STRATEGIA INNOWACJI DLA WIELKOPOLSKI 2030 WNIOSKI Z ANALIZY

  • Slides: 18
Download presentation
STRATEGIA INNOWACJI DLA WIELKOPOLSKI 2030 WNIOSKI Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH WSTĘPNE REKOMENDACJE 11 grudnia

STRATEGIA INNOWACJI DLA WIELKOPOLSKI 2030 WNIOSKI Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH WSTĘPNE REKOMENDACJE 11 grudnia 2019, Poznań Maciej Piotrowski, Innoreg Sp. z o. o.

Cel i zakres raportu Cel raportu: • Opracowanie rekomendacji odnośnie kierunków polityki innowacyjnej regionu,

Cel i zakres raportu Cel raportu: • Opracowanie rekomendacji odnośnie kierunków polityki innowacyjnej regionu, zmian w zapisach aktualnie obowiązującej strategii innowacji dla Wielkopolski oraz projektu tego dokumentu mającego obowiązywać po 2020 r. Zakres: • Analiza dotychczasowych zapisów Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014 -2020 (RSI 2014 -2020). • Analiza wyników wcześniej zrealizowanych badań. • Opracowanie nowej koncepcji dokumentu RSI 2030.

Proces realizacji

Proces realizacji

Wybrane założenia tworzenia regionalnych strategii innowacji wg aktualnych prac pod auspicjami Komisji Europejskiej

Wybrane założenia tworzenia regionalnych strategii innowacji wg aktualnych prac pod auspicjami Komisji Europejskiej

Wytyczne w zakresie tworzenia nowych RSI Efekt prac zawarty w poniższej części można uznać

Wytyczne w zakresie tworzenia nowych RSI Efekt prac zawarty w poniższej części można uznać za drugi etap tworzenia nowego RSI 2030, jako tzw. „analizą kontekstu” (ang. analysis of context). Pierwszym można uznać stworzenie ram organizacyjnych dla systemu projektowania i wdrażania RSI (ang. governance). Pełny proces został przedstawiony obok. Źródło: How to form a RIS 3, project Online S 3 Project, http: //www. s 3 platform. eu/.

Wytyczne w zakresie tworzenia nowych RSI Zmiana podejścia do tworzenia RSI dla przyszłej perspektywy.

Wytyczne w zakresie tworzenia nowych RSI Zmiana podejścia do tworzenia RSI dla przyszłej perspektywy. Źródło: RIS 3 Tools from the Thematic Experts.

Analiza dotychczasowych zapisów Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014 -2020 (RSI 2014 -2020)

Analiza dotychczasowych zapisów Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014 -2020 (RSI 2014 -2020)

Diagnoza i analiza SWOT RSI 2014 -2020 RSI 2030 Brak aktualności. Weryfikacja wykorzystanych wskaźników

Diagnoza i analiza SWOT RSI 2014 -2020 RSI 2030 Brak aktualności. Weryfikacja wykorzystanych wskaźników (propozycja zawarta w opracowanej koncepcji). Brak analizy w podziale na inteligentne specjalizacje (były na etapie wyłaniania). Opracowanie diagnozy wraz z analizą SWOT dla każdej z inteligentnych specjalizacji (jako rozszerzenie diagnozy opracowanej przez ROT w 2019 r. dla sytuacji społecznogospodarczej i przestrzennej regionu). Opracowanie diagnozy wraz z analizą SWOT dla ekosystemu innowacji w regionie. Analiza SWOT przypisana do podsystemów gospodarczego, społecznego i przestrzennego.

Struktura nowej RSI 2030 (układ celów, plan działań) RSI 2014 -2020 RSI 2030 Osią

Struktura nowej RSI 2030 (układ celów, plan działań) RSI 2014 -2020 RSI 2030 Osią tzw. Programy Strategiczne. Każdy z 6 programów obejmował wyzwania strategiczne, wizję sukcesu, cele horyzontalne, cel główny, cele strategiczne, cele operacyjne, działania). Uproszczenie planów działań poprzez rezygnację z tzw. programów strategicznych. Osią w nowej RSI 2030 powinny być inteligentne specjalizacje. Przyjęcie nowej struktury celów. Złożona struktura celów (misja, wizja, cele główne na poziomie RSI, dodatkowo wyzwania strategiczne, wizja sukcesu, cele horyzontalne, cel główny, cele • Cele strategiczne: strategiczne, cele operacyjne, działania na poziomie PS). • Cel związany z rozwojem regionalnego ekosystemu innowacji Przykładowo łącznie sformułowano blisko 100 celów • Cele strategiczne przypisane do poszczególnych operacyjnych. specjalizacji • Cele horyzontalne • Cele operacyjne

