Stan wdraania projektw Wojewdzki Urzd Pracy w Toruniu

  • Slides: 9
Download presentation
Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO

Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014 -2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 26 lipca 2016

WUP w Toruniu pełni rolę IP dla następujących działań/poddziałań RPO WK-P 2014 -2020 Działanie

WUP w Toruniu pełni rolę IP dla następujących działań/poddziałań RPO WK-P 2014 -2020 Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – ogłoszone 2 nabory pozakonkursowe dla PUP Podziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - ogłoszony 1 konkurs Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe – konkurs planowany do ogłoszenia w sierpniu 2016 Poddziałanie 8. 2. 2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa – konkurs planowany do ogłoszenia w IV kw 2016

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2016 2015 2016 razem liczba planowanych naborów 1 4

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2016 2015 2016 razem liczba planowanych naborów 1 4 5 liczba ogłoszonych naborów 1 2 3 liczba rozstrzygniętych naborów 1 1 2

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 Łączna liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 Łączna liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 2016 20 Razem 80 (20 + 60) 100 Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie 53 623 439 zł 87 481 084 zł 141 104 523 zł Łączna wysokość alokacji 58 175 910 zł 62 308 032 zł 120 483 942 zł Łączna wysokość kontraktacji * 54 133 566 zł 32 782 519 zł 86 916 085 zł * Wartość wg stanu na 21. 07. 2016 – po aneksach projektów PUP i bez konkurs w ramach 8. 2. 1, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty (od 27. 07. 2016 – KOP)

Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8. 1 Wartość podpisanych umów * Liczba

Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8. 1 Wartość podpisanych umów * Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność % wydatków z WND w zatwierdzonych wnioskach o płatność 86 916 085 zł 101 52 422 118 zł 60% Liczba zakończonych projektów ( w tym w ramach 4 zatwierdzone końcowe wnioski o płatność) Łączna wartość zakończonych projektów * Wartość wg stanu na 21. 07. 2016 – po aneksach projektów PUP 20 54 133 566 zł

Prognoza certyfikacji na rok 2016 Wydatki certyfikowane(mln zł) I kw. 2016 III kw. 2016

Prognoza certyfikacji na rok 2016 Wydatki certyfikowane(mln zł) I kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016 razem 2016 9, 42 33, 99 14, 17 12, 74 70, 32

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P /Sz. OOP na 2014 -2020 1 2 Wartości Osiągnięte % wykonania wykazane we wartości z wartości WND w ramach WNP w docelowych - I i II naboru po ramach I i II WND : I i II nabór aneksach naboru po aneksach (21. 07. 2016) 3 4 376 922 968 100, 0% 86 916 085 Wartość środków L. os. bezrobotnych (łącznie z 22 519 100, 0% 9 062 długotrwale bezrobotnymi) (5676 + 3386) objętych wsparciem w programie 3/1 52 422 118 7 508 23, 1% 40, 2% 66% celu z 2018 L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 136 27, 2% 3 224 4 105 52, 5% L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 984 4, 3% 449 424 45, 6% 5 132 22, 7% 2 280 2 100 44, 4% 15 629 69, 4% 5 895 6 104 37, 7% 1 656 7, 3%* 1 171 858 70, 7% L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 L. p. Nazwa wskaźnika Liczba

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 L. p. Nazwa wskaźnika Liczba osób pracujących po 1. opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały 2. kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 3. EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość Osiągnięte % wykonania Wartości docelowe wykazane w wartości określone w RPO WND w ramach wykazane WNP docelowych w WK-P/ Sz. OOP na I i II naboru po w ramach I i II lata 2014 -2020 aneksach naboru (21. 07. 2016) 9 683 43, 0% 3 740 3 503 38, 6% 6 756 30, 0% 707 438 10, 5% 1 739 7, 7% 1 171 837 67, 3%

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1: ogólny

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43%. zakładany w WND: 1 903 os. - osiągnięty w WNP: 2 269 os. • w ramach II naboru w ramach Działania 8. 1: • dla kobiet – 39% • dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38% • dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33% • dla osób z niepełnosprawnościami – 33% • dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%