Starovek Rm opakovanie Pracovn list Mgr Anton Klenoti

  • Slides: 16
Download presentation
Staroveký Rím (opakovanie) Pracovný list Mgr. Anton Klenotič ZŠ, Hviezdoslavova 1, Lipany

Staroveký Rím (opakovanie) Pracovný list Mgr. Anton Klenotič ZŠ, Hviezdoslavova 1, Lipany

1. Rozdeľte uvedené pojmy a mená podľa toho, k akému obdobiu v dejinách starovekého

1. Rozdeľte uvedené pojmy a mená podľa toho, k akému obdobiu v dejinách starovekého Ríma patrili. Romulus, púnske vojny, bratia Gracchovci, tetrarchia, Nero, etruskí panovníci, Tarquinius II. Superbus, založenie Konštantínopol, Gaius Iulius Caesar Kráľovstvo Republika Cisárstvo

2. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. Údaje v nej súvisia s obsadením najvyššieho úradu v období

2. Vyplňte nasledujúcu tabuľku. Údaje v nej súvisia s obsadením najvyššieho úradu v období rímskej republiky. v čase mieru a v čase výbojov štátu mimoriadneho ohrozenia štátu pomenovanie úradníkov počet úradníkov (v tom istom čase) časové obdobie v tejto funkcii jeden 1 rok

3. Na obrázku vidíte jednu časť významného právneho dokumentu v dejinách starovekého Ríma z

3. Na obrázku vidíte jednu časť významného právneho dokumentu v dejinách starovekého Ríma z polovice 5. storočia pred Kristom. Odpovedzte na nasledujúce otázky. A. Ako sa tento právny dokument volá? --------------------B. Upravoval aj vzťahy medzi dvoma hlavnými skupinami obyvateľov starovekého Ríma. Ako sa nazývali tieto skupiny? --------------------C. Tento právny dokument bol v tých časoch vystavený pre verejnosť vyrytý na kamenných tabuliach. Je táto veta pravdivá? --------------------

4. Vytvorte správne dvojice z latinských pojmov a ich vysvetlením v slovenskom jazyku. a)

4. Vytvorte správne dvojice z latinských pojmov a ich vysvetlením v slovenskom jazyku. a) pretorián 1. vláda 4 cisárov b) tetrarchia 2. vyšší veliteľ légie c) liktor 3. člen cisárovej ochranky d) limes Romanus 4. rímsky úradník e) legát 5. opevnená hranica Rímskej ríše

5. Vytvorte správne dvojice rímskych bohov a ich funkcií. 1. Jupiter A. boh morí

5. Vytvorte správne dvojice rímskych bohov a ich funkcií. 1. Jupiter A. boh morí a oceánov 2. Venuša B. boh hromov a bleskov, ochranca štátu a rodiny 3. Neptún 4. Juno C. manželka najvyššieho boha, patrónka manželstva D. bohyňa krásy a lásky

6. Doplňte chýbajúce slová v tomto texte. Jedným z najvyhľadávanejších miest na zábavu v

6. Doplňte chýbajúce slová v tomto texte. Jedným z najvyhľadávanejších miest na zábavu v Ríme bolo. . . (na obr. ). V duchu hesla, že Rimanom treba dať ch. . . . . a h. . . . sa tu konali zápasy profesionálnych bojovníkov, ktorí sa nazývali. . . . Jedným z najznámejších spomedzi týchto bojovníkov bol. . . . . , vodca povstania v rokoch 73 -71 pred Kr. , ktoré začalo vzburou v meste Capua.

7. Ako sa volali bratia, ktorí podľa tradície založili mesto Rím? Pomôžte si obrázkami.

7. Ako sa volali bratia, ktorí podľa tradície založili mesto Rím? Pomôžte si obrázkami.

8. Opravte chyby v nasledujúcom texte. Slová vytlačené silným písmom sú správne a nie

8. Opravte chyby v nasledujúcom texte. Slová vytlačené silným písmom sú správne a nie je možné ich meniť. Pomôžte si obrázkom, kde je scéna zo slávneho filmu o udalosti, ktorej sa týka nižšie uvedený text. V roku 73 po Kr. /n. l. vypuklo v Taliansku veľké povstanie roľníkov. Základom ich vojska boli vzbúrení vojaci, ktorým velil Spartanus. V niekoľkých bitkách dokázali poraziť rímske légie. Napokon sa im podarilo dostať sa za hranice Rímskej ríše.

9. O nadvládu nad západnou časťou Stredomoria bojovali Rimania s ríšou, ktorú založili zdatní

9. O nadvládu nad západnou časťou Stredomoria bojovali Rimania s ríšou, ktorú založili zdatní námorníci pôvodom z Fenície. 1. Pod akými dvoma menami poznáme tento národ? . . . . 2. Na akom svetadiel ležalo hlavné mesto ich ríše? . . 3. Medzi Rímom a touto ríšou sa odohralo niekoľko vojen. Koľko ich bolo? . . . . . 4. Kto v nich zvíťazil? . . . . 5. Napíšte meno vojenského veliteľa tejto ríše (na obrázku), ktorý viackrát Rím porazil, dokonca i v Itálii. . . . .

10. Rímski občania z radov aristokracie mohli zastávať úrad, kde rozhodovali o štátnom rozpočte,

10. Rímski občania z radov aristokracie mohli zastávať úrad, kde rozhodovali o štátnom rozpočte, o počte legionárov, vyhlasovali vojnu, podpisovali mier. Na starosti mal zahraničné vzťahy a potvrdzoval zákony. A. Ako sa volalo toto zhromaždenie ? Pozri obrázok. . . . . B. Koľko malo členov v období republiky? Ich počet bol až do 1. storočia pred Kr. pomerne stabilný. . . . . .

11. Do čias výbojov starovekého Ríma sú zasadené aj príbehy komixových a filmových postavičiek

11. Do čias výbojov starovekého Ríma sú zasadené aj príbehy komixových a filmových postavičiek Asterixa a Obelixa. Pozrite si obrázok a odpovedzte na otázky. A. V akej krajine títo hrdinovia žijú? ------------------------------------B. K akému národu/kmeňu obaja patria? Uveďte dve mená, pod ktorými tento národ poznáme. ------------------------------------C. Za svoju silu vďačia čarovnému nápoju, ktorý im varí čarodejník Panoramix. Akým cudzím slovom označujeme čarodejníkov/kňazov tohto národa? ---------------------------------------

12. Vytvorte správne dvojice z mien cisárov a pojmov/udalostí, ktoré patria k uvedeným panovníkom.

12. Vytvorte správne dvojice z mien cisárov a pojmov/udalostí, ktoré patria k uvedeným panovníkom. A. Tiberius B. Hadrián C. Dioklecián D. Theodosius 1. nízky pôvod a tvrdé prenasledovanie kresťanov 2. hospodárske reformy ríše, druhý rímsky cisár 3. povýšenie kresťanstva na štátne náboženstvo, rozdelenie ríše na 2 časti 4. vybudovanie veľkého opevnenia v Británii, adoptívny syn cisára Trajána

13. Prečítajte si nasledujúci text, ktorý súvisí priloženým obrázkom a opravte v ňom tri

13. Prečítajte si nasledujúci text, ktorý súvisí priloženým obrázkom a opravte v ňom tri chyby. Socha tzv. aventínskej vlčice patrí k najznámejším pamiatkam viažucim sa k počiatkom Ríma. Predstavuje krásnu ukážku rímskeho umenia z 5. storočia pred Kr. , pričom sošky dvojčiat boli doplnené až v období baroka.

14. Ktorý z rímskych cisárov sa so svojím vojskom pohyboval v priestore dnešného Slovenska.

14. Ktorý z rímskych cisárov sa so svojím vojskom pohyboval v priestore dnešného Slovenska. Správnu odpoveď zakrúžkujte. A. Claudius B. Hadrián C. Traján D. Marcus Aurelius

15. K nasledovným obrázkom priraďte správny názov stavby z ponúknutých možností. Via Appia, Aqua

15. K nasledovným obrázkom priraďte správny názov stavby z ponúknutých možností. Via Appia, Aqua Claudia, Pantheon, Colosseum, Forum Romanum