STANBUL NVERSTES LSANSST ETM VE RETM YNETMEL 24

  • Slides: 31
Download presentation
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (24 Temmuz 2012) Seçme Maddeler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (24 Temmuz 2012) Seçme Maddeler

Madde 5: (Kontenjanlar) (4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye

Madde 5: (Kontenjanlar) (4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurtdışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylar ve yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir. [Anabilim Dalı başkanları kontenjan taleplerini yazarken hem genel hem de -varsa- yurtdışı kontenjanlarını ayrı bildireceklerdir. ]

Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar, genel

Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. (Md. 7/4) (Bu öğrenciler Üniversitenin yaptığı yabancı dil sınavına giremez, ancak YL hem de Dr. için ÜDS, TOEFL vb. nden 55 ve ona eş değer bir not getirmelidir. ) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için, üniversitelerin dil merkezleri tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar TÖMER veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. (Md. 7/4)

Yurt dışı kontenjanlarına başvuracak olan adayların, yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı

Yurt dışı kontenjanlarına başvuracak olan adayların, yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı olması gerekir. Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65 ve yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekir. (Md. 12/1) (Bu öğrenciler Üniversitenin yaptığı yabancı dil sınavına giremez, ancak YL hem de Dr. için ÜDS, TOEFL vb. nden 55 ve ona eş değer bir not getirmelidir. ) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar TÖMER veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz. (Md. 12/5)

(9) Öğrenci kabulünde mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili

(9) Öğrenci kabulünde mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat/program başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/ program başkanıdır. Mülâkatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından sözlü aşamaya ilâveten yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülâkata girmeyen öğrenci sıfır (0) puan alır. Mülâkat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır. [Bir öğrenci mülâkata girmese de Sıfır puan verilip değerlendirme yapılarak listeye alınmalıdır. ]

2012 -2013 Bahar Yarılında Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan ALES notu (55) istenecek.

2012 -2013 Bahar Yarılında Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan ALES notu (55) istenecek. Ancak İÜ Senatosu Tezsiz YL için ALES şartını kaldırdı. 2013 -2014 Güz yarıyılından itibaren tezsizlerde ALES notu istenmeyecek. Ancak değerlendirmede ALES’in %50’si, lisans ortalamasının %25’i, mülakatın %25’i alınıyordu. Yeni değerlendirmenin nasıl olacağı henüz netleşmedi. Genel değerlendirmede giriş notunun: Tezli yüksek lisansta en az 65; tezsiz yüksek lisansta en az 60, doktora programlarında ise en az 70 olması gerekir.

Madde 13: (Yatay geçişler) (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat

Madde 13: (Yatay geçişler) (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir. (2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için, öğrencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari ALES notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu ve tezsiz yüksek lisans hariç yabancı dil notunu sağlayan öğrenciler başvurabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz. [Yatay geçiş için ders dönemini tamamlamış olma şartı kaldırılmıştır. ]

Yatay geçiş yoluyla YL ve Dr. öğrenci kabul notunun belirlenmesinde, 100 üzerinden, ALES veya

Yatay geçiş yoluyla YL ve Dr. öğrenci kabul notunun belirlenmesinde, 100 üzerinden, ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notunun %50’si, yabancı dil notunun %20’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notunun %50’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %50’si toplanır…. Yazılı sınav, anabilim/anasanat /bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır. (Md. 13/4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezsiz yüksek lisansta en az 60, tezli yüksek lisansta en az 65 ve doktora/sanatta yeterlikte en az 70 olması gerekir. (13/5)

 • Kayıt işlemleri • Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli

• Kayıt işlemleri • Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat [veya] resmi vekili aracılığı ile başvurarak yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitüce onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıt için yeniden istenmez. (Md. 16/1) • Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için bir yıl süreli Türkçe kursu ve/veya bilimsel hazırlık programı hariç, tezli veya tezsiz yüksek lisans programından azami üç yıl, doktora veya sanatta yeterlik programından ise azami altı yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdakilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. (16/4)

Madde 18: (Ders saydırma, intibak) c) Özel öğrencilik kapsamında alınan lisansüstü derslerin, yüksek lisansta

Madde 18: (Ders saydırma, intibak) c) Özel öğrencilik kapsamında alınan lisansüstü derslerin, yüksek lisansta en fazla 6 kredi ve 12 AKTS kredisi, doktora/sanatta yeterlikte en fazla 9 kredi ve 18 AKTS kredisi ders saydırmada dikkate alınır.

