Stan wdraania REWITALIZACJI w wojewdztwie kujawskopomorskim zgodnie z

  • Slides: 23
Download presentation
Stan wdrażania REWITALIZACJI w województwie kujawsko-pomorskim (zgodnie z danymi aktualnymi na dzień 31. 12.

Stan wdrażania REWITALIZACJI w województwie kujawsko-pomorskim (zgodnie z danymi aktualnymi na dzień 31. 12. 2019 r. ) Toruń, styczeń 2020 r. Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące aspekty społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Idea rewitalizacji w obecnej perspektywie finansowej opiera się na założeniu, że najistotniejszy jest pozytywny efekt społeczny rewitalizacji. Dlatego też, dla jego podkreślenia przewidziano zastosowanie formuły projektów zintegrowanych dla przedsięwzięć finansowanych z Działania 6. 2 i Poddziałania 6. 4. 1 na obszarach miejskich oraz Działania 7. 1 na obszarach wiejskich. Oznacza to, że projekt infrastrukturalny ma charakter pomocniczy względem projektów społecznych.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020 IZ

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020 IZ RPO opiniuje programy rewitalizacji celem wpisania ich do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wpis do Wykazu jest możliwy pod warunkiem spełnienia przez program rewitalizacji cech i elementów, które określone zostały w przedmiotowych wytycznych oraz w ustawie o rewitalizacji. Pozytywna ocena programu rewitalizacji oraz wpis do Wykazu jest warunkiem koniecznym w zakresie możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P. 17 programów gmin miejskich ze 144 gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego 128 zadeklarowało się do opracowania programu rewitalizacji. do Wykazu programów rewitalizacji WK-P wpisanych zostało 126 dokumentów zaktualizowane zostały 54 programy rewitalizacji 33 programy gmin miejsko-wiejskich 76 programy gmin wiejskich

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020 3. 07. 2015

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020 3. 07. 2015 r. Ustawa o rewitalizacji 9. 10. 2015 r. 13. 01. 2016 r. Nabór wniosków w ramach I edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT na lata 2014 -2020 od 01. 03. 2016 r. do 15. 04. 2016 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało z Ministerstwem Rozwoju umowę na dotację celową w zakresie ogłoszenia konkursu na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków POPT 2014 -2020 Nabór wniosków w ramach II edycji Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT na lata 2014 -2020 od 17. 11. 2016 r. do 01. 12. 2016 r. 27. 06. 2017 r. Pierwszy program rewitalizacji wpisany do Wykazu programów rewitalizacji WK-P

Mapa województwa w podziale na LGD i przyjęte programy rewitalizacji Stan prac nad programami

Mapa województwa w podziale na LGD i przyjęte programy rewitalizacji Stan prac nad programami rewitalizacji program wpisany do Wykazu/126 PR program w poprawie/1 PR program nie wpłynął jeszcze do oceny/1 PR gmina nie będzie opracowywała programu/16 gmin LGD w województwie kujawsko-pomorskim

Przyrost liczby programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu w poszczególnych latach 117 126 128 W

Przyrost liczby programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu w poszczególnych latach 117 126 128 W 2020 r. planowane jest wpisanie do Wykazu 2 programów rewitalizacji 26 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Programy rewitalizacji województwa kujawskopomorskiego wpisane do Wykazu na tle innych województw mazowieckie małopolskie wielkopolskie

Programy rewitalizacji województwa kujawskopomorskiego wpisane do Wykazu na tle innych województw mazowieckie małopolskie wielkopolskie lubelskie kujawsko-pomorskie śląskie dolnośląskie zachodniopomorskie podkarpackie świętokrzyskie lubuskie podlaskie łódzkie warmińsko-mazurskie opolskie pomorskie 314 182 226 213 144 167 169 113 160 102 82 118 177 116 71 123 0 142 144 78, 02% 45, 85% 142 62, 83% 131 61, 50% 126 87% 122 73, 05% 119 70, 41% 96 75 54 31 50 100 84, 95% 83 51, 87% 73, 52% 65, 85% 54 32 45, 76% 49 27, 68% 27, 58% Liczba gmin w danym województwie 43, 66% 26 Liczba programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu 21, 13% 150 200 250 300 350 400 450 500

