Standaryzacja budowy dokumentw repozytorium wzorw dokumentw Janusz Langer

  • Slides: 25
Download presentation
Standaryzacja budowy dokumentów repozytorium wzorów dokumentów Janusz Langer 19 wrzesień 2006, FTB/ZBP, Warszawa

Standaryzacja budowy dokumentów repozytorium wzorów dokumentów Janusz Langer 19 wrzesień 2006, FTB/ZBP, Warszawa

Kanały komunikacyjne przedsiębiorstw W swojej działalności przedsiębiorstwa wykorzystują wiele różnych kanałów komunikacyjnych E-mail Poczta

Kanały komunikacyjne przedsiębiorstw W swojej działalności przedsiębiorstwa wykorzystują wiele różnych kanałów komunikacyjnych E-mail Poczta Telefon Elektroniczna wymiana danych Faks Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Elektroniczna wymiana danych Jeżeli dokumenty przesyłane są elektronicznie, często występują: • trudności operacyjne przenoszalności

Elektroniczna wymiana danych Jeżeli dokumenty przesyłane są elektronicznie, często występują: • trudności operacyjne przenoszalności danych, • zagrożenia braku możliwości integracji danych, • brak możliwości rozszerzania lub zmian w postaci dokumentów, gdyż są one na stałe związane z aplikacjami • błędy niedopasowania formatu danych wystawcy dokumentu do formatu danych akceptowanego przez odbiorcę Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Elektroniczna wymiana danych Ważnym i wręcz kluczowym działaniem jest uzgodnienie (standaryzacja) budowy poszczególnych rodzajów

Elektroniczna wymiana danych Ważnym i wręcz kluczowym działaniem jest uzgodnienie (standaryzacja) budowy poszczególnych rodzajów dokumentów i ich zawartości informacyjnej Wynik pracy Zespołu Specjalistów Elektroniczna wymiana danych Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Potrzeba standaryzacji Wymiana dokumentów bankowych w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz ich klientami wymaga

Potrzeba standaryzacji Wymiana dokumentów bankowych w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz ich klientami wymaga wprowadzenia zasad umożliwiających jednoznaczną interpretację przesyłanej informacji i możliwość opracowania procedur (aplikacji informatycznych) automatycznie realizujących transakcje, w których występują przekazywane dokumenty Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Potrzeba standaryzacji Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania angażujące technologie zaawansowanych systemów informacyjnych takie jak:

Potrzeba standaryzacji Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania angażujące technologie zaawansowanych systemów informacyjnych takie jak: - standard UN/EDIFACT (SWIFT, EANCOM) - standard XML (x. CBL, EDI/XML, TWIST) - standard eb. XML (ISO seria 15000) Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Zastosowanie wspólnych wzorów dokumentów ? ? Niekorzystnym sytuacjom można przeciwdziałać wprowadzając wzory dokumentów elektronicznych

Zastosowanie wspólnych wzorów dokumentów ? ? Niekorzystnym sytuacjom można przeciwdziałać wprowadzając wzory dokumentów elektronicznych Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Zastosowanie wspólnych wzorów dokumentów • Partnerzy stosują wzory publikowane, aktualizowane oraz możliwe do opracowania

Zastosowanie wspólnych wzorów dokumentów • Partnerzy stosują wzory publikowane, aktualizowane oraz możliwe do opracowania na życzenie danej grupy czy branży • Zastosowane jest jednolite podejście w systemie – obowiązuje korzystanie z wzoru dokumentu • Wyeliminowane jest w znacznym stopniu ryzyko błędu • Istnieje możliwość integracji wszystkich partnerów • Dane przesyłane elektronicznie są w pełni przenaszalne • Rozwiązanie można wprowadzać etapami implementując potrzebne moduły Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Zastosowanie wspólnych wzorów dokumentów Czym jest wzór dokumentu? • W przypadku standardu UN/EDIFACT wzór

Zastosowanie wspólnych wzorów dokumentów Czym jest wzór dokumentu? • W przypadku standardu UN/EDIFACT wzór dokumentu przedstawia opis w dokumentacji, np. : • W przypadku standardów x. CBL i EDI/XML, wzór dokumentu utrzymują zapisy w notacji XML, prezentujące zawartość informacyjną dokumentu w pliku XML Schema (możliwe jest wygenerowanie opisu) Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Standaryzacja na bazie notacji XML Komunikacja systemów bankowych z klientami, z konieczności wynikającej z

Standaryzacja na bazie notacji XML Komunikacja systemów bankowych z klientami, z konieczności wynikającej z popularności rozwiązań stosowanych w otwartej sieci Internet, uwzględnia standardy HTTP i XML Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Standaryzacja na bazie notacji XML W jaki sposób powstaje wzór dokumentu XML? UML XML

Standaryzacja na bazie notacji XML W jaki sposób powstaje wzór dokumentu XML? UML XML <xsd: complex. Type name="Discount. Payment. Type"> <xsd: sequence> <xsd: element name="discount. Description" type="eanucc: Multi. Description. Type" min. Occurs="0"/> <xsd: element name="payment. Time. Period" type="eanucc: Payment. Time. Period. Type"/> </xsd: sequence> <xsd: attribute name="discount. Type" use="required"> <xsd: simple. Type> <xsd: restriction base="xsd: string"> <xsd: max. Length value="80"/> <xsd: min. Length value="1"/> </xsd: restriction> </xsd: simple. Type> </xsd: attribute> </xsd: complex. Type> UML-owe diagramy klas obiektów służą do zdefiniowania komponentów w notacji XML Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Standaryzacja na bazie notacji XML W jaki sposób powstaje wzór dokumentu XML? UML XML

Standaryzacja na bazie notacji XML W jaki sposób powstaje wzór dokumentu XML? UML XML Diagram przedstawiający strukturę dokumentu jest budowany z wykorzystaniem definicji komponentów utrzymywanych w bibliotekach wspólnych dla całego standardu lub specyficznych dla funkcjonalnej grupy dokumentów Defenicja zawartości informacyjnej dokumentu zapisana w postaci pliku XML Schema korzysta z deklaracji komponentów dostępnych w przywoływanych bibliotekach UML-owe diagramy dokumentów są źródłem standaryzacji budowy XML Schema Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Standaryzacja na bazie notacji XML W jaki sposób powstaje wzór dokumentu XML? UML-owe diagramy

Standaryzacja na bazie notacji XML W jaki sposób powstaje wzór dokumentu XML? UML-owe diagramy dokumentów są źródłem standaryzacji budowy XML Schema Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Standaryzacja na bazie notacji XML W jaki sposób powstaje wzór dokumentu XML? XML <?

Standaryzacja na bazie notacji XML W jaki sposób powstaje wzór dokumentu XML? XML <? xml version="1. 0" encoding="UTF-8"? > <xsd: schema xmlns: xsd="http: //www. w 3. org/2001/XMLSchema" xmlns: ns 1="urn: ean. ucc: align: 2" target. Namespace="urn: ean. ucc: 2" <xsd: import namespace="urn: ean. ucc: align: 2" schema. Location="ean. ucc/align/Party. Document. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Payment. Method. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Effective. Date. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Additional. Party. Identification. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Account. Number. Type. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Measurement. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Routing. Number. Type. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Allowance. Or. Charge. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Days. Of. The. Week. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Payment. Terms. Type. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Document. Status. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Document. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Communication. Channel. Code. List. xsd "/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Payment. Terms. Event. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Percentage. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Monetary. Amount. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Time. Period. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Contact. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Party. Role. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Allowance. Charge. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Payment. Format. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Party. Identification. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Financial. Institution. Information. xsd "/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Description. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Settlement. List. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Allowance. Charge. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Entity. Identification. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Country. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Payment. Terms. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Payment. Method. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Name. And. Address. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Extension. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Document. Command. xsd"/> <xsd: include schema. Location="ean. ucc/common/Transaction. xsd"/> </xsd: schema> Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Udostępnianie wzorów dokumentów Gdzie przechowywać wzór dokumentu XML? Wzory dokumentów elektronicznych mogą być przechowywane

Udostępnianie wzorów dokumentów Gdzie przechowywać wzór dokumentu XML? Wzory dokumentów elektronicznych mogą być przechowywane w lokalnych zasobach informatycznych lub udostępniane poprzez komunikację z rejestrem/repozytorium wydzielonym dla grupy użytkowników lub spełniającym rolę sprawdzonego źródła informacji w skali ogólnopolskiej Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Udostępnianie wzorów dokumentów W ramach rządowego Programu na lata 2003 -2006 „Tworzenie mechanizmów i

