -5) • ISTOTNE DZIAŁANIA

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKARSZEWY • OCENA WARUNKÓW ŻYCIA (1 -5) • ISTOTNE DZIAŁANIA (1 -3)

Ocena warunków życia w Gminie Skarszewy Placówki usługowe Placówki handlowe Gastronomia Stan środowiska naturalnego

Ocena warunków życia w Gminie Skarszewy Placówki usługowe Placówki handlowe Gastronomia Stan środowiska naturalnego Stan dróg i komunikacji lokalnej Kanalizacja Wodociągi i jakość wody Dostępność do sportu i rekreacji Dostępność do kultury i rozrywki Bezpieczeństwo mieszkańców Warunki mieszkaniowe Opieka zdrowotna Opieka społeczna Przedszkola Gimnazja Szkoły podstawowe Lokalny rynek pracy 5 - bardzo dobra 3 11 14 9 6 2 4 6 5 5 3 5 10 1 3 5 2 7 3 11 5 2 4 11 3 7 4 8 1 1 10 1 6 8 7 6 3 11 2 8 11 9 4 9 12 12 40 - dobra 2 2 6 6 1 1 1 4 6 34 - przeciętna 6 8 5 11 1 1 210 - zła 12 1 - bardzo zła 18 14 16 20

Ocena warunków życia w Gminie Skarszewy 6 Działania dla najubożysz 11 Szersze wspieranie kultury

Ocena warunków życia w Gminie Skarszewy 6 Działania dla najubożysz 11 Szersze wspieranie kultury 10 9 7 Zwiększanie estetyki gminy 7 2 12 2 Budowa i modernizacja budynków up 8 Budowa inf. przy drogach 1 11 1 Rozbudowa usług gastro-hotel. 10 7 10 Zewnętrzne wspieranie lokaln. przeds. 9 Rozwój strefy aktywności zawodowej 3 8 11 1 5 Remont i budowa dróg 3 16 Rozbudowa wodociągów 8 Zwiększenie nakładów na sport 3 6 5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 5 2 - ważne 12 10 3 - mniej ważne 1 6 3 14 0 1 - bardzo ważne 3 4 15 2 20

DRZEWO CELÓW Cel główny: Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój gospodarczy w Gminie przy

DRZEWO CELÓW Cel główny: Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój gospodarczy w Gminie przy wykorzystaniu największych jej walorów: aktywnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wysokiego potencjału turystycznego. Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadająca potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i turystów Cel strategiczny 2. Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata oferta inwestycyjna, rozwój turystyki Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i zapobieganie wszelkim formom wykluczenia Cel strategiczny 4. Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju 1. 1 Wysoka jakość infrastruktury komunikacyjnej 1. 2 Budowa nowoczesnej, i ogólnodostępnej sieci infrastruktury technicznej 1. 3 Dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna i bezpieczeństwo 1. 4 Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i bazy turystycznej 2. 1 Lokalni przedsiębiorcy podstawą rozwoju gospodarczego 2. 2 Wsparcie lokalnej produkcji rolniczej 2. 3 Utworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 2. 4 Kultra, historia i turystyka - flagowe produkty marki Skaraszewy 3. 1 Oferta kulturalna o wysokim poziomie i łatwym dostępie 3. 2 Dogodne warunki do rozwoju sportu i rekreacji 3. 3 Wspomaganie działalności organizacji pozarzadowych 3. 4 Przeciwdziałanie wykluczeniom i negatywnym zjawiskom społecznym 4. 1 Budowanie świadomości ekologicznej 4. 2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w sposób odpowiedzialny 4. 3 Ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko 4. 4 Źródła energi odnawialnej jako szansa na zrónoważony rozwój

CEL GŁÓWNY Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój gospodarczy w Gminie przy wykorzystaniu największych

CEL GŁÓWNY Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój gospodarczy w Gminie przy wykorzystaniu największych jej walorów: aktywnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wysokiego potencjału turystycznego.

CELE STRATEGICZNE PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKURA Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadające potrzebom

CELE STRATEGICZNE PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKURA Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadające potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i turystów GOSPODARKA I TURYSTYKA Cel strategiczny 2. Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata oferta inwestycyjna, rozwój turystyki SPOŁECZNOŚĆ Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i zapobieganie wszelkim formom wykluczenia ŚRODOWISKO Cel strategiczny 4. Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju

Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadająca potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i turystów CELE

Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadająca potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i turystów CELE OPERACYJNE 1. 1 Wysoka jakość infrastruktury komunikacyjnej 1. 2 Budowa nowoczesnej i ogólnodostępnej sieci infrastruktury technicznej 1. 3 Dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna i bezpieczeństwo 1. 4 Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej I bazy turystycznej

Cel strategiczny 2. Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata oferta inwestycyjna, rozwój turystyki CELE OPERACYJNE 2.

Cel strategiczny 2. Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata oferta inwestycyjna, rozwój turystyki CELE OPERACYJNE 2. 1 Lokalni przedsiębiorcy podstawą rozwoju gospodarczego 2. 2 Wsparcie lokalnej produkcji rolniczej 2. 3 Utworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 2. 4 Kultura, historia i turystyka - flagowe produkty marki Skarszewy

Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i zapobieganie wszelkim formom wykluczenia CELE OPERACYJNE 3.

Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i zapobieganie wszelkim formom wykluczenia CELE OPERACYJNE 3. 1 Oferta kulturalna o wysokim poziomie i łatwym dostępie 3. 2 Dogodne warunki do rozwoju sportu i rekreacji 3. 3 Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych 3. 4 Przeciwdziałanie wykluczeniom i negatywnym

Cel strategiczny 4. Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju CELE OPERACYJNE 4. 1 Budowanie

Cel strategiczny 4. Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju CELE OPERACYJNE 4. 1 Budowanie świadomości ekologicznej 4. 2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w sposób odpowiedzialny 4. 3 Ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko 4. 4 Źródła energii odnawialnej jako szansa na zrównoważony rozwój

WIZJA GMINY Gmina Skarszewy miejscem o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznej, często

WIZJA GMINY Gmina Skarszewy miejscem o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznej, często odwiedzana przez przyjezdnych ze względu na bogactwo przyrodnicze, ciekawą historię i nowoczesną bazę turystyczną, wspierająca rozwój przedsiębiorstw lokalnych, ale również atrakcyjna dla inwestorów, wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców wszystkich grup społecznych, dbająca o stan środowiska naturalnego dla dobra nas wszystkich.

MISJA GMINY Gmina Skarszewy tworzy warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz zapewnia mieszkańcom wysoki

MISJA GMINY Gmina Skarszewy tworzy warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz zapewnia mieszkańcom wysoki poziom jakości życia poprzez spójne zarządzanie w sferach: przestrzeni i infrastruktury, gospodarki i turystyki oraz społeczeństwa, a także poprzez zachowanie wysokich walorów przyrodniczych.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Atrium Grupa Doradcza ul. Ratajczaka 26/3 61 -813 Poznań Tel. :

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Atrium Grupa Doradcza ul. Ratajczaka 26/3 61 -813 Poznań Tel. : 61/855 86 38 Fax: 61/624 23 80 [email protected] eu