Stan wdraania projektw Wojewdzki Urzd Pracy w Toruniu

  • Slides: 13
Download presentation
Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP w ramach RPO WK-P

Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP w ramach RPO WK-P 2014 -2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 22 stycznia 2018 r.

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja 2014 -2020: 93, 7 mln EURO (391, 7 mln zł) Podziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia alokacja 2014 -2020: 17, 7 mln EURO (73, 8 mln zł) - planowane zmniejszenie alokacji Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe alokacja 2014 -2020: 3, 4 mln EURO (14, 1 mln zł) - planowane zwiększenie alokacji Poddziałanie 8. 2. 2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa alokacja 2014 -2020: 1, 8 mln Euro (7, 4 mln zł) – planowana zmiana grupy docelowej i zwiększenie alokacji wg kurs EUR z 28. 12. 2017 r. w wysokości 4, 1808

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2018 liczba planowanych naborów liczba ogłoszonych naborów liczba rozstrzygniętych

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2018 liczba planowanych naborów liczba ogłoszonych naborów liczba rozstrzygniętych naborów 2015 1 1 2016 3 3 2017 3 3 1 3 2 2018 razem 3 10 0 7 0 6 Działanie 8. 1 – ogłoszone 3 nabory pozakonkursowe dla PUP (III nabory-60 umów/186 mln zł); w grudniu 2017 zostały podpisane aneksy zwiększające wartość umów w ramach III naboru o 46, 5 mln zł – obejmujące cały 2018 r. ) Poddziałanie 8. 2. 1 – konkurs planowany na II kw. 2018 r. (I konkurs - 10 umów/6, 6 mln zł, II konkurs -10 podpisanych umów/8, 3 mln zł, 14 planowanych do podpisania/10, 4 mln zł), Poddziałanie 8. 5. 2 - konkurs planowany na III kw. 2018 r. (ogłoszone 2 konkursy otwarte - 2 umowy podpisane/1, 5 mln zł, 5 umów planowanych do podpisania/5 mln zł); Poddziałanie 8. 2. 2 – konkurs planowany na III kw. 2018 r. (po zatwierdzeniu Programu grupę docelową będą stanowić osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych).

Liczba złożonych wniosków w naborach w podziale na lata 2015 20 2016 88 2017

Liczba złożonych wniosków w naborach w podziale na lata 2015 20 2016 88 2017 83 Razem 191

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 2016 2017 Razem Wysokość

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 2016 2017 Razem Wysokość alokacji w ogłoszonych 58 175 910 zł naborach 77 708 974 zł 90 824 006 zł 226 708 890 zł Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naborów 95 686 430 zł 106 589 032 zł 255 898 901 zł 53 623 439 zł

Wykorzystanie alokacji – podpisane umowy o dofinansowanie Wysokość alokacji w ogłoszonych konkursach (zł) Łączna

Wykorzystanie alokacji – podpisane umowy o dofinansowanie Wysokość alokacji w ogłoszonych konkursach (zł) Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie (zł) Wartość podpisanych umów (zł) wartości narastające 226 708 890 % wykorzystania alokacji 100% 255 898 901 113% 202 394 114*(+55, 4 ml zł) 89% Wartość pomniejszona o 4 umowy rozwiązane w Poddziałaniu 8. 2. 1 (3 na prośbę projektodawców, 1 przez WUP).

Wykorzystanie alokacji Wysokość alokacji przeznaczona na Działanie 8. 1 i 8. 2 oraz Podziałanie

Wykorzystanie alokacji Wysokość alokacji przeznaczona na Działanie 8. 1 i 8. 2 oraz Podziałanie 8. 5. 2 (zł) Wartość podpisanych umów (zł) Wartość umów planowanych do podpisania w styczniu/lutym 2018 (zł) Certyfikacja (zł) wartości narastające % wykorzystania alokacji 487 056 603 100% 202 394 114 15 410 035 114 734 283 42% (45%) 24 %

Wnioski o płatność – wykonanie w ramach Działania 8. 1, Poddziałania 8. 2. 1

Wnioski o płatność – wykonanie w ramach Działania 8. 1, Poddziałania 8. 2. 1 i 8. 5. 2 Wartość podpisanych umów 202 394 114 zł Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność 292 (+35) Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność 123 009 975 zł (+ 16, 9 mln zł) Liczba zakończonych projektów (zatwierdzonych 41 końcowych wniosków o płatność) Łączna wartość zakończonych projektów (zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność) 41 79 524 514 zł

Certyfikacja Wydatki certyfikowane (mln zł) 2016 (w tym wydatki z 2015 r. ) 68,

Certyfikacja Wydatki certyfikowane (mln zł) 2016 (w tym wydatki z 2015 r. ) 68, 83 2017 r. 45, 9* (+ 9, 1) Wydatki Narastająco do planowane do końca 2017 r. certyfikacji w 2018 r. 114, 7 deklaracje zatwierdzone * Kwota pomniejszona o korekty wykazane w Rocznym Zestawieniu Wydatków 64, 7

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 i Poddziałania 8. 2. 1

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 i Poddziałania 8. 2. 1 Nazwa wskaźnika Wartość wydatków (w zł) Wartości docelowe określone w RPO WK-P /Sz. OOP na 2014 -2020 1 2 Wartości wykazane w podpisanych umowach Osiągnięte wartości z WNP % wykonania wartości docelowych 3 4 4/1 123 009 975 26% 14 450 (+849) 60, 9% 7 603 114, 5% 372 (+43) 9, 3% 465 564 582 100% 200 891 711 L. os. bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnych) objętych wsparciem w programie 23 718 100% L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 641 28% L. os. biernych zawodowo objętych wsparciem w programie L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 3 985 100% 1 156 (+629) 1222 4, 4% 946 931 76, 2% L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie dział. gosp. w programie 6 376 23% 4 735 4 131 64, 8% 19 258 69, 5% 13 034 12 028 62, 5% 1 656 7, 4% 2 468 1 750 105, 7% 19 291 (+ 4 769) 6 397

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 i Poddziałania 8. 2. 1

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 i Poddziałania 8. 2. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P/ Sz. OOP na lata 2014 -2020 1 2 Wartości wykazane w podpisanych umowach Osiągnięte wartości wykazane w WNP % wykonania wartości docelowych 3 4 4/1 Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z 10 199 pracującymi na własny rachunek) - bezrobotnych 43% 8 153 (+1 982) 8 812 (+1 660) Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -biernych zawodowo 1 594 40% 541 53 3% Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (bezrobotnych + biernych zawodowo) 8 311 30% 1 834 1 200 14, 4% Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 739 7, 7% 2 468 1 749 100, 6% 86, 4%

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1 (projekty

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1 (projekty zakończone) : Ogólny wymagany wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43% (liczony w stosunku do osób które zakończyły udział w projekcie, bez osób które otrzymały środki na działalność gospodarczą). zakładany w WND: 1 905 os. - osiągnięty w WNP: 2 557 os. • w ramach II naboru w ramach Działania 8. 1: Zakładany procent wykonania Osiągnięte wartości liczbowe w WNP Osiągnięty procent w WNP kobiety 39% 1 233 70, 5 % osoby o niskich kwalifikacjach 38% 1 625 65, 3 % osoby w wieku 50 lat i więcej 33% 556 59, 4 % osoby z niepełnosprawnościami 33% 115 58, 1% osoby długotrwale bezrobotnych 30% 1 041 63, 7 % Kryterium efektywności zatrudnieniowej II nabór w ramach Działania 8. 1

Dziękuję za uwagę.

Dziękuję za uwagę.