Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu wsppracy

  • Slides: 35
Download presentation
Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 1817 ze zm. ) określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie. Na tej podstawie Rada Powiatu Grodziskiego uchwałą numer 99/XIII/15 z dnia 26 listopada 2015 roku przyjęła na 2016 rok program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie. Zgodnie z ustawą Zarząd Powiatu Grodziskiego do 31 maja każdego roku przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Celami Programu na 2016 rok było: 1. umacnianie, w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za

Celami Programu na 2016 rok było: 1. umacnianie, w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 2. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej; 3. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców; 4. uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe; 5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Przedmiotem współpracy władz Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie na 2016 rok było: 1. 2. 3. 4. 5. realizacja zadań Powiatu określonych w ustawach; podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Powiatu; tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych; określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania; konsultowanie aktów prawa miejscowego stosownie do zakresu działania organizacji lub podmiotu.

Współpraca odbywała się w szczególności w formach: 1. 2. 3. 4. zlecania organizacjom pozarządowym

Współpraca odbywała się w szczególności w formach: 1. 2. 3. 4. zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu; użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali w obiektach powiatowych oraz udostępniania sali konferencyjnej Starostwa na spotkania organizacji pozarządowych oraz podmiotów; promocji i wsparcia działalności organizacji pozarządowych w tym: zapraszanie do udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowania w lokalnej prasie i publikacjach o udziale organizacji oraz pomiotów w pracach na rzecz Powiatu. Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych w szczególności przybierała formy: 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 2. wspierania takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowywanie ich realizacji.

Aktualna mapa organizacji pozarządowych wykonana w ramach ogólnopolskiej akcji Przejrzysty Samorząd dostępna jest na

Aktualna mapa organizacji pozarządowych wykonana w ramach ogólnopolskiej akcji Przejrzysty Samorząd dostępna jest na stronie internetowej powiatu grodziskiego. Podział organizacji pozarządowych na terenie powiatu grodziskiego, z uwzględnieniem formy organizacyjnej: 1) 128 stowarzyszeń rejestrowych, w tym 14 Ochotniczych Straży Pożarnych, 2) 100 stowarzyszeń zwykłych, 3) 50 stowarzyszeń sportowych, 4) 36 uczniowskich klubów sportowych, 5) 65 fundacji. Łącznie na obszarze powiatu działa 379 organizacji pozarządowych. Obszar działania wyżej wymienionych organizacji obejmuje powiat, teren kraju lub jego części. Na terenie powiatu działają również kościoły i związki wyznaniowe z którymi podejmowana jest współpraca.

Rozmieszczenie organizacji w poszczególnych gminach powiatu grodziskiego 52 47 33 29 26 26 18

Rozmieszczenie organizacji w poszczególnych gminach powiatu grodziskiego 52 47 33 29 26 26 18 21 8 Grodzisk Maz. Milanówek stowarzyszenia rejestrowe 18 17 5 5 16 8 3 2 Podkowa Leśna stowarzyszenia zwykłe 2 4 6 Jaktorów fundacje 8 7 2 1 0 1 Baranów uczniowskie kluby sportowe 4 4 3 3 Żabia Wola kluby sportowe

Zakres działalności fundacji i stowarzyszeń 26 sprawy społeczne 17 kultura i rekreacja 4 ochrona

Zakres działalności fundacji i stowarzyszeń 26 sprawy społeczne 17 kultura i rekreacja 4 ochrona środowiska działania na rzecz niepełnosprawnych działania na rzecz zwierząt 3 1 23 41 22 6 1 59 63 9 11 7 fundacje stowarzyszenia zwykłe stowarzyszenia rejestrowe

Badanie ankietowe przeprowadzone w 2016 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na potrzeby opracowania

Badanie ankietowe przeprowadzone w 2016 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na potrzeby opracowania rocznego raportu dotyczącego monitorowania realizacji „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze” wykazało, że 91 % jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego (biorących udział w badaniu) współpracowało z organizacjami pozarządowymi. Ponadto w 93% jednostki samorządu terytorialnego przyjęły program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym 7% przyjęło wieloletni program współpracy. Ponad połowa jednostek samorządu terytorialnego konsultowała projekty aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi. W 97 % jednostki samorządu terytorialnego prowadziły współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi przeznaczając na ten cel od 0, 1% budżetu do 3% budżetu. Powiat Grodziski przekazał organizacjom pozarządowym 2, 85% rocznego budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych. Kwota ta nie obejmuje środków finansowych, które Powiat wydaje na współorganizowanie imprez z organizacjami pozarządowymi.

20 maja 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

20 maja 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, która zobowiązuje stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych do dokonania w terminie 24 miesięcy wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 zmienionej ustawy. Brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Zmiana ta zweryfikuje mapę organizacji.

W 2016 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego Starostwo Powiatu Grodziskiego przeprowadziło badanie aktywności

W 2016 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego Starostwo Powiatu Grodziskiego przeprowadziło badanie aktywności organizacji pozarządowych. Okazało się, że 30% organizacji przejawia dynamiczną działalność. Wśród organizacji należy wymienić te, które obecnie wykazują się pełną aktywnością: Fundacje i Stowarzyszenia: 1) Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki”, 2) Związek Dużych Rodzin „ Trzy Plus” Koło w Grodzisku Mazowieckim, 3) Polski Związek Niewidomych, 4) Polski Związek Wędkarski, 5) Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim, 6) Stowarzyszenie Europa i My, 7) Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego, 8) Hufiec ZHP Jaktorów, 9) Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim, 10) Sekcja emerytów przy ZNP w Grodzisku Mazowieckim, 11) Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach.

Uczniowskie Kluby Sportowe wpisane do Księgi ewidencyjnej uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Grodziskiego:

Uczniowskie Kluby Sportowe wpisane do Księgi ewidencyjnej uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Grodziskiego: 1) Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”, 2) Uczniowski Klub Sportowy „ 3” MILANÓWEK, 3) Uczniowski Klub Sportowy „PIRANIE”. Kluby Sportowe wpisane do Księgi Ewidencyjnej dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Grodziski Klub Żeglarski „CZYSTY WIATR”, Grodziski Klub Sportowy „POGOŃ”, Grodziski Klub Koszykarski, Grodziski Klub Kolarski „OPTY- MAZOWSZE”, Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie, Grodziski Klub Szachowy, Klub Sportowy Biegi Grodzisk Mazowieckim, Stowarzyszenie Miłośników Szachów i Rozrywek Umysłowych „Edyp”.

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie jest realizowany

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie jest realizowany przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały i samodzielne stanowiska Starostwa. Szczególnie współpracą zajmują się: - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, - Powiatowy Urząd Pracy, - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, - Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, - Samodzielne Stanowisko Promocji Powiatu.

Wydatki poniesione na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 r. RODZAJ ZADANIA

Wydatki poniesione na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 r. RODZAJ ZADANIA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej KWOTA 40 000 zł wydatki związane z realizacją zadań z pomocy społecznej 2 251 911 zł wydatki poniesione na realizację zadań współfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 219 412 zł wydatki poniesione w ramach współudziału Starostwa w organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym wydatki związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej RAZEM 53 800 zł 246 181 zł 3 811 304 zł

Umowy zawarte przez Powiat Grodziski z podmiotami działającymi w sferze ustawy o działalności pożytku

Umowy zawarte przez Powiat Grodziski z podmiotami działającymi w sferze ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2016 r. : prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie Domu Dziecka w Kostowcu przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Milanówku przez Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 4) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej przez Dom Rehabilitacyjno. Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 5) organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Współpraca z podmiotami finansowanymi ze środków Powiatu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 1) 2) 3) 1) 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku, Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MALWA PLUS”.

Nieodpłatna pomoc prawna Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1255) określa zasady udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej. Na tej podstawie na terenie powiatu grodziskiego utworzono 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawna świadczona była 5 dni w tygodniu po cztery godziny dziennie. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające w 2016 roku: 1) Żabia Wola, ul. Główna 5 (od poniedziałku do piątku w godz. 9 -13); 2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12 -16); 3) Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 A (od poniedziałku do piątku w godz. 12 -16); 4) Grodzisk Mazowiecki, ul. Żwirki i Wigury 4 (od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 13).

Nieodpłatna pomoc prawna W październiku 2015 r. Powiat Grodziski zawarł porozumienie z Okręgową Radą

Nieodpłatna pomoc prawna W październiku 2015 r. Powiat Grodziski zawarł porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką oraz Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na tej podstawie w grudniu zostały podpisane umowy z 4 adwokatami i 3 radcami prawnymi na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach. Prowadzenie pozostałych 2 punktów zostało powierzone organizacji pozarządowej. W dniu 21 grudnia 2015 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach, które zostało wybrane w wyniku otwartego konkursu ofert i na tej podstawie Stowarzyszenie prowadziło punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim. W 2016 roku Powiat Grodziski wykorzystał dotację Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej w wysokości 246 181 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna W 2016 roku udzielono w sumie 774 porady prawne w poszczególnych

Nieodpłatna pomoc prawna W 2016 roku udzielono w sumie 774 porady prawne w poszczególnych punkach: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. Liczba udzielonych porad Żabia Wola, ul. Główna 5 116 Milanówek, ul. Piasta 30 232 Grodzisk Mazowiecki, ul. Żwirki i Wigury 4 prowadzony przez organizację pozarządową 167 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 A prowadzony przez organizację pozarządową 259 Największą grupę osób, które skorzystały w 2016 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej stanowiły osoby, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat. Najczęstszą dziedziną prawa, z której udzielono porad były sprawy z zakresu prawa cywilnego - 444 porady, w tym z zakresu prawa spadkowego – 133 porady, a z zakresu prawa rzeczowego – 126 porad.

Nieodpłatna pomoc prawna W listopadzie 2016 r. Powiat Grodziski zawarł porozumienie z Okręgową Radą

Nieodpłatna pomoc prawna W listopadzie 2016 r. Powiat Grodziski zawarł porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką oraz Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku. Pod koniec 2016 roku zostały podpisane umowy z 5 adwokatami i 5 radcami prawnymi na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach. W grudniu 2016 roku został ogłoszony konkurs na prowadzenie w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się przy ul. Dalekiej 11 A w Grodzisku Mazowieckim. W wyniku przeprowadzonego konkursu prowadzenie w/w punktów zostało powierzone Fundacji – Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni.

Dom Dziecka w Kostowcu W dniu 31 grudnia 2014 roku Powiat Grodziski zawarł umowę

Dom Dziecka w Kostowcu W dniu 31 grudnia 2014 roku Powiat Grodziski zawarł umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Niepokalanej. Prowincja Warszawska o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia. Termin realizacji zadania został ustalony na okres od dnia 01. 2015 do 31. 12. 2017 roku. W placówce przebywa obecnie 14 dzieci w wieku od 13 do 18 lat oraz dwoje pełnoletnich w wychowanków kontynuujących naukę w szkole średniej. Placówka jest całkowicie finansowana ze środków Powiatu, koszt utrzymania placówki w 2016 roku wyniósł 764 975 zł. Podopiecznym zapewnia się całodobową opiekę, ponadto wychowankowie uczestniczą w różnych uroczystościach i imprezach, które pozwalają im się zintegrować, a także które rozwijają w nich właściwe postawy moralne i patriotyczne.

Dom Pomocy Społecznej w Milanówku Umowa zawarta pomiędzy Domem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji

Dom Pomocy Społecznej w Milanówku Umowa zawarta pomiędzy Domem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej a Powiatem Grodziskim. Jest to już druga umowa – obowiązująca od stycznia 2014 r. do grudnia 2018 r. , została podpisana na podstawie otwartego konkursu ofert. Placówka jest przygotowana dla 55 osób: - 33 osoby przebywają na starych zasadach (ich utrzymanie składa się z dotacji Wojewody oraz do 70% dochodów własnych podopiecznego); - 22 osoby przebywają na nowych zasadach (ich utrzymanie składa się z wkładu rodziny lub gminy oraz do 70% dochodów własnych podopiecznego); Dotacja Wojewody wynosi 1 030 600 zł w skali roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej Umowa została zawarta pomiędzy Domem Rehabilitacyjno. Opiekuńczym Katolickiego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej Umowa została zawarta pomiędzy Domem Rehabilitacyjno. Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej a Powiatem Grodziskim na okres od lipca 2015 r. do grudnia 2019 r. na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Dom jest przygotowany dla 30 osób. Placówka jest finansowana z dotacji Wojewody. W skali roku jest to kwota 446 336 zł. Uczestnicy mogą brać udział w następujących warsztatach: - ceramicznych, - rękodzielniczych, - komputerowych, - kulinarnych, - zajęciach z psychologiem, podczas których stosuje się np. muzykoterapię.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej Finansowanie dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej Finansowanie dowozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej złożyło 29 sierpnia 2016 r. ofertę na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej. Powiat Grodziski przekazał dotację w wysokości 10 000 zł na realizację zadania. Zadanie realizowane było w okresie 5. 10. 2016 r. – 31. 12. 2016 r. Dofinansowanie obejmowało: -zakup paliwa, -doposażenie samochodu w opony letnie i zimowe, -przegląd samochodu.

Organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy W ramach

Organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy W ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami są finansowane m. in. zawody sportowe organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Zawody odbywały się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na zadanie przeznaczono 40 000 zł. Ich celem było wyłonienie najlepszych szkół do reprezentacji Powiatu Grodziskiego na poziomie wojewódzkim. Ponadto intencją była popularyzacja sportu, aktywności fizycznej jako formy spędzania wolnego czasu. W zawodach wzięło łącznie udział 35 placówek z terenu powiatu grodziskiego. W ciągu roku szkolnego do rywalizacji stanęło 3402 uczniów. Zawody zorganizowano w 3 kategoriach wiekowych. Uczestnicy rywalizowali m. in. w koszykówce, piłce ręcznej, piłce nożnej, siatkówce, biegach przełajowych, biegach sztafetowych, pływaniu.

Warsztaty Terapii Zajęciowych przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku Placówka została utworzona w 2001 r.

Warsztaty Terapii Zajęciowych przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Milanówku Placówka została utworzona w 2001 r. W Warsztatach może uczestniczyć 30 osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w zajęciach tego typu. Całkowite utrzymanie placówki w 2016 r. wynosiło 533 200 zł: środki z PFRON-u 479 880 zł, wkład Powiatu to 53 320 zł. Zajęcia prowadzone były w pięciu pracowniach: - plastycznej, - rękodzielniczej, - ceramicznej, - komputerowej, - funkcjonalno-społecznej.

Warsztaty Terapii Zajęciowych Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim Warsztaty zostały utworzone w 1994 r.

Warsztaty Terapii Zajęciowych Malwa Plus w Grodzisku Mazowieckim Warsztaty zostały utworzone w 1994 r. przy Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów. Obecnie są prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus”. Po reformie administracji samorządowej i utworzeniu powiatów, Powiat Grodziski uczestniczył w finansowaniu Warsztatów. Placówka jest przygotowana dla 40 uczestników. Całkowite utrzymanie placówki w 2016 r. wynosiło 686 212 zł, z czego: środki z PFRON-u 617 680 zł, zaś wkład Powiatu to 68 632 zł. Uczestnicy mogą brać udział w następujących zajęciach: - ceramicznych, - komputerowych, - dziewiarskich, - plastycznych, - kulinarnych, - stolarskich, - rękodzielniczo-szwalniczych.

Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi m. in. przy realizacji imprez o charakterze kulturalnym,

Powiat Grodziski współpracuje z organizacjami pozarządowymi m. in. przy realizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i ekologicznym. W 2016 roku odbyło się 36 imprez z udziałem organizacji: Lp. Nazwa imprezy 1. Noworoczne spotkanie dla nauczycieli emerytów i emerytowanych pracowników oświaty 2. Imprezy Polskiego Związku Niewidomych-członków z Powiatu Grodziskiego 3. XVI Rajd Śladami Walk Grupy „Kampinos” AK Organizator Sekcja emerytów przy ZNP w Grodzisku Mazowieckim Polski Związek Niewidomych 4. XVIII Listopadowy Złaz Niepodległościowy 5. Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych 6. Turniej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zima w mieście” 7. Turniej halowej piłki nożnej uczniów szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty 8. Powiatowe zawody sportowe w dziesięciu dyscyplinach sportowych szkół ponadgimnazjalnych 9. X-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim 10. Turniej Piłki Siatkowej Kadetów o Puchar Starosty OSP Skuły Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim GKS „Pogoń” 1 000, - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 3 000, - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim UKS „Sparta” 1 500, - Hufiec ZHP Jaktorów Dofinansowanie 1 200, 3 500, 1 000, - 800, -

Lp. Nazwa imprezy Organizator Dofinansowanie 11. Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”

Lp. Nazwa imprezy Organizator Dofinansowanie 11. Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 600, - 12. Wyścig Kolarski – III „Memoriał Eryka Stolarza” 13. Otwarty Turniej w Szachach Szybkich Grodziski Klub Kolarski Opty-Mazowsze Mazowiecki Związek Szachowy 700, - 14. 58 Mały Wyścig Pokoju Młodzików Grodziski Klub Kolarski Opty-Mazowsze 700, - 15. Rajdy rowe 700, - 16. Cykl biegów i zawodów lekkoatletycznych Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina Grodzisk Mazowiecki” Klub Sportowy Biegi Grodzisk Mazowiecki 17. Turniej Piłki Siatkowej Juniorów Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 500, - 18. Bieg Druga Dycha Strażacka OSP Skuły 500, - 19. Finałowe Zawody Grand Prix Grodziska Mazowieckiego w pływaniu 20. XIII Rodzinny Zlot Rowerowy Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 500, - Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie 800, - 21. XIII Szaradziarskie Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego Stowarzyszenie EDYP 400, - 22. Turniej Grand Prix w Piłce Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty 23. Powiatowe Zawody Wrotkarskie Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 500, - Uczniowski Klub Sportowy „ 3” Milanówek 24. Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Grodziskiego Grodziski Klub Koszykarski 2 000, - 1 000, 800, -

Lp. Nazwa imprezy 25. Zakończenie sezonu rowego – Jaktorów 2016 26. Seminarium Japońskich Sztuk

Lp. Nazwa imprezy 25. Zakończenie sezonu rowego – Jaