Stedn odborn kola a Stedn odborn uilit Vocelova

  • Slides: 14
Download presentation
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0245 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_A_02 Tematická oblast: Obslužné systémy v dopravě Téma: Nerostné suroviny, voda Autor: Josef Imrich Datum vytvoření: Srpen 2013

Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu

Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

NEROSTNÉ SUROVINY, VODA

NEROSTNÉ SUROVINY, VODA

Nerostné suroviny o neobnovitelné zdroje o základní surovina pro prvovýrobu (těžební průmysl) o upravené

Nerostné suroviny o neobnovitelné zdroje o základní surovina pro prvovýrobu (těžební průmysl) o upravené se využívají v energetice, hutnictví či v průmyslu stavebních hmot o získávají se těžbou (povrchová těžba x hlubinná těžba) o těžba je závislá na přírodním ložisku (vzniklé vulkanickou činností nebo usazováním)

Jakost upravených hornin o požadavky pro upravené horniny udávají normy o hodnotí se: •

Jakost upravených hornin o požadavky pro upravené horniny udávají normy o hodnotí se: • chemické složení (rudy), • výhřevnost (uhlí), • velikost zrna a pevnost horniny (štěrk), • barva (keramické jíly, obkladový a dlažební • kámen) • obsah příměsí

Typy nerostných surovin dělí se na základě použití na: o Paliva • černé a

Typy nerostných surovin dělí se na základě použití na: o Paliva • černé a hnědé uhlí, rašelina, hořlavé břidlice, ropa, zemní plyn o Rudy • pro výrobu kovů – železné kovy (železo, chrom, mangan), lehké kovy (hliník, hořčík), těžké kovy (měď, olovo, zinek, nikl) o Nerudné suroviny • hlíny, jíly, písky vápence, sádrovec, křemen apod.

Úprava nerostných surovin o vytěžená rubanina není vhodná pro přímé použití (odlišná zrnitost či

Úprava nerostných surovin o vytěžená rubanina není vhodná pro přímé použití (odlišná zrnitost či příměs hlušiny) o nutnost zušlechtění, a to zejména: • tříděním • zdrobňováním • rozdružováním

Voda o základní složka životního prostředí o nejrozšířenější sloučenina o obnovitelný zdroj o předmět

Voda o základní složka životního prostředí o nejrozšířenější sloučenina o obnovitelný zdroj o předmět obchodu o strategická surovina o široké uplatnění pro potřeby člověka o přenáší tepelnou, tlakovou a pohybovou energii

Oblasti využití vody o doprava o energetika o ochrana životního prostředí o zemědělství (např.

Oblasti využití vody o doprava o energetika o ochrana životního prostředí o zemědělství (např. závlahy, chov ryb) o průmysl • potravinářství • chemický průmysl • ostatní průmyslová výroba (pomocná surovina k rozpouštění, chlazení či praní)

Kvalita vody o jakost vody se hodnotí na základě charakteristických ukazatelů, kterými jsou: •

Kvalita vody o jakost vody se hodnotí na základě charakteristických ukazatelů, kterými jsou: • tvrdost • chemická reakce (p. H) • obsah minerálních látek, organických látek, mikrobů, dusičnanů, těžkých kovů, pesticidů či ropných látek • požadavky na kvalitu vody vždy souvisí s účelem, pro který bude využita

Druhy vod o Pitná voda o (musí splňovat ČSN 83 0611) o Užitková voda

Druhy vod o Pitná voda o (musí splňovat ČSN 83 0611) o Užitková voda o Odpadní voda o Minerální voda o Mořská voda

Čištění vody o probíhá v čističkách odpadních vod • chemické • mechanické o postup

Čištění vody o probíhá v čističkách odpadních vod • chemické • mechanické o postup čistění vody: a)usazovací nádrže b)pomalá filtrace přes pískové filtry c) srážedla d) provzdušňování e) dezinfekce

Kontrolní otázky a úkoly: 1. Vysvětlete, jakým způsobem se získávají nerostné suroviny. 2. Uveďte

Kontrolní otázky a úkoly: 1. Vysvětlete, jakým způsobem se získávají nerostné suroviny. 2. Uveďte alespoň tři příklady nerostných surovin prezentující palivo, rudu a nerudnou surovinu. 3. Vyjmenujte tři oblasti využití vody. 4. Podle kterých ukazatelů se hodnotí jakost vody?

Použité zdroje: CVRČEK, Karel; CHALUPNÝ, CSC, Vladimír; KYNČIL, Jaroslav. Zbožíznalství I pro Obchodní akademie

Použité zdroje: CVRČEK, Karel; CHALUPNÝ, CSC, Vladimír; KYNČIL, Jaroslav. Zbožíznalství I pro Obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Nakladatelství učebnic FORTUNA, 2005, ISBN 80 -7168 -935 -1 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.