Kayıt dondurma (Md. 19) • (3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlıkta ve tezsiz

Kayıt dondurma (Md. 19) • (3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/ sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır. • (4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

Madde 22: (Müfredat) (4) Her bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse,

Madde 22: (Müfredat) (4) Her bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, açılan bu derslere ilaveten toplam 15 AKTS kredisini aşmayacak şekilde dersler de alabilir. (6) …. . Seçmeli bir dersi alacak öğrenci sayısının beşten az olması halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla o ders açılmayabilir. Açılmayan seçmeli dersi tercih eden öğrenciler başka bir seçmeli dersi alabilirler.

(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak

(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde, atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının görüşü alınır. [Yani bir öğrencinin -yeterli kredisi olsa bile- başarısız olduğu bir seçmeli dersten muaf olması mümkün olmayacak. Ya aynı dersi veya yerine başka bir dersi alıp başarılı olması gerekecek. ]

Madde 26: (Başarının değerlendirilmesi) (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan

Madde 26: (Başarının değerlendirilmesi) (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi değerlendirmeler ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’den fazla olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan ders başarı notunda küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır. (2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.

 • (3) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü

• (3) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Ders başarı değerlendirme notlarına itiraz • MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı

Ders başarı değerlendirme notlarına itiraz • MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları en fazla üç iş günü içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu, başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde öğrenciye duyurulur.

Madde 29: (Ders tekrarı) (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını yerine getirerek

Madde 29: (Ders tekrarı) (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını yerine getirerek tekrarlar. (2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri, derslerin tüm koşullarını yerine getirerek alabilirler. [Yani bir öğrencinin -yeterli kredisi olsa bile- başarısız olduğu bir seçmeli dersten muaf tutulması mümkün olmayacak. Ya aynı dersi veya ders seçmeliyse onun yerine başka bir dersi alıp başarılı olması gerekecek. Yalnız, öğrenci güzün kaldığı bir seçmeli dersin yerine yeni bir ders almak isterse (eğer ilgili yarıyılda en az 30 AKTS kredisini tamamlamışsa) gelecek güz yy. nı beklemeden bahar yy. da da yerine ders alabilir. ]

Madde 30: (Bilimsel hazırlık programı) (2) Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla iki yarıyıldır.

Madde 30: (Bilimsel hazırlık programı) (2) Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, lisansüstü programın süresinden sayılmaz. İki yarıyılı aşan süreler azami öğrenim süresinden sayılır. (3) Bilimsel hazırlık dersleri, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programında alınması gereken derslerin yerine geçemez. (4) Bilimsel hazırlık dersleri, öğrencilerin lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların nitelikleri değerlendirilerek anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığı tarafından belirlenir. Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık dersleri, lisans seviyesindeki derslerden; doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve

(6) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa ait dersler de alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır. (7) Bilimsel hazırlık programındaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 24’tür. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 30 AKTS’den fazla olamaz.

YÜKSEK LİSANS Madde 32: (Y. Lisans Danışman atama) (1) Her bir öğrenci için danışman

YÜKSEK LİSANS Madde 32: (Y. Lisans Danışman atama) (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması en geç ikinci yarıyılda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılır. Madde 34: (Y. Lisans Ders ve tez yükü) (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 krediden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’dır.

Madde 35: (Y. Lisans tez süreci) (1) Danışmanın belirleyeceği tez konusu anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı

Madde 35: (Y. Lisans tez süreci) (1) Danışmanın belirleyeceği tez konusu anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı üst yazısı ile en geç ikinci yarıyılda ilgili enstitüye önerilir ve öneri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez konusu önerisinin uygun görülmemesi halinde ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep edebilir. (2) Tez konusu kabul edilen öğrenci, hazırladığı tez planı/projesini danışmanının onayından sonra en geç ikinci yarıyılın sonunda ilgili enstitüye teslim eder ve en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına başlar. [Özellikle ÖYP Asistanları, tez planlarını ayrıntılı olarak vermelidirler. Çünkü ÖYP kapsamında maddi destek almak istendiğinde bu planlara göre destek verilecektir. ]

(3) Öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Haziran ve Aralık aylarında

(3) Öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Haziran ve Aralık aylarında danışman tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara karar hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, altı aylık sürede yaptığı ve gelecek altı ayda yapacağı çalışmaları belirten yazılı faaliyet raporunu toplantı tarihinden itibaren en az beş iş günü öncesinde danışmanına verir ve raporunu sözlü olarak savunur. Öğrencinin faaliyetleri, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir rapor ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık halinde, nedenleri raporda belirtilir. Raporun bir kopyası öğrenciye verilir. Mazeretsiz olarak raporunu sunmayan veya savunmayan öğrenci tez çalışmasının o döneme ait faaliyetlerinden başarısız sayılır. (4) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması ve son ara değerlendirme raporunda başarılı olunması koşulu ile en az iki tez rapor döneminin geçmiş olması gerekir.

Madde 36: (Y. Lisans tezinin sonuçlanması) (2) …. . Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve

Madde 36: (Y. Lisans tezinin sonuçlanması) (2) …. . Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve her durumda en az biri başka bir anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş üyeden oluşur. Tez jürisinin üç üyeden oluşması halinde varsa ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri başka bir anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki de yedek üye belirlenir.

Y. Lisansta erken tez teslim koşulları • (2) ALES’ten en az 80, anasanat dalları

Y. Lisansta erken tez teslim koşulları • (2) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en az 85, ÜDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4. 00 üzerinden en az 3. 00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez planı/projesi ilgili enstitüce kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler. (Md. 32/2)

Tezsiz Yüksek Lisans Ders yükü, 30 krediden az 40 krediden çok olmamak koşuluyla en

Tezsiz Yüksek Lisans Ders yükü, 30 krediden az 40 krediden çok olmamak koşuluyla en az 10 adet ders, dönem projesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/ uygulamalardan oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında derslerden 66 ve dönem projesinden 24 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tezsiz YL’ta dersler, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezsiz yüksek lisans derslerinden [veya] ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 8 kredisi ve 16 AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz. (Md. 41/1, 2)

DOKTORA Madde 46: (Doktora programı danışman atama) (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi

DOKTORA Madde 46: (Doktora programı danışman atama) (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılda …. bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılır. Yüksek lisans ve doktorada ikinci danışman atanması… (Md. 23/5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlikte tez planı/projesinin ilgili enstitüye gönderilmesinden [sonra]; doktorada tez planı/projesi önerisinin kabulünden sonra, tez çalışmasındaki görevi belirtilerek, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışmanın en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.

 • Madde 47: (Doktora ders ve tez yükü) • (1) Doktora programında ders

• Madde 47: (Doktora ders ve tez yükü) • (1) Doktora programında ders yükü, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 24 krediden az 36 krediden çok olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan… oluşur. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların seminer dâhil tüm derslerden, programlara göre 60 ya da 90 … AKTS kredisini de sağlaması gerekir. Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar tez sürecinde de tamamlanabilir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 120’dir.

Madde 48: (Doktora yeterlik sınavı) (4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir

Madde 48: (Doktora yeterlik sınavı) (4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca atanır. Komite, anabilim/bilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komitenin görev süresi atanma tarihinden itibaren bir yıldır. Komite, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş öğretim üyesi ile iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini ilgili enstitü yönetim kuruluna önerir. Jüri, ilgili enstitü yönetim kurulunca görevlendirilir. Danışman sınav jürisinde yer alır. Asıl ve yedek üyelerden en az birer üye başka bir Üniversiteden seçilir. [Eski yönetmelikte mümkün iken, bu yönetmeliğe göre Komitenin kendisi sınav yapamaz. ]

Madde 49: (Doktora tez süreci) (2), (3): Tez öneri raporunda ve tez izleme değerlendirmelerinde

Madde 49: (Doktora tez süreci) (2), (3): Tez öneri raporunda ve tez izleme değerlendirmelerinde jüri en az salt çoğunlukla karar alır (ancak üç jüri üyesinin de mutlaka tutanakta imzasının bulunması şarttır. ) (5) Tez tesliminden önce; son tez izleme raporunun başarılı bulunması koşulu ile en az üç tez izleme rapor döneminin geçmiş ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerin/ uygulamaların başarıyla tamamlanmış olması gerekir. [Tez öneri raporu + 3 izleme raporu = 4 rapor]

Madde 50: (Doktora tezinin sonuçlanması) (2) Tez sınavı jürisi, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve

Madde 50: (Doktora tezinin sonuçlanması) (2) Tez sınavı jürisi, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve her durumda en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olan beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir. Madde 51: (Diploma) (1) …. . Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ’ne göre; a) YÖK’ün 6 Şubat 2013’te değiştirdiği lisansüstü eğitim ve öğretim çerçeve

ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ’ne göre; a) YÖK’ün 6 Şubat 2013’te değiştirdiği lisansüstü eğitim ve öğretim çerçeve yönetmeli’ne göre TEZSİZ YÜKSEK LİSANS mezunları doktoraya başvuramayacak. Ancak, 6 Şubattan önce öğrencilik hakkını elde edenler bu karardan muaflar. b) Yüksek lisans veya doktora tezi reddedilen öğrenciye aynı tez konusu verilemeyecek, öğrenci yeni bir konu alacak. (Bu, affa düşen bir öğrencinin tezini savunması için tez önerisi + 3 rapor verecek şekilde en az 4 dönem geçmesinin gerektiği demek…)