Sprva na seku dopravy JUDr Alena KLIKOV Sprva

  • Slides: 62
Download presentation
Správa na úseku dopravy JUDr. Alena KLIKOVÁ

Správa na úseku dopravy JUDr. Alena KLIKOVÁ

Správa na úseku dopravy • Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) • Drážní doprava (železniční

Správa na úseku dopravy • Lodní doprava (vnitrostátní a námořní) • Drážní doprava (železniční dráhy, lanové dráhy, trolejbus, tramvaj) • Letecká doprava • Silniční doprava

Silniční doprava • Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích • Vyhláška 104/1997

Silniční doprava • Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích • Vyhláška 104/1997 Sb. , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Pozemní komunikace • Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými

Pozemní komunikace • Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. • Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie: • a) dálnice, • b) silnice, I. , II. a III. tř. • c) místní komunikace • d) účelová komunikace – veřejné a neveřejné

Vlastnictví komunikací • a) dálnice - stát • b) silnice, I. tř. - stát,

Vlastnictví komunikací • a) dálnice - stát • b) silnice, I. tř. - stát, II. a III. tř. - kraj • c) místní komunikace - obec • d) účelová komunikace – PO, FO

zařazení pozemní komunikace • O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní

zařazení pozemní komunikace • O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. • Dojde-li ke změně dopravního významu nebo určení pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie.

Dálnice • Určena pro rychlou dálkovou, mezistátní • • dopravu, pro silniční motorová vozidla,

Dálnice • Určena pro rychlou dálkovou, mezistátní • • dopravu, pro silniční motorová vozidla, Směrově oddělené jízdní pruhy, mimoúrovňové křížení, nejnižší povolená rychlost, Není přímý přístup ze sousedních pozemků, pouze z pozemků či nemovitostí sloužících pro účely dálnice (benzínové čerpací stanice).

Silnice • Veřejně přístupná pozemní komunikace určena k užití silničními a jinými motorovými vozidly

Silnice • Veřejně přístupná pozemní komunikace určena k užití silničními a jinými motorovými vozidly a chodci.

Silnice • a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní

Silnice • a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy, • c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

Místní komunikace • Veřejně přístupná komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce

Místní komunikace • Veřejně přístupná komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce

Místní komunikace • a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména • • •

Místní komunikace • a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména • • • rychlostní místní komunikace, b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace, d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

účelová komunikace • účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí

účelová komunikace • účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, či v uzavřeném objektu.

Připojování pozemních komunikací • Křižovatky • Sjezdy, nájezdy

Připojování pozemních komunikací • Křižovatky • Sjezdy, nájezdy

Silniční pozemek • Na němž je umístěno těleso dálnice, silnice, místní komunikace a silniční

Silniční pozemek • Na němž je umístěno těleso dálnice, silnice, místní komunikace a silniční pomocný pozemek

Součásti a příslušenství • Součásti § 12 • Příslušenství § 13

Součásti a příslušenství • Součásti § 12 • Příslušenství § 13

Orgány – silniční správní úřady • Ministerstvo dopravy • Krajský úřad • Obecní úřady

Orgány – silniční správní úřady • Ministerstvo dopravy • Krajský úřad • Obecní úřady obcí s rozšířenou působností • obce

Orgány – stavební úřady • Obecné stavební úřady • Speciální stavební úřady

Orgány – stavební úřady • Obecné stavební úřady • Speciální stavební úřady

Stavební řízení - výstavba • Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné

Stavební řízení - výstavba • Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice nebo rychlostní silnice, v ostatních případech příslušný orgán Policie České republiky.

Užívání pozemních komunikací • Obecné • Zvláštní

Užívání pozemních komunikací • Obecné • Zvláštní

Obecné užívání • V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz • • na pozemních komunikacích

Obecné užívání • V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz • • na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. Omezení – objížďky apod.

Zpoplatnění • Poplatky – kupon (časový, druh vozidla) • Elektronické mýtné

Zpoplatnění • Poplatky – kupon (časový, druh vozidla) • Elektronické mýtné

Zvláštní užívání • Povolení po souhlasu vlastníka • Na dobu určitou

Zvláštní užívání • Povolení po souhlasu vlastníka • Na dobu určitou

Sjízdnost a schůdnost • Závady ve sjízdnosti – povětrnostní vlivy • Odpovědnost – vlastník

Sjízdnost a schůdnost • Závady ve sjízdnosti – povětrnostní vlivy • Odpovědnost – vlastník komunikace, neprokáže-li že nebylo možné zajistit vlivem povětrnostních či jiných vlivů

Ochrana pozemních komunikací • Silniční ochranná pásma

Ochrana pozemních komunikací • Silniční ochranná pásma

Správně právní odpovědnost • Pořádkový delikt • Přestupek • Správní delikt FO a PO

Správně právní odpovědnost • Pořádkový delikt • Přestupek • Správní delikt FO a PO

Drážní doprava 266/1994 Sb. • Dráhy železniční, tramvajové, lanové, trolejbusové • Dráha – cesta

Drážní doprava 266/1994 Sb. • Dráhy železniční, tramvajové, lanové, trolejbusové • Dráha – cesta určená k pohybu drážních vozidel, vč. pevných zařízení potřebných pro zajištění plynulosti a bezpečnosti drážní dopravy

Dělení • Dle významu, účelu a technických - podmínek: Celostátní Regionální Vlečka Speciální

Dělení • Dle významu, účelu a technických - podmínek: Celostátní Regionální Vlečka Speciální

Drážní doprava • Drážní doprava může být provozována veřejně nebo neveřejně. - Veřejná drážní

Drážní doprava • Drážní doprava může být provozována veřejně nebo neveřejně. - Veřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu. - Neveřejná drážní doprava je doprava provozovaná dopravcem k uspokojování individuálních přepravních potřeb podle smluvních podmínek. • Osobní drážní doprava a nákladní drážní doprava

Ochrana dráhy • Ochranné pásmo • Zákaz vstupu na dráhu

Ochrana dráhy • Ochranné pásmo • Zákaz vstupu na dráhu

Křížení dráhy s pozemní komunikací • Mimoúrovňové • Zabezpečení

Křížení dráhy s pozemní komunikací • Mimoúrovňové • Zabezpečení

Drážní doprava. • Provozovat drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná

Drážní doprava. • Provozovat drážní dopravu na dráze může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, na základě platné licence, přidělené kapacity dopravní cesty, jedná-li se o drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální, platného osvědčení dopravce, pokud tento zákon nestanoví jinak, a uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba. • Drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální lze provozovat, byla-li za užití dráhy sjednána cena a stanoven způsob její úhrady. • Licenci uděluje na základě žádosti drážní správní úřad.

Povinnosti • Vlastníka dráhy • Provozovatele drážní dopravy

Povinnosti • Vlastníka dráhy • Provozovatele drážní dopravy

Přidělení kapacity dopravní cesty • Využitelná průjezdnost • Přiděluje SŽDC nebo vlastník dráhy

Přidělení kapacity dopravní cesty • Využitelná průjezdnost • Přiděluje SŽDC nebo vlastník dráhy

Přepravní řád • Stanoví podmínky za nichž se přepravují osoby a zavazadla • Povinnosti

Přepravní řád • Stanoví podmínky za nichž se přepravují osoby a zavazadla • Povinnosti cestujícího • Práva a povinnosti průvodčího

Jízdní řád • Dráha celostátní a regionální

Jízdní řád • Dráha celostátní a regionální

Orgány • Ministerstvo dopravy • Drážní úřad • Drážní inspekce

Orgány • Ministerstvo dopravy • Drážní úřad • Drážní inspekce

Správně právní odpovědnost • Přestupky • Správní delikty PO a Fo

Správně právní odpovědnost • Přestupky • Správní delikty PO a Fo

Letecká doprava • zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví

Letecká doprava • zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví

Orgány • Ministerstvo dopravy a ministerstvo obrany • Úřad pro civilní letectví • Ústav

Orgány • Ministerstvo dopravy a ministerstvo obrany • Úřad pro civilní letectví • Ústav pro odborné zjišťování příčin dopravních nehod

Letecký rejstřík • Evidence letadel • Osvědčení o zápisu

Letecký rejstřík • Evidence letadel • Osvědčení o zápisu

Letiště • Vnitrostátní x mezinárodní • Civilní – veřejné x neveřejné • Vojenské

Letiště • Vnitrostátní x mezinárodní • Civilní – veřejné x neveřejné • Vojenské

Ochrana • Ochranná pásma

Ochrana • Ochranná pásma

Užívání vzdušného prostoru ČR • Regulováno mez. sml. • Lze místně omezit, zakázat

Užívání vzdušného prostoru ČR • Regulováno mez. sml. • Lze místně omezit, zakázat

Letecké služby • Řízení letového provozu • Meteorologická • Telekomunikační • Pátrání a záchrany

Letecké služby • Řízení letového provozu • Meteorologická • Telekomunikační • Pátrání a záchrany • Informační • Předletová příprava • Odbavování na letišti

Letecká doprava • Civilní letecká doprava • Osobní doprava - rekreační a sportovní létání

Letecká doprava • Civilní letecká doprava • Osobní doprava - rekreační a sportovní létání • Obchodní letecká doprava - pravidelná a nepravidelná - vnitrostátní a mezinárodní

Rekreační a sportovní létání • Rekreačním a sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro

Rekreační a sportovní létání • Rekreačním a sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku.

Obchodní letecká doprava • Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí

Obchodní letecká doprava • Obchodní leteckou dopravou se rozumí doprava osob, zvířat, zavazadel, věcí a pošty letadly za úplatu. • Obchodní leteckou dopravu lze provozovat pouze na základě licence vydané Úřadem

Lodní doprava • zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě • zákon č. 61/2000

Lodní doprava • zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě • zákon č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě

Vnitrozemská plavba • Vnitrozemské vodní cesty • Plavba • Vodní cesty - sledované (dopravně

Vnitrozemská plavba • Vnitrozemské vodní cesty • Plavba • Vodní cesty - sledované (dopravně významné ((využitelné a využívané)) a účelové) a ostatní

Definice Přístav • Veřejný x neveřejný • Zřízení a provozování Plavidlo Plavební rejstřík Vůdce

Definice Přístav • Veřejný x neveřejný • Zřízení a provozování Plavidlo Plavební rejstřík Vůdce plavidla

Orgány • Ministerstvo dopravy • Státní plavební správa

Orgány • Ministerstvo dopravy • Státní plavební správa

Správně právní odpovědnost • Přestupky • Správní delikty PO a FO

Správně právní odpovědnost • Přestupky • Správní delikty PO a FO

Námořní plavba • Provozování námořních plavidel na volném moři, v souostrovních vodách, v pobřežním

Námořní plavba • Provozování námořních plavidel na volném moři, v souostrovních vodách, v pobřežním moři a na úsecích vnitrozemských vodních cest s mořem spojených a pobyt námořních plavidel v přístavech

Námořní plavidlo • Námořní obchodní loď • Námořní jachta • Osobní loď • Trajektová

Námořní plavidlo • Námořní obchodní loď • Námořní jachta • Osobní loď • Trajektová loď

Státní správy • Ministerstvo dopravy – Námořní úřad

Státní správy • Ministerstvo dopravy – Námořní úřad

Právo vlajky • Zápis plavidla do námořního rejstříku ČR

Právo vlajky • Zápis plavidla do námořního rejstříku ČR

Námořní rejstřík • Veřejný seznam • Souběžný zápis • Rejstříkový přístav – Praha

Námořní rejstřík • Veřejný seznam • Souběžný zápis • Rejstříkový přístav – Praha

Osoby • Velitel (kapitán) • Námořní loď – důstojníci, lodní mužstvo • Jachta –

Osoby • Velitel (kapitán) • Námořní loď – důstojníci, lodní mužstvo • Jachta – členové mužstva

Povinnosti • Námořní protest • Ohrožení • Služba na lodi • Společná havárie

Povinnosti • Námořní protest • Ohrožení • Služba na lodi • Společná havárie

Správně právní odpovědnost • Přestupky • Správní delikty PO a FO

Správně právní odpovědnost • Přestupky • Správní delikty PO a FO

Kombinovaná doprava • kombinovanou dopravou se rozumí nákladní přeprava využívající při jedné jízdě kromě

Kombinovaná doprava • kombinovanou dopravou se rozumí nákladní přeprava využívající při jedné jízdě kromě železniční dopravy i silniční nebo vodní dopravu