Stanoven ceny slubyProjekn atelir Nklady na slubyprojekt Pm

  • Slides: 8
Download presentation
Stanovení ceny služby/Projekční ateliér

Stanovení ceny služby/Projekční ateliér

Náklady na služby/projekt: • Přímé náklady + nepřímé náklady • Nepřímé náklady = průměrná

Náklady na služby/projekt: • Přímé náklady + nepřímé náklady • Nepřímé náklady = průměrná nákladová hodinová sazba x počet odpracovaných hodin na zakázce či projektu • Průměrná nákladová hodinová sazba = celkové náklady firmy za dané období (např. rok, měsíc) / počet efektivních odpracovaných hodin za dané období (např. rok/měsíc) • Finální cena pro zákazníka: Samozřejmě v praxi nelze prodávat ve výši nákladů, k těmto kalkulovaným nákladů se připočítávají zisk a další rizikové přirážky, po jejich zahrnutí vyjde prodejní cena. Často je mnohem lepší zjistit, za kolik je zákazník ochoten koupit a pak spočítat všechny náklady a jestli se do ceny dostanu a jaký mi zůstane zisk.

Jak zjistit hodinovou sazbu mé služby, abych zjistil svoje náklady na hodinu mé služby.

Jak zjistit hodinovou sazbu mé služby, abych zjistil svoje náklady na hodinu mé služby. Metodu lze použít i např. na výpočet nákladů na 1 ks • Nejprve stanovím přímé náklady související se zakázkou: tj. náklady, které vynaložím na externí produkty a služby a přitom přímo souvisí s danou zakázkou. Např. subdodávka, tedy služba, kterou kupuji pro přímou realizaci projektu/zakázky, mzdy člověka, který pracuje jen a pouze na konkrétním projektu (DPP, DPČ), přímý materiál, spotřebovaný na konkrétní zakázce apod. • Pak stanovím Náklady nepřímé: Pro jejich stanovení použiji metodu nákladové hodinové sazby. Následně pak nákladová hodinová sazba x počet odpracovaných hodin na zakázce či projektu řekne, jaká výše nepřímého nákladu daný projekt zatíží. • Průměrná nákladová hodinová sazba = celkové náklady firmy za dané období (např. rok, měsíc) / počet efektivních odpracovaných hodin za dané období (např. rok/měsíc) • Celkové náklady firmy (roční/měsíční): nájemné, marketing, k nim patří i odpisy majetku, všechny mzdové náklady a ostatní náklady spojené se zaměstnanci (s výjimkou např. DPP, DPČ, které přiřazuji jako přímý náklad přímo na daný projekt – viz odst. 1. ) • Zjistím efektivními hodiny. Těmito hodinami si musím vydělat na všechny ostatní hodiny, které zaměstnanci tráví v práci, platím je, ale nic nevydělávají. • Průměrná nákladová hodinová sazba nám kryje všechny provozní náklady daného střediska v přepočtu na hodinu.

Přímé náklady na projekt: subdodávky, materiál, … 200 tis. Kč Měsíční náklady: mzdy, odpisy,

Přímé náklady na projekt: subdodávky, materiál, … 200 tis. Kč Měsíční náklady: mzdy, odpisy, nájemné, energie, propagace, …. 500 tis. Kč Počet zaměstnanců 10 Disponibilní hodiny v měsíci (10 x 170 hod) 1700 hod. Z toho počet hodin dovolených, nemoci, administrativní činnosti 540 hod. Počet efektivních hodin (1700 -540) 1160 hod. Průměrná hodinová sazba pro fakturaci (500 tis. / 1160) 430 Kč/hod. Nepřímé náklady na projekt: Počet odpracovaných hodin na projektu (např. 200 hod. ) x tato sazba 498 800 Kč 698 800 Kč Celkové náklady na projekt (přímé + nepřímé náklady) nepřímé náklady Fakturovaná cena podle smlouvy např. 800 tis. Zisk z projektu 101 200 Kč

Výpočet ceny služeb architekta, inženýra za výkon projektových a inženýrských činností Několik postupů: 1)

