Stan wdraania projektw Wojewdzki Urzd Pracy w Toruniu

  • Slides: 13
Download presentation
Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO

Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WK-P 2014 -2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 31 sierpnia 2016

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja 2014 -2020: 93, 7 mln EURO (393, 5 mln zł) Podziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia alokacja 2014 -2020: 17, 7 mln EURO (74 mln zł) Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe alokacja 2014 -2020: 3, 5 mln EURO (15, 4 mln zł) Poddziałanie 8. 2. 2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa alokacja 2014 -2020: 1, 8 mln Euro (7, 4 mln zł)

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2016 liczba planowanych naborów liczba ogłoszonych naborów liczba rozstrzygniętych

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2016 liczba planowanych naborów liczba ogłoszonych naborów liczba rozstrzygniętych naborów 2015 2016 razem 1 1 1 4 3 1 5 4 2 Działanie 8. 1 - ogłoszone 2 nabory pozakonkursowe dla PUP Podziałanie 8. 2. 1 - ogłoszony 1 konkurs na kwotę 23, 8 mln zł Poddziałanie 8. 5. 2 – ogłoszony konkurs otwarty na kwotę 15, 4 mln zł Poddziałanie 8. 2. 2 konkurs planowany na IV kw. br.

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 Łączna liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 Łączna liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 2016 Razem 20 80 (20 + 60) 100 Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie 53 623 439 zł 87 481 084 zł 141 104 523 zł Łączna wysokość alokacji 58 175 910 zł 62 308 032 zł 120 483 942 zł Łączna wysokość kontraktacji * 54 133 566, 31 zł 33 230 854, 25 zł 87 364 420, 56 zł * Wartość wg stanu na 30. 08. 2016 – po aneksach projektów PUP i bez konkursu w ramach 8. 2. 1, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty (od 27. 07. 2016 – KOP)

Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8. 1 Wartość podpisanych umów * Liczba

Stan wdrażania – wykonanie w ramach Działania 8. 1 Wartość podpisanych umów * Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność 87 364 420, 56 zł 112 53 265 323, 15 zł % wydatków z WND w zatwierdzonych wnioskach o płatność 60, 97% Liczba zakończonych projektów (w tym zatwierdzono 14 końcowych wniosków o płatność) Łączna wartość zakończonych projektów 20 54 133 566, 31 zł *Wartość wg stanu na 30. 08. 2016 – po aneksach projektów PUP W sierpniu wpłynęło 10 WNP – na kwotę 5, 3 mln zł

Prognoza certyfikacji na rok 2016 Wydatki certyfikowane(mln zł) I kw. 2016 9, 42 II

Prognoza certyfikacji na rok 2016 Wydatki certyfikowane(mln zł) I kw. 2016 9, 42 II kw. 2016 33, 99 52, 47 mln zł III kw. 2016 certyfikowane planowane do certyfikacji 9, 06 0, 9 IV kw. 2016 razem 2016 13, 73 67, 10

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P /Sz. OOP na 2014 -2020 1 Wartość środków L. os. bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnych) objętych wsparciem w programie Wartości wykazane we WND w ramach I i II naboru po aneksach (30. 08. 2016) 2 3 Osiągnięte wartości z WNP % wykonania w ramach I i II wartości naboru docelowych (30. 08. 2016) WND : I i II nabór 4 3/1 376 922 968 100, 0% 87 364 420, 56 53 265 323, 15 22 519 100, 0% 23, 2% 40, 6% 9 133 (5676 + 3457) 7 528 66% celu z 2018 L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 136 27, 2% 3 247 4 110 52, 9% L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 984 4, 3% 456 426 46, 3% L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 5 132 22, 7% 2 302 2 101 44, 9% 15 629 69, 4% 5 928 6 109 37, 9% 1 656 7, 3%* 1 191 866 71, 9% L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie dział. gosp. w programie

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 L. p. Nazwa wskaźnika Liczba

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 L. p. Nazwa wskaźnika Liczba osób pracujących po 1. opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Liczba osób, które uzyskały 2. kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 3. EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Wartość Osiągnięte % wykonania Wartości docelowe wykazane w wartości określone w RPO WND w ramach wykazane WNP docelowych w WK-P/ Sz. OOP na I i II naboru po w ramach I i II lata 2014 -2020 aneksach naboru (30. 08. 2016) 9 683 43, 0% 3 769 3 631 38, 9% 6 756 30, 0% 704 457 10, 4% 1 739 7, 7% 1 191 846 68, 5%

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1 (projekty

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1 (projekty zakńczone) : ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43% (liczony w stosunku do osób które zakończyły udział w projekcie, bez osób które otrzymały środki na działalność gospodarczą). zakładany w WND: 1 903 os. - osiągnięty w WNP: 2 458 os. • w ramach II naboru w ramach Działania 8. 1: • dla kobiet – 39% • dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) - 38% • dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33% • dla osób z niepełnosprawnościami – 33% • dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%

Podział na lata środków FP na finansowanie projektów PUP w ramach RPO WK-P dla

Podział na lata środków FP na finansowanie projektów PUP w ramach RPO WK-P dla województwa kujawsko-pomorskiego w EURO RPO WKP 2015 2016 10 654 917 10 054 185 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Razem: 10 872 279 11 217 430 11 562 582 12 080 310 12 943 189 14 313 092 93 697 984 Kontrakt wojewódzki w PLN 2015 RPO WKP liczba osób objętych wsparciem 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Razem: 44 750 651 42 227 577 45 663 572 47 113 206 48 562 844 50 737 302 54 361 394 60 114 986 393 531 533 4 068 1 EUR = 4, 2 PLN środki 6, 4 mln zł niewydatkowane 3 839 4 151 4 283 4 415 4 612 4 942 5 465 35 776

Grupa docelowa PUP w ramach Działania 8. 1: Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP

Grupa docelowa PUP w ramach Działania 8. 1: Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP należące do I i II profilu oddalenia od rynku pracy : • • • kobiety osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) osoby w wieku 50 lat i więcej osoby z niepełnosprawnościami osoby długotrwale bezrobotne