Struktura nowej RSI 2030 (układ celów, plan działań) RSI 2014 -2020 Brak odniesienia się

Struktura nowej RSI 2030 (układ celów, plan działań) RSI 2014 -2020 Brak odniesienia się do kwestii zrównoważonego rozwoju na poziomie misji i większości celów RSI 2030 Wprowadzenie paradygmatu na poziomie misji, wizji, celów wynikający z aktualnej polityki Komisji Europejskiej, spajający model rozwoju gospodarki oparty na zrównoważonym rozwoju, ekoinnowacjach oraz gospodarce niskoemisyjnej. Plany działań przypisane do Programów Strategicznych. Opracowanie planów działań dla każdego celu Złożona struktura wynikająca z krzyżowego powiązania strategicznego: celów strategicznych i operacyjnych, działań z • Jeden główny związany z rozwojem ekosystemu poszczególnymi inteligentnymi specjalizacjami. innowacji. Utożsamianie celów operacyjnych z działaniami (relacja • Pozostałe plany działań przypisane do 1). poszczególnych inteligentnych specjalizacji).

Inteligentne specjalizacje RSI 2014 -2020 Wybór inteligentnych specjalizacji dokonany na etapie tworzenia RSI 2014

Inteligentne specjalizacje RSI 2014 -2020 Wybór inteligentnych specjalizacji dokonany na etapie tworzenia RSI 2014 -2020. Obecnie coraz więcej przesłanek pojawia się za modyfikacją / aktualizacją zestawu inteligentnych specjalizacji (raporty branżowe, konsultacje prowadzone przez UMWW). RSI 2030 Aktualne stanowisko Komisji Europejskiej co do ciągłego stosowania procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz aktualizacji RSI. Podjęcie działań na celu aktualizacji przyjętych regionalnych inteligentnych specjalizacji (np. dodanie nowych, usunięcie dotychczasowych, modyfikacja zakresu) jako ciągłego procesu. Przypisanie kodów klasyfikacji CN (nomenklatura scalona) oraz MKP (Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa) do inteligentnych specjalizacji w celu pogłębienia analiz w zakresie obrotów handlowych oraz aktywności patentowej.

Inteligentne specjalizacje Zidentyfikowane postulaty dotyczące zestawienia inteligentnych specjalizacji: • Zakres obszarów RIS należy rozszerzyć

Inteligentne specjalizacje Zidentyfikowane postulaty dotyczące zestawienia inteligentnych specjalizacji: • Zakres obszarów RIS należy rozszerzyć o technologie i rozwiązania powiązane z koncepcją Przemysłu 4. 0, tj. : rozwój sieci 5 G oraz środowiska Io. T, automatyzację i robotyzację produkcji, rozwiązania AR/VR, personalizację i kustomizację produktów. • Wprowadzenie kategorii inteligentnych specjalizacji o charakterze horyzontalnym, np. „Przemysł jutra”, „Rozwój oparty na ICT” (pełniącym funkcje usługowe na rzecz pozostałych specjalizacji)

Inteligentne specjalizacje • Rozszerzenie dotychczasowej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” o obszar związany z budownictwem. Nowa

Inteligentne specjalizacje • Rozszerzenie dotychczasowej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” o obszar związany z budownictwem. Nowa specjalizacja „Budownictwo i wnętrza przyszłości”. • Rozszerzenie dotychczasowej specjalizacji „Wnętrza jutra” o nowe obszary związane m. in. z inteligentnymi materiałami, nanomateriałami, polimerami, technologiami wytwarzania sensorów, wirtualne i szybkie prototypowanie czy też technologie wytwarzania i montażu w warunkach kosmicznych. • Wyłączenie z dotychczasowej specjalizacji „Przemysł jutra” obszaru związanego z ekoinnowacyjnymi środkami i przeniesienie go do nowej proponowanej specjalizacji pn. „Systemy transportowe” (obejmującej ponadto m. in. multimodalność, technologie lotnicze i kosmiczne, infrastruktura dla systemów transportu, bezpieczeństwo oraz systemy zarządzania). (zastosowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania).

Inteligentne specjalizacje • Przyjęcie nowej specjalizacji „Zrównoważona energetyka” obejmującej m. in. systemy zarządzania wytwarzaniem

Inteligentne specjalizacje • Przyjęcie nowej specjalizacji „Zrównoważona energetyka” obejmującej m. in. systemy zarządzania wytwarzaniem i zużyciem, recykling, konwergencję i konwersję energii, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, alternatywnych, inteligentne sieci, technologie magazynowania energii (zastosowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania). • Przyjęcie nowej specjalizacji „Geoinformacja” obejmującej m. in. technologie lotnicze i kosmiczne w zastosowaniach geoinormacyjnych, akwizycję danych, urządzenia i instrumenty akwizycji danych, kartografię i systemy GIS, budowę baz, fuzję i konsolidację danych przestrzennych czy też innowacyjne zastosowania geoinformacji (zastosowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania).

Schemat finansowania Rekomendacje: • Wprowadzenie tzw. priorytetowych obszarów wsparcia w obrębie inteligentnych specjalizacji. Priorytetowe

Schemat finansowania Rekomendacje: • Wprowadzenie tzw. priorytetowych obszarów wsparcia w obrębie inteligentnych specjalizacji. Priorytetowe obszary wsparcia (POS) będą mogły być modyfikowane w okresie wdrażania, jako odpowiedź na pojawiające się problemy/bariery. Wprowadzenie POS jest podyktowane szerokim ujęciem samych specjalizacji, które to nie filtruje w dostatecznym stopniu składane projekty. • Regionalizacja wsparcia (uwzględnienie różnic na poziomie subregionalnym) w zakresie dystrybucji wsparcia. • Wprowadzenie dodatkowych kryteriów obligatoryjnych i/lub punktowych przy ocenie wniosków dotyczące tworzenia rozwiązań przyjaznych środowisku.

Wnioski z analizy danych zastanych Rekomendacje: • Zaleca się wprowadzenie mechanizmu wspierającego proces generowania

Wnioski z analizy danych zastanych Rekomendacje: • Zaleca się wprowadzenie mechanizmu wspierającego proces generowania i rozwijania projektów innowacyjnych realizowanych przez firmy, w kierunkach określonych w RSI 2030, za pośrednictwem innych interesariuszy – głównie IOB ale też sektora B+R i samorządów na poziomie lokalnym. • Wzmacnianie roli klastrów w ekosystemie innowacji (jako odpowiedź na bieżące działania w tym kierunku prowadzone przez MPIT i PARP).

Wnioski z analizy danych zastanych Rekomendacje: • Rozłożenie ryzyka wprowadzenia innowacji na przedsiębiorcę i

Wnioski z analizy danych zastanych Rekomendacje: • Rozłożenie ryzyka wprowadzenia innowacji na przedsiębiorcę i podmiot udzielający dofinansowania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku innowacji przełomowych, obarczonych dużym stopniem niepewności, a tym samym bardzo dużym ryzykiem powodzenia. • Należy rozwijać sektory kreatywne nie tylko w zakresie wzornictwa i meblarstwa, ale również w innych aspektach, takich jak: reklama, architektura, dzieła sztuki, rzemiosło artystyczne, projektowanie mody, wideo, film, działalność muzyczna i fotografia, działalność artystyczna i rozrywkowa, działalność wydawnicza, programistyczna itp.

Dziękuję za uwagę Komentarze i uwagi Marek Przybył, UMWW, Przybyl Marek, Marek. Przybyl@umww. pl

Dziękuję za uwagę Komentarze i uwagi Marek Przybył, UMWW, Przybyl Marek, Marek. [email protected] pl Maciej Piotrowski, Innoreg Sp. z o. o. , [email protected] pl