Stan wdraania projektw Wojewdzki Urzd Pracy w Toruniu

  • Slides: 13
Download presentation
Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP w ramach RPO WK-P

Stan wdrażania projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP w ramach RPO WK-P 2014 -2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 26 lutego 2018 r.

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja

Działanie 8. 1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja 2014 -2020: 93, 7 mln EURO (388, 4 mln zł) Podziałanie 8. 2. 1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia alokacja 2014 -2020: 17, 7 mln EURO (73, 2 mln zł) - planowane zmniejszenie alokacji Poddziałanie 8. 5. 2 Wsparcie outplacementowe alokacja 2014 -2020: 3, 4 mln EURO (14 mln zł) - planowane zwiększenie alokacji Poddziałanie 8. 2. 2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa alokacja 2014 -2020: 1, 8 mln Euro (7, 3 mln zł) – planowana zmiana grupy docelowej i zwiększenie alokacji wg kurs EUR z 30. 01. 2018 r. w wysokości 4, 1449

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2018 liczba planowanych naborów liczba ogłoszonych naborów liczba rozstrzygniętych

Liczba konkursów/naborów w latach 2015 -2018 liczba planowanych naborów liczba ogłoszonych naborów liczba rozstrzygniętych naborów 2015 1 1 2016 3 3 2017 3 3 1 3 2 2018 razem 3 10 0 7 0 6 Działanie 8. 1 – ogłoszone 3 nabory pozakonkursowe dla PUP (III nabory-60 umów/186 mln zł); Poddziałanie 8. 2. 1 – konkurs planowany na II kw. 2018 r. (I konkurs - 10 umów/6, 7 mln zł, II konkurs - 19 podpisanych umów/14, 7 mln zł, 5 umów planowanych do podpisania/ 3, 5 mln zł); Poddziałanie 8. 5. 2 - konkurs planowany na III kw. 2018 r. (ogłoszone 2 konkursy otwarte - 4 umowy podpisane/4, 1 mln zł, 5 umów planowanych do podpisania/4, 5 mln zł); Poddziałanie 8. 2. 2 – konkurs planowany na III kw. 2018 r. (po zatwierdzeniu Programu grupę docelową będą stanowić osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych).

Liczba złożonych wniosków w naborach w podziale na lata 2015 20 2016 88 2017

Liczba złożonych wniosków w naborach w podziale na lata 2015 20 2016 88 2017 83 Razem 191

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 2016 2017 Razem Wysokość

Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł ) 2015 2016 2017 Razem Wysokość alokacji w ogłoszonych 58 175 910 zł naborach 77 708 974 zł 90 824 006 zł 226 708 890 zł Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naborów 95 686 430 zł 106 589 032 zł 255 898 901 zł 53 623 439 zł

Wykorzystanie alokacji – podpisane umowy o dofinansowanie Wysokość alokacji w ogłoszonych konkursach (zł) Łączna

Wykorzystanie alokacji – podpisane umowy o dofinansowanie Wysokość alokacji w ogłoszonych konkursach (zł) Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie (zł) Wartość podpisanych umów (zł) wartości narastające 226 708 890 % wykorzystania alokacji 100% 255 898 901 113% 211 590 882*(+9 mln zł) 93% Wartość pomniejszona o 4 umowy rozwiązane w Poddziałaniu 8. 2. 1 (3 na prośbę projektodawców, 1 przez WUP).

Wykorzystanie alokacji wartości narastające % wykorzystania alokacji 482 874 309 100% Wysokość alokacji przeznaczona

Wykorzystanie alokacji wartości narastające % wykorzystania alokacji 482 874 309 100% Wysokość alokacji przeznaczona na Działanie 8. 1 i 8. 2 oraz Podziałanie 8. 5. 2 (zł) Wartość podpisanych umów (zł) 211 590 882 (+ 9 mln zł) Wartość umów planowanych do podpisania (zł) 8 027 950 Certyfikacja (zł) 114 734 283 44% (45%) 24 %

Wnioski o płatność – wykonanie w ramach Działania 8. 1, Poddziałania 8. 2. 1

Wnioski o płatność – wykonanie w ramach Działania 8. 1, Poddziałania 8. 2. 1 i 8. 5. 2 Wartość podpisanych umów 211 590 882 Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność 331 (+39) Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność 131 541 093 zł (+ 8, 5 mln zł) Liczba zakończonych projektów (zatwierdzonych 41 końcowych wniosków o płatność) Łączna wartość zakończonych projektów (zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność) 41 79 524 514 zł

Certyfikacja Wydatki certyfikowane (mln zł) 2016 2017 r. Narastająco do końca 2017 r. Wydatki

Certyfikacja Wydatki certyfikowane (mln zł) 2016 2017 r. Narastająco do końca 2017 r. Wydatki planowane do certyfikacji w 2018 r. 68, 83 45, 9* 114, 7 65, 3 (w tym wydatki z 2015 r. ) deklaracje zatwierdzone Dodatkowo do IZ RPO WK-P została przekazana kolejna Deklaracja wydatków na kwotę 9, 3 mln zł * Kwota pomniejszona o korekty wykazane w Rocznym Zestawieniu Wydatków

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 i Poddziałania 8. 2. 1

Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8. 1 i Poddziałania 8. 2. 1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P /Sz. OOP na 2014 -2020 1 Wartość wydatków 2 Wartości wykazane w podpisanych umowach Osiągnięte wartości z WNP % wykonania wartości docelowych 3 4 4/1 131 541 093 28% 461 566 837 100% 207 477 068 L. os. bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnych) objętych wsparciem w programie 23 718 100% 19 291 14 651 (+201) 61, 8% L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 641 28% 6 397 7 675 115, 6% L. os. biernych zawodowo objętych wsparciem w programie L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 3 985 100% 1 563 (+407) 409 (+37) 10, 3% 1222 4, 4% 974 942 77, 1% L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie dział. gosp. w programie 6 376 23% 4 792 4 176 65, 5% 19 258 69, 5% 13 260 12 208 63, 4% 1 656 7, 4% 2 468 1 839 111, 1%

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 i Poddziałania 8. 2. 1

Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8. 1 i Poddziałania 8. 2. 1 Wartości docelowe określone w RPO WK-P/ Sz. OOP na lata 2014 -2020 Wartości wykazane w podpisanych umowach Osiągnięte wartości wykazane w WNP % wykonania wartości docelowych 2 3 4 4/1 Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z 10 199 pracującymi na własny rachunek) - bezrobotnych 43% 8 153 9 811 (+999) 96, 2% Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -biernych zawodowo 1 594 40% 697(+156) 65 (+12) 4% Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (bezrobotnych + biernych zawodowo) 8 311 30% 1 967 1 288 15, 5% Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 739 7, 7% 2 468 1 829 105, 2% Nazwa wskaźnika 1

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1 (projekty

Kryterium efektywności zatrudnieniowej: • w ramach I naboru w ramach Działania 8. 1 (projekty zakończone) : Ogólny wymagany wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43% (liczony w stosunku do osób które zakończyły udział w projekcie, bez osób które otrzymały środki na działalność gospodarczą). zakładany w WND: 1 905 os. - osiągnięty w WNP: 2 557 os. • w ramach II naboru w ramach Działania 8. 1: Zakładany procent wykonania Osiągnięte wartości liczbowe w WNP Osiągnięty procent w WNP kobiety 39% 1 233 70, 5 % osoby o niskich kwalifikacjach 38% 1 625 65, 3 % osoby w wieku 50 lat i więcej 33% 556 59, 4 % osoby z niepełnosprawnościami 33% 115 58, 1% osoby długotrwale bezrobotnych 30% 1 041 63, 7 % Kryterium efektywności zatrudnieniowej II nabór w ramach Działania 8. 1

Dziękuję za uwagę.

Dziękuję za uwagę.