Udostępnianie wzorów dokumentów W ramach rządowego Programu na lata 2003 -2006 „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu – e. Handel” zaprojektowane i uruchomione zostało Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) zgodne ze standardami eb. XML (ISO seria 15000) Opis repozytorium CRWDE dostępny jest na stronie: http: //www. e-gospodarka. net. pl Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Udostępnianie wzorów dokumentów Umieszczanie wzoru dokumentu w repozytorium Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów

Udostępnianie wzorów dokumentów Umieszczanie wzoru dokumentu w repozytorium Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Udostępnianie wzorów dokumentów Pobieranie wzoru dokumentu z repozytorium: • z wykorzystaniem specjalnego interfejsu użytkownika

Udostępnianie wzorów dokumentów Pobieranie wzoru dokumentu z repozytorium: • z wykorzystaniem specjalnego interfejsu użytkownika (GUI) dostępnego ze strony WWW • poprzez usługi Web Services zgodne ze standardem eb. RS obsługiwanym przez proces Life Cycle Manager (LCM) Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Automatyzacja współpracy biznesowej § Standard eb. XML Zamiast drogi tradycyjnej, standard eb. XML definiuje

Automatyzacja współpracy biznesowej § Standard eb. XML Zamiast drogi tradycyjnej, standard eb. XML definiuje sposób prowadzenia biznesu w sposób elektroniczny z możliwością automatyzacji komunikacji eb. XML to elektroniczny biznes przy użyciu języka XML Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Standardy ISO w zakresie eb. XML § ISO 15000 -1 eb. XML Collaborative Partner

Standardy ISO w zakresie eb. XML § ISO 15000 -1 eb. XML Collaborative Partner Profile Agreement § ISO 15000 -2 eb. XML Messaging Service Specification § ISO 15000 -3 eb. XML Registry Information Model § ISO 15000 -4 eb. XML Registry Services Specification § ISO 15000 -5 eb. XML Core Component Technical Specification Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Standardy eb. XML - eksploatacja Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Standardy eb. XML - eksploatacja Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Implementacja eb. XML 1 è W repozytorium Zaakceptuję przedstawione ie spe cyfikaprzedstawię è Muszę

Implementacja eb. XML 1 è W repozytorium Zaakceptuję przedstawione ie spe cyfikaprzedstawię è Muszę nowe cji eb chociaż warunki, mogę je Żądan Wy słanie XML 3 Ro specy zbudo fikamozliwości cji eb. X negocjować. komunikowania wa sy swój ML dostosować 2 stemu inform 4 at Z Poszukujęarejestrowanie 11 odpowiedniego partnera Współpraca biznesowa 8 Akceptacja CPA profilu ycsię znegsystemu o IT system IT W realizowanym Y CPP procesie pełnię rolę sprzedającego biznesowego 6 7 Wysłanie CPA Profile CPP ęX y. X 10 m m r r i i f f ilu elektronicznych eo i f Wymiana dokumentów y. X n o r a m Przedstawię partnerowi t p r Procesy i f y. X ie 5 Pyz wzorcami s W realizowanym n zgodnych w repozytorium m e a r roc su fi ysł p W propozycję warunków o odbywa się według scenariusza biznesowego Dokumenty ce procesu e o i r n procesie pełnię p a t e yw profilach i zadeklarowanego CPP obu partnerów n P 9 sła współpracy CPA i potwierdzonego w porozumieniu Wy rolę kupującego podpisanym elektronicznie X Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Implementacja eb. XML Strona zgłaszająca Strona odpowiadająca Prośba Potwierdzenie odbioru Obsługa prośby Obsługa odpowiedzi

Implementacja eb. XML Strona zgłaszająca Strona odpowiadająca Prośba Potwierdzenie odbioru Obsługa prośby Obsługa odpowiedzi Akceptacja prośby Odpowiedź Potwierdzenie odbioru Sukces Błąd Zawiadomienie o niepowodzeniu transakcji biznesowej Standard eb. MS Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Interoperacyjność oznacza porozumienie względem: • schematów dokumentów (wzorców) • kontekstu dokumentów • choreografii transakcji

Interoperacyjność oznacza porozumienie względem: • schematów dokumentów (wzorców) • kontekstu dokumentów • choreografii transakcji dokumentów • koperty dokumentu • pakowania / adresowania / transportu • opcji bezpieczeństwa • jakości opcji serwisowych Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Dziękuję za uwagę! Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów

Dziękuję za uwagę! Standaryzacja budowy dokumentów - repozytorium wzorów dokumentów