STHOVN NROD q q q Pojmem sthovn nrod

  • Slides: 12
Download presentation

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ q q q Pojmem stěhování národů se obvykle označují rozsáhlé migrace obyvatelstva

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ q q q Pojmem stěhování národů se obvykle označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly od 4. do 7. století. Jejich příčinou byly demografické změny, především růst počtu obyvatelstva, způsobený přechodem od pastevectví k zemědělství, tj. k usedlému způsobu života, i sociální důvody. Kromě toho primitivní způsob obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání, což bylo dalším důvodem ke stěhování.

q q q Kmeny, jejichž počet členů rostl, začaly hledat novou půdu. Často ji

q q q Kmeny, jejichž počet členů rostl, začaly hledat novou půdu. Často ji nacházely na území římské říše, která se v té době již nacházela v hluboké krizi a jejíž hranice nebyly dostatečně chráněné. Navíc bylo na jejím území možné získat bohatou kořist. Muži, kteří na takové výpravě uspěli, získali nejen kořist a novou půdu, ale také vážnost a prestiž u svého kmene. To patřilo mezi sociální příčiny stěhování národů. Bezprostřední hybnou silou byl pak často také tlak jiných kmenů. Konec germánské etapy stěhování národů (5. století) znamená na západě současně konec pozdní antiky, resp. římského císařství. Začíná raný středověk.

MAPA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ Úkol: podle mapy rekonstruujte pohyb germánských kmenů Evropou a zaznamenejte jej

MAPA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ Úkol: podle mapy rekonstruujte pohyb germánských kmenů Evropou a zaznamenejte jej do následující tabulky 1) Západořímská ř. Východořímská ř. Vandalové Hunové Ostrogóti Frankové Anglové, Sasové Burgundi Langobardi

TABULKA národ odkud/kde přes kam Řešení si zkontrolujte podle Atlasu světových dějin I. ,

TABULKA národ odkud/kde přes kam Řešení si zkontrolujte podle Atlasu světových dějin I. , str. 15 kdy

Úkol: na bílá místa vepište jména germánských kmenů 2) Anglové a Sasové Frankové Langobardi

Úkol: na bílá místa vepište jména germánských kmenů 2) Anglové a Sasové Frankové Langobardi Burgundi Vizigóti Ostrogóti Vandalové

ZÁKLADNÍ FAKTA O POHYBU KMENŮ q q q Geograficky si lze představit přímku protínající

ZÁKLADNÍ FAKTA O POHYBU KMENŮ q q q Geograficky si lze představit přímku protínající Evropu od ústí Rýna až k ústí Dunaje. Na sever od této linie sídlily ve 4. století germánské kmeny. Jmenovitě (řazeny od západu na východ) to byli Sasové, Frankové, Burgundi, Langobardi, Vandalové, Vizigóti a Ostrogóti. Tuto linii si lze rovněž představit jako vrata od stodoly, jejímž stěžejním bodem je ústí Rýna. Vpád nomádských Hunů, příchozích ze středoasijských stepí v roce 375, tato vrata vyrazil a vyhnal zde usídlené germánské kmeny na jih. Ty z nich, které sídlily nejdále na východě (Vandalové, Vizigóti a Ostrogóti), se účastnily nejdelšího přesunu. Naproti tomu Frankové zcela na západě se přemístili z Dolního Porýní pouze do blízké severní Galie.

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ q q Poznatky o stěhován národů na našem území

STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ q q Poznatky o stěhován národů na našem území poskytují především pohřebiště. Takovým jsou např. Cézavy u Blučiny nedaleko Brna, kde byl nalezen hrob velmože. součástí jeho pohřební výbavy byl dvojbřitý meč s jílcem pokrytým zlatým plechem, umístěný v pochvě zdobené zlatým a stříbrným kováním. Ke změnám v osídlení na našem území došlo před polovinou 6. století, kdy část germánských kmenů odešla do jihozápadní Evropy. Oblast našich zemí se začala zaplňovat slovanským obyvatelstvem, jehož pravlast ležela pravděpodobně severně od Karpat, mezi řekami Vislou a Dněprem.

q q Na počátku 5. století ubylo na našem území razantně obyvatelstva, pravděpodobně alespoň

q q Na počátku 5. století ubylo na našem území razantně obyvatelstva, pravděpodobně alespoň část germánských kmenů odešla na počátku 5. století s Vandaly a Alany; Markomané odešli v 1. polovině 5. století na jihozápad. V 2. polovině 5. století se přinejmenším na Moravě projevil chaos způsobený hunským vpádem, přišlo sem nové obyvatelstvo z Podunají, pravděpodobně nastaly podobné změny i v Čechách, ale zatím pro to není dost důkazů. Na jižní Moravě se snad podle některých archeologů usadili Herulové, kteří zde vydrželi až do počátku 6. století, kdy byli poraženi Langobardy, kteří se na konci 5. století proti proudu Labe dostali do Čech (spolu s menším počtem Durynků), načas se zde usadili, ale někdy v 1. polovině 6. století se přesunuli do Podunají a poté do severní Itálie. Durynkové pak odešli na území Bavorska.

OPAKOVÁNÍ 1. 2. Ø Ø Ø 3. 4. Kdy začíná a kdy končí stěhování

OPAKOVÁNÍ 1. 2. Ø Ø Ø 3. 4. Kdy začíná a kdy končí stěhování národů? Dopište, které konkrétní důvody vedly ke stěhování národů: demografické – sociální – hospodářské ─ Jak se projevilo stěhování národů na našem území? Které kmeny odtud odešly a které přicházely?

ZDROJE � � � 1)AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia. cz [online]. [cit. 18. 11. 2012]. Dostupný

ZDROJE � � � 1)AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia. cz [online]. [cit. 18. 11. 2012]. Dostupný jako Volné dílo na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Mapa_stahovania_narodov. png 2) NICOMÈDE. ORIGINAL UPLOADER WAS FARRAN AT CS. WIKIPEDIA. Wikipedie. cz [online]. [cit. 18. 11. 2012]. Dostupný pod licencí Uveďte autora. Zachovejte licenci na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: West_Germanic_Kingdoms_460. jpg POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 - pravěk a starověk. Praha: SPN, 2001, ISBN 80 -7235 -145 -1. http: //cs. wikipedia. org/wiki/St%C 4%9 Bhov%C 3%A 1 n%C 3%AD_n%C 3%A 1 rod% C 5%AF http: //cs. wikipedia. org/wiki/%C 4%8 Cesk%C 3%A 9_d%C 4%9 Bjiny