Standardy kvality socilnch slueb Standardy kvality socilnch slueb

  • Slides: 12
Download presentation
Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb • soubory měřitelných a ověřitelných kritérií, které popisují, jak má

Standardy kvality sociálních služeb • soubory měřitelných a ověřitelných kritérií, které popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou použitelné pro jakoukoli sociální službu bez ohledu na její charakter, velikost či právní formu zařízení.

Role standardů • Standardy jsou určeny hlavně uživatelům a zájemcům o sociální služby, jejich

Role standardů • Standardy jsou určeny hlavně uživatelům a zájemcům o sociální služby, jejich rodinám (event. i další široké veřejnosti) a poskytovatelům sociálních služeb. Jsou metodickým nástrojem pro inspekci kvality sociálních služeb. • Měly by zajistit, udržet a kontrolovat, zda jsou sociální služby dostatečně kvalitní.

Standardy rozdělujeme dle zaměření na: • A) Procedurální standardy • B) Personální standardy •

Standardy rozdělujeme dle zaměření na: • A) Procedurální standardy • B) Personální standardy • C) Provozní standardy

A) Procedurální standardy • stanovují kritéria, jak má vypadat poskytování služby (její přizpůsobení jednotlivým

A) Procedurální standardy • stanovují kritéria, jak má vypadat poskytování služby (její přizpůsobení jednotlivým uživatelům, podmínky pro jednání a uzavření smlouvce zájemcem). Obsahem je i ochrana práv uživatelů služeb, tzn. řeší střet zájmů, ochranu osobních dat, postup při řešení stížností.

A) Procedurální standardy II standardy č. 1 – 8: Cíle a způsoby poskytování sociálních

A) Procedurální standardy II standardy č. 1 – 8: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Ochrana práv osob Jednání se zájemcem o sociální službu Smlouva o poskytování sociální služby Individuální plánování průběhu sociální služby Dokumentace o poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby • Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje • •

B) Personální standardy • týkají se nároků na vzdělání, dovednosti a kvalitu pracovníků, jejich

B) Personální standardy • týkají se nároků na vzdělání, dovednosti a kvalitu pracovníků, jejich další vzdělání, vedení a pracovní podmínky. Řeší i minimální počet pracovníků vzhledem k obsahu a povaze práce a jejich rozmístění na pracovních pozicích. • Standard číslo 9 a 10: – Personální a organizační zajištění sociální služby – Profesní rozvoj zaměstnanců

C) Provozní standardy • definují podmínky pro poskytování soc. služeb (prostory – jejich rozloha

C) Provozní standardy • definují podmínky pro poskytování soc. služeb (prostory – jejich rozloha a vybavení, ekonomické zajištění služeb, rozvoj jejich kvality). Standard č. 11 – 15: – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby – Informovanost o poskytované sociální službě – Prostředí a podmínky – Nouzové a havarijní situace – Zvyšování kvality sociální služby

Inspekce kvality poskytování soc. služeb • systematické ověřování a hodnocení postupů a metod užívaných

Inspekce kvality poskytování soc. služeb • systematické ověřování a hodnocení postupů a metod užívaných při poskytování sociálních služeb (kvalita služeb, plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů soc. služeb a plnění povinností poskytovatelů soc. služeb)

Rozeznáváme 3 druhy inspekcí kvality sociálních služeb: • a) plná inspekce – zpravidla 1.

Rozeznáváme 3 druhy inspekcí kvality sociálních služeb: • a) plná inspekce – zpravidla 1. inspekce • b) kontrolní inspekce – kontroluje, zda byla učiněna náprava při zjištění nedostatků při plné inspekci • c) inspekce vykonávaná v rámci prověření stížnosti na kvalitu péče event. jako prevence včasného zjištění požadované kvality služby. Tato inspekce není dopředu ohlášená.

Zdroje: • Goldman R. a kol. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Olomouc: UPOL, 2006.

Zdroje: • Goldman R. a kol. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Olomouc: UPOL, 2006. ISBN 80 -244 -1454 -6 • Matoušek O. a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007. ISBN 978 -80 -7367310 -9 • Standardy kvality sociálních služeb – příručka pro uživatele. Praha: MPSV, 2008. ISBN 80 - 86552 -45 -4. • Standardy kvality sociálních služeb – výkladový slovník pro poskytovatele. Praha: MPSV, 2008. • Vyhláška č. 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (příloha č. 2) • Zákon č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplňků. • Zavádění standardů sociálních služeb do praxe. Průvodce poskytovatele. Praha: MPSV. 2002 • Internetový portál: www. MPSV. cz •