Výpočet ceny služeb architekta, inženýra za výkon projektových a inženýrských činností Několik postupů: 1) VÝPOČET HONORÁŘE ARCHITEKTA/INŽENÝRA (TECHNIKA) PRO POZEMNÍ STAVBY PODLE HONORÁŘOVÝCH ZÓN A ZAPOČITATELNÝCH NÁKLADŮ. Viz http: //www. stavebnistandardy. cz/doc/vypocet_kom. htm 2) Výpočet těchto služeb vč. Výpočtu předpokládaných investičních nákladů novostaveb na základě průměrných jednotkových cen viz www. cenyzaprojekty. cz 3) Česká komora architektů (obdobný postup jako 1): https: //www. cka. cz/cs/pro-architekty/kalkulacky/pozemni-a-krajinarske-stavby Příklad atelieru Gservis https: //www. gservis. cz/cenik/

1) Návrh honoráře architekta, inženýra za výkon projektových a inženýrských činností podle Honorářového řádu.

1) Návrh honoráře architekta, inženýra za výkon projektových a inženýrských činností podle Honorářového řádu. Viz http: //www. stavebnistandardy. cz/doc/vypocet_kom. htm Postup: • Vychází se ze Započitatelných nákladů (cena stavby stanovena propočtem), které slouží jako podklad pro stanovení honoráře • Určení honorářové zóny dle kategorie staveb a objektů: I. až V. podle nároků na jejich navrhování a provedení. • Generální projektant? Ano/NE pověřený koordinací výkonů při přípravě a v průběhu stavby (generální projektant) činí za tuto činnost 10 % • Při rekonstrukcích, rozšíření, přestavbě navýšení o 20 % • Celkový základní honorář odpovídá jednotlivým výkonovým fázím 1 až 9. Výkonová fáze I Přípravné práce (PPR), Výkonová fáze II Studie stavby (STS) - zpracování návrhu, Výkonová fáze III zpracování dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR), Výkonová fáze IV zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP) …. • Účtování honoráře v případě zhotovení více návrhů dle VF 2, z popudu klienta (např. změna vstupních údajů) zhotoveno více návrhů, pak mohou být nejobsáhlejší z nich účtovány opakovaně v plné výši nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá. • Obecně lze konstatovat, že pro pozemní stavby se ceny projektových a inženýrských prací v případě zpracování všech fází pohybují v rozmezí 8 – 12 % ze Započitatelných nákladů.

2) NÁKLADY STAVEB, CENY PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ, CENY PROFESÍ - 2020 • Web

2) NÁKLADY STAVEB, CENY PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ, CENY PROFESÍ - 2020 • Web www. cenyzaprojekty. cz umožňuje Výpočet předpokládaných investičních nákladů novostaveb na základě průměrných jednotkových cen ve stavebnictví (Zdroj cenových ukazatelů pro r. 2020: RTS, a. s. ), od které se odvíjí další výpočet, buď • pomocí honorářového řádu http: //www. cenyzaprojekty. cz/honorarovyrad. html • Nebo pomocí Sazebníku Inženýrsko-projektových prací http: //www. cenyzaprojekty. cz/sazebnik. html • Nebo na základě hodinových sazeb http: //www. cenyzaprojekty. cz/hodsazby. html : Ø Vysoce kvalifikovaná, koncepční a koordinační činnost 1 100 Kč/h Ø Velmi náročná a koncepční činnost 840 Kč/h Ø Náročná činnost 660 Kč/h Ø Méně náročná, konstrukční činnost 520 Kč/h Ø Pomocné činnosti 310 Kč/h • Generálním partnerem webu je Český svaz stavebních inženýrů, který jej považuje za relevantní nástroj pro stanovení časové náročnosti a hodnoty inženýrsko-projektových prací.

Ad 2) Předpokládané termíny projektových a inženýrských činností http: //www. cenyzaprojekty. cz/terminy. html

Ad 2) Předpokládané termíny projektových a inženýrských činností http: //www. cenyzaprojekty. cz/terminy. html