W Regionalnym Programie Operacyjnym WK-P 2014 -2020 projektom infrastrukturalnym w ramach rewitalizacji poświęcone są

W Regionalnym Programie Operacyjnym WK-P 2014 -2020 projektom infrastrukturalnym w ramach rewitalizacji poświęcone są 3 Działania/Poddziałania: Działanie 6. 2 – dedykowane gminom miejskim i częściom miejskim gmin miejsko-wiejskich spoza ZIT € 28 641 561 Poddziałanie 6. 4. 1 – dedykowane gminom miejskim i częściom miejskim gmin miejsko-wiejskich w ZIT € 25 399 119 Działanie 7. 1 – dedykowane gminom wiejskim i częściom wiejskim gmin miejsko-wiejskich € 29 887 891, 22

Działanie 6. 2 RPO WK-P Alokacja na projekty infrastrukturalne realizowane w miastach spoza ZIT

Działanie 6. 2 RPO WK-P Alokacja na projekty infrastrukturalne realizowane w miastach spoza ZIT 120 294 556, 20 zł € 28 641 561 [kurs € 4, 20 zł] W ramach Działania 6. 2 łącznie wpłynęło do oceny 17 wniosków o dofinansowanie, w tym: podpisane zostały 4 umowy o dofinansowanie 7 zatwierdzonych wod oczekuje na podpisanie umowy 6 wod pozostaje w ocenie W Wykazie znajduje się 41 programów rewitalizacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich uprawnionych do ubiegania się o środki z Działania 6. 2 RPO WK-P Do 31 grudnia 2020 r. beneficjenci mogą aplikować o dofinansowanie projektów w comiesięcznych rundach

69 projektów w programach rewitalizacji zostało zaplanowanych do dofinansowania w ramach środków z Działania

69 projektów w programach rewitalizacji zostało zaplanowanych do dofinansowania w ramach środków z Działania 6. 2 Podpisano 4 umowy o dofinansowanie Łącznie złożono 17 wniosków o dofinansowanie projektów 13 wniosków o dofinansowanie projektów znajduje się w ocenie, z czego 7 zostało już zatwierdzonych i oczekuje na podpisanie umowy Na 52 projekty zaplanowane w programach rewitalizacji do dofinansowania w ramach Działania 6. 2 nie zostały jeszcze złożone wnioski o dofinansowanie

Złożone wnioski o dofinansowanie/podpisane umowy w ramach Działania 6. 2 Spośród 41 gmin wpisanych

Złożone wnioski o dofinansowanie/podpisane umowy w ramach Działania 6. 2 Spośród 41 gmin wpisanych do Wykazu, które zaplanowały w swoich programach rewitalizacji projekty dofinansowane z Działania 6. 2, tylko 16 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie: Nowe [Wod] Łasin [Wod] Chełmno [Wod] Jabłonowo Pomorskie [Wod] Radzyń Chełmiński [Uod] Sępólno Krajeńskie [Wod] Wąbrzeźno [Wod] Więcbork [Uod] Rypin [Wod] Żnin [Wod] Janikowo [Wod] Ciechocinek [Wod] Kruszwica [Uod] Inowrocław [2 Wod, przy czym 1 wod wspólny dla 8 projektów] Mogilno [Wod] gminy, które nie złożyły Wod gminy, które złożyły Wod Radziejów [Uod]

Alokacja wykorzystana w złożonych wnioskach i podpisanych umowach o dofinansowanie ze środków EFRR w

Alokacja wykorzystana w złożonych wnioskach i podpisanych umowach o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Działania 6. 2 [w PLN] [WARTOŚĆ] 31 731 602, 52 § § 6 014 970, 16 zł - wartość umowy o dofinansowanie 25 716 632, 36 zł - wartość złożonych wniosków o dofinansowanie Alokacja wykorzystana na poziomie 26 % dostępna alokacja wykorzystana w podpisanych umowach i złożonych wnioskach

Poddziałanie 6. 4. 1 RPO WK-P Alokacja na projekty infrastrukturalne realizowane w miastach w

Poddziałanie 6. 4. 1 RPO WK-P Alokacja na projekty infrastrukturalne realizowane w miastach w ZIT 106 676 299, 80 zł € 25 399 119 [kurs € 4, 20 zł] W ramach Poddziałania 6. 4. 1 łącznie wpłynęło do oceny 26 wniosków o dofinansowanie, w tym: podpisanych zostało 10 umów o dofinansowanie 4 zatwierdzone wod oczekują na podpisanie umowy 12 wod pozostaje w ocenie W Wykazie znajduje się 8 programów rewitalizacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich uprawnionych do ubiegania się o środki z Poddziałania 6. 4. 1 RPO WK-P Do 30 czerwca 2020 r. beneficjenci mogą aplikować o środki w comiesięcznych rundach (wyjątek stanowi XIX, ostatnia runda, trwająca cztery miesiące)

105 projektów w programach rewitalizacji zostało zaplanowanych do dofinansowania w ramach środków z Poddziałania

105 projektów w programach rewitalizacji zostało zaplanowanych do dofinansowania w ramach środków z Poddziałania 6. 4. 1 Podpisano 10 umów o dofinansowanie Łącznie złożono 26 wniosków o dofinansowanie projektów 16 wniosków o dofinansowanie projektów znajduje się w ocenie, z czego 4 zostały już zatwierdzone i oczekują na podpisanie umowy Na 79 projektów zaplanowanych w programach rewitalizacji do dofinansowania w ramach Poddziałania 6. 4. 1 nie zostały jeszcze złożone wnioski o dofinansowanie

Złożone wnioski o dofinansowanie/podpisane umowy w ramach Poddziałania 6. 4. 1 (ZIT) Spośród 8

Złożone wnioski o dofinansowanie/podpisane umowy w ramach Poddziałania 6. 4. 1 (ZIT) Spośród 8 gmin uprawnionych do ubiegania się o środki z RPO WK-P w ramach Poddziałania 6. 4. 1 na podstawie programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu, 4 gminy złożyły wnioski o dofinansowanie. Bydgoszcz [5 Uod, 7 Wod] Kowalewo Pomorskie [2 Uod] Szubin [2 Uod] Toruń [1 Uod, 9 Wod] gminy, które nie złożyły Wod gminy, które złożyły Wod

Alokacja wykorzystana w złożonych wnioskach i podpisanych umowach o dofinansowanie ze środków EFRR w

Alokacja wykorzystana w złożonych wnioskach i podpisanych umowach o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Poddziałania 6. 4. 1 [w PLN] [WARTOŚĆ] § § 35 027 967, 64 zł - wartość umów o dofinansowanie 18 338 705, 26 zł - wartość złożonych wniosków o dofinansowanie Alokacja wykorzystana na poziomie 50 % dostępna alokacja wykorzystana w podpisanych umowach i złożonych wnioskach

Stanowisko w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla Działania 6. 2 i Poddziałania 6. 4.

Stanowisko w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla Działania 6. 2 i Poddziałania 6. 4. 1 RPO WK-P 6 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił: zwiększyć poziom dofinansowania o dodatkowe 10 punktów procentowych przy końcowym rozliczeniu projektu (maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku projektów, dla których zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: wniosek o dofinansowanie został złożony do 05. 12. 2019 r. lub zostanie złożony do Instytucji Zarządzającej w terminie do 31 marca 2020 r. wydatki zostaną poniesione w terminie do 31 grudnia 2021 r. wniosek o płatność końcową zostanie złożony do Instytucji Zarządzającej w terminie do 01. 03. 2022 r. nie wydłużać terminów naborów dla Działania 6. 2 i Poddziałania 6. 4. 1, których ostateczne terminy są określone na 31. 12. 2020 r. dla Działania 6. 2 i 30. 06. 2020 r. dla Poddziałania 6. 4. 1 W związku z powyższym stanowiskiem postanowiono również określić ostateczne terminy przedkładania aktualizacji programów rewitalizacji: do 28 lutego 2020 r. – dla programów realizujących inwestycje ze środków w ramach Poddziałania 6. 4. 1 do 31 marca 2020 r. – dla programów realizujących inwestycje ze środków w ramach Działania 6. 2

Działania 7. 1 RPO WK-P Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) Środki dostępne na

Działania 7. 1 RPO WK-P Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) Środki dostępne na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach Działania 7. 1 na obszarach wiejskich 119 551 564, 88 zł € 29 887 891, 22 [kurs € 4, 00 zł] W ramach Działania 7. 1 łącznie wpłynęło do oceny 98 wniosków o dofinansowanie, w tym: podpisano 52 umowy o dofinansowanie projektów 46 wniosków o dofinansowanie pozostaje w ocenie W Wykazie znajduje się 109 programów rewitalizacji gmin wiejskich i miejsko-wiejskich uprawnionych do ubiegania się o środki z Działania 7. 1 RPO WK-P Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu WK-P podjętym 18 września 2019 r. do końca 2019 r. Lokalne Grupy Działania ogłosiły wszystkie konkursy w ramach rewitalizacji

200 projektów w programach rewitalizacji zostało zaplanowanych do dofinansowania w ramach środków z Działania

200 projektów w programach rewitalizacji zostało zaplanowanych do dofinansowania w ramach środków z Działania 7. 1 Podpisano 52 umowy o dofinansowanie Łącznie złożono 98 wniosków o dofinansowanie projektów 46 wniosków o dofinansowanie projektów znajduje się w ocenie Na 102 projekty zaplanowane w programach rewitalizacji do dofinansowania w ramach Działania 7. 1 nie zostały jeszcze złożone wnioski o dofinansowanie

Alokacja wykorzystana w złożonych wnioskach i podpisanych umowach o dofinansowanie ze środków EFRR w

Alokacja wykorzystana w złożonych wnioskach i podpisanych umowach o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Działania 7. 1 [w PLN] [WARTOŚĆ] 60, 526, 349. 86 § § 26 699 981, 32 zł - wartość umów o dofinansowanie 33 826 368, 54 zł- wartość złożonych wniosków o dofinansowanie Alokacja wykorzystana na poziomie 51 % dostępne środki w ramach Działania 7. 1 alokacja wykorzystana w złożonych wnioskach i podpisanych umowach o dofinansowanie

Złożone wnioski o dofinansowanie/podpisane umowy w ramach Działania 7. 1 Spośród 109 gmin uprawnionych

Złożone wnioski o dofinansowanie/podpisane umowy w ramach Działania 7. 1 Spośród 109 gmin uprawnionych do ubiegania się o środki z RPO WK-P w ramach Działania 7. 1 na podstawie programów rewitalizacji wpisanych do Wykazu 57 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie. Do Urzędu Marszałkowskiego do oceny wpłynęło łącznie 98 wniosków o dofinansowanie Podpisane zostały 52 umowy o dofinansowanie gminy, które nie złożyły Wod gminy, które złożyły Wod

Główne problemy wdrażania programów rewitalizacji Częste aktualizacje programów rewitalizacji, których główne powody to: §

Główne problemy wdrażania programów rewitalizacji Częste aktualizacje programów rewitalizacji, których główne powody to: § zmiana projektu infrastrukturalnego § zmiana zakresu rzeczowego projektu § zwiększenie kwoty dofinansowania z EFRR § ponowna delimitacja obszaru rewitalizacji Rozbieżności pomiędzy złożonymi wnioskami o dofinansowanie, a programami rewitalizacji wpisanymi do Wykazu w szczególności w zakresie: § kwot dofinansowania projektu § zakresu rzeczowego projektu (np. dodanie nowych elementów w ramach projektu infrastrukturalnego bez wskazania ich niezbędności dla potrzeb realizacji projektów społecznych) § nazw i wartości wskaźników Późny okres wykonania inwestycji, zagrażający realizacji projektów społecznych zintegrowanych z infrastrukturą Brak gotowości technicznej projektu do realizacji Brak odpowiednich środków w budżetach gmin na pokrycie wkładu własnego projektu

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę