Stan wdraania projektw Wojewdzki Urzd Pracy w Toruniu

  • Slides: 26
Download presentation
Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP w ramach RPO WK-P

Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP w ramach RPO WK-P 2014 -2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 02 grudnia 2016

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja 2014 -2020: 93, 7 mln EURO (393, 5 mln zł) Podziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia alokacja 2014 -2020: 17, 7 mln EURO (74 mln zł) Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe alokacja 2014 -2020: 3, 5 mln EURO (15, 4 mln zł) Poddziałanie 8. 2. 2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa alokacja 2014 -2020: 1, 8 mln Euro (7, 4 mln zł)

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2016 liczba planowanych naborów liczba ogłoszonych naborów liczba rozstrzygniętych

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2016 liczba planowanych naborów liczba ogłoszonych naborów liczba rozstrzygniętych naborów 2015 2016 razem 1 1 1 3 3 1 4 4 2 Działanie 8. 1 - ogłoszone 2 nabory pozakonkursowe dla PUP (w styczniu 2017 – III nabór) Podziałanie 8. 2. 1 - ogłoszony 1 konkurs na kwotę 25 mln zł (KOP od 27. 07. 2016 - 57 projektów ocenianych, 33 projekty odrzucone na kryteriach horyzontalnych, formalnych i dostępu, z 14 prowadzimy negocjacje) Poddziałanie 8. 5. 2 - ogłoszony konkurs otwarty na kwotę 15, 4 mln zł (KOP od 15. 11. 2016, 4 projekty złożone i oceniane) Poddziałanie 8. 2. 2 - analiza grupy: osób odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członków ich rodzin, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 Łączna wysokość alokacji Łączna

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 Łączna wysokość alokacji Łączna liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie Łączna wysokość kontraktacji * 2016 58 175 910 zł 20 53 623 439 zł Razem 77 708 974 zł (+15, 4 mln zł) 135 884 zł 84 (20 + 60+4) 104 91 877 777 zł (+4, 5 mln zł) 145 501 216 zł 54 133 566, 31 zł 33 230 854, 25 zł 87 364 420, 56 zł * Wartość wg stanu na 01. 12. 2016 – po aneksach projektów PUP i bez konkursu w ramach 8. 2. 1 i 8. 5. 2, które nie są jeszcze rozstrzygnięte

Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8. 1 Wartość podpisanych umów * Liczba

Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8. 1 Wartość podpisanych umów * Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność % wydatków z WND w zatwierdzonych wnioskach o płatność 87 364 420, 56 zł 143 68 562 929, 22 zł (+4, 5 mln zł) 78, 48 % Liczba zakończonych projektów (w tym zatwierdzono 18 końcowych wniosków o płatność) Łączna wartość umów zakończonych projektów *Wartość wg stanu na 01. 12. 2016 – po aneksach projektów PUP 20 54 133 566, 31 zł

Prognoza certyfikacji na rok 2016 Wydatki certyfikowane(mln zł) I kw. 2016 9, 42 II

Prognoza certyfikacji na rok 2016 Wydatki certyfikowane(mln zł) I kw. 2016 9, 42 II kw. 2016 IV kw. 2016 razem 2016 33, 99 16, 17 (+3) 52, 47 mln zł 9, 06 68, 64

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P /Sz. OOP na 2014 -2020 1 2 Wartości wykazane we Osiągnięte WND w ramach wartości z WNP % wykonania I i II naboru po w ramach I i II wartości aneksach naboru docelowych - (01. 12. 2016) WND : I i II nabór 3 4 3/1 376 922 968 100, 0% 87 364 420, 56 68 562 929, 22 23, 2% Wartość środków L. os. bezrobotnych (łącznie z 41, 4% 22 519 100, 0% 9 317 8 798 długotrwale bezrobotnych) 100% celu z 2018 (5681 + 3636) (+350 os) objętych wsparciem w programie (OP 8) L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 136 27, 2% 3 358 4 833 54, 7% L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 984 4, 3% 465 528 47, 3% L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 5 132 22, 7% 2 355 2 518 45, 9% 15 629 69, 4% 6 038 7 168 38, 6% 1 656 7, 3%* 1 215 1013 73, 4% L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie dział. gosp. w programie

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 L. p. Nazwa wskaźnika Liczba

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 L. p. Nazwa wskaźnika Liczba osób pracujących po 1. opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały 2. kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 3. EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość Osiągnięte % wykonania Wartości docelowe wykazane w wartości określone w RPO WND w ramach wykazane WNP docelowych w WK-P/ Sz. OOP na I i II naboru po w ramach I i II lata 2014 -2020 aneksach naboru (01. 12. 2016) 9 683 43, 0% 3 854 4 533 (+450) 39, 8% 6 756 30, 0% 720 681 (+50) 10, 7% 1 739 7, 7% 1 215 1 018 (20) 69, 9%

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1 (projekty

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1 (projekty zakńczone) : ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43% (liczony w stosunku do osób które zakończyły udział w projekcie, bez osób które otrzymały środki na działalność gospodarczą). zakładany w WND: 1 905 os. - osiągnięty w WNP: 2 496 os. (590 osób więcej) • w ramach II naboru w ramach Działania 8. 1: • dla kobiet – 39% • dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38% • dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33% • dla osób z niepełnosprawnościami – 33% • dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%

Założenia dla projektów PUP realizowanych w ramach III naboru Działania 8. 1 planowanego do

Założenia dla projektów PUP realizowanych w ramach III naboru Działania 8. 1 planowanego do ogłoszenia w styczniu 2017 r.

Alokacja: III nabór (2017) : 53 322 070 zł (w tym zwiększenie o 6,

Alokacja: III nabór (2017) : 53 322 070 zł (w tym zwiększenie o 6, 2 mln zł - środki niewykorzystane w 2015 r. ) Środki dzielone na PUP za pomocą kryteriów przyjętych przez Sejmik Województwa Koszt jednostkowy : 11. 000 zł na uczestnika (I nabór 10. 000 zł, II – 11. 000 zł) Grupa docelowa: Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 roku życia, w szczególności: - osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach (wytyczne dla PUP/FP)

Wartości wskaźników produktu zakładane w ramach III naboru ramach Działania 8. 1 Nazwa wskaźnika

Wartości wskaźników produktu zakładane w ramach III naboru ramach Działania 8. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO Wartości zakładane do WK-P /Sz. OOP na 2014 -2020 realizacji w ramach III naboru 1 2 3 376 922 968 100, 0% 22 519 100, 0% 6 136 27, 2% 1 319 984 4, 3% 191 L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 5 132 22, 7% 991 L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 15 629 69, 4% 3 366 1 656 7, 3%* 354 Wartość środków L. os. bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnych) objętych wsparciem w programie L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie dział. gosp. w programie 53 322 070 4 850

Wartości wskaźników rezultatu zakładane w ramach III naboru Działania 8. 1 L. p. Nazwa

Wartości wskaźników rezultatu zakładane w ramach III naboru Działania 8. 1 L. p. Nazwa wskaźnika Liczba osób pracujących po opuszczeniu 1. Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały 2. kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc pracy w 3. ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartości zakładane do Wartości docelowe realizacji w ramach III określone w RPO WK-P/ naboru Sz. OOP na lata 2014 -2020 9 683 43, 0% 2 086 6 756 30, 0% 728 (15%) 1 739 7, 7% 373

Efektywność zatrudnieniowa Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem MR w sprawie wyznaczenia

Efektywność zatrudnieniowa Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem MR w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla RPO, tj: • • • dla kobiet – 39% dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38% dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33% dla osób z niepełnosprawnościami – 33% dla osób długotrwale bezrobotnych – 30% • dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii 43%.

Poddziałanie 8. 2. 2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa alokacja 2014 -2020:

Poddziałanie 8. 2. 2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa alokacja 2014 -2020: 1, 8 mln Euro (7, 4 mln zł)

Grupa docelowa: Osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani w

Grupa docelowa: Osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne tzn. osoby, które nie są właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz 380), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Limity i ograniczenia w realizacji projektów wynikające z SZOOP: W przypadku wsparcia osób zamierzających odejść z rolnictwa oraz rybactwa oraz członków ich rodzin niezbędne będzie przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Typy projektów: 1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: • identyfikacja potrzeb

Typy projektów: 1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: • identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych (IPD) • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowego 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych i lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: • rozwijanie kwalifikacji zawodowych - szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych). 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: • realizacja programów staży i praktyk zawodowych, • wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy (doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie). 4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: • dodatek relokacyjny.

Zarejestrowani w PUP - wg stanu na 31 grudnia 2015 r. : • ogółem

Zarejestrowani w PUP - wg stanu na 31 grudnia 2015 r. : • ogółem bezrobotni – 107 255 osób • zamieszkali na wsi 50 537 - 47, 1% (od 37, 5% w powiecie inowrocławskim do 85, 9% w powiecie grudziądzkim) • posiadający gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych – 831 osób (1, 6% bezrobotnych zamieszkałych na wsi, 0, 8% ogółu bezrobotnych) • ubezpieczonych w KRUS – 137 osób (16, 5% spośród posiadajacych gospodarstwo rolne ) • udział tej grupy – spada proporcjonalnie do spadku bezrobotnych

Powody rejestracji w PUP rolników i ich rodzin w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.

Powody rejestracji w PUP rolników i ich rodzin w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. W kategorii inne: ubezpieczenie zdrowotne (3) oraz świadczenie przedemerytalne (1).

Dane o podjęciach pracy za 2015 r. 58, 7% wszystkich wyłączeń z ewidencji bezrobotnych

Dane o podjęciach pracy za 2015 r. 58, 7% wszystkich wyłączeń z ewidencji bezrobotnych wśród osób posiadających gospodarstwo to podjęcia pracy (wśród ogółu bezrobotnych - 48, 3%) Wśród podjęć pracy: - praca niesubsydiowana – 467 osób (76, 9%) - praca subsydiowana - 140 osób (23, 1%) (wśród ogółu bezrobotnych odpowiednio 80, 9% i 19, 1%) Główne rodzaje zatrudnienia subsydiowanego wśród osób posiadających gospodarstwo rolne: - roboty publiczne - 43, 6% (wśród ogółu bezrobotnych - 32, 1 %) - prace interwencyjne - 21, 4% (wśród ogółu bezrobotnych - 20, 7 %) - pojęcia pracy w ramach utworzenia miejsca pracy - 20, 7% (wśród ogółu bezr. - 27, 1 %) - działalność gospodarcza - 12, 9% - (wśród ogółu bezrobotnych - 13, 0 %)

Struktura bezrobotnych (wg stanu na 31. 12. 2015) wyszczególnienie bezrobotni ogółem l. os. %

Struktura bezrobotnych (wg stanu na 31. 12. 2015) wyszczególnienie bezrobotni ogółem l. os. % bezrobotni posiadający gospodarstwo rolne do 2 ha l. os. % kobiety 60 367 56, 3 438 52, 7 długotrwale bezrobotni 63 149 58, 9 528 63, 5 5 080 4, 7 47 5, 7 17 143 16, 0 205 24, 7 103 975 96, 9 812 97, 7 Profil I 2 435 2, 3 9 1, 1 Profil II 71 101 68, 4 538 66, 3 Profil III 30 439 29, 3 265 32, 6 os. niepełnosprawne posiadający prawo do zasiłku Wszyscy sprofilowani

Bezrobotni według wieku (31. 12. 2015)

Bezrobotni według wieku (31. 12. 2015)

Bezrobotni według wykształcenia (31. 12. 2015)

Bezrobotni według wykształcenia (31. 12. 2015)

Bezrobotni według stażu pracy (31. 12. 2015)

Bezrobotni według stażu pracy (31. 12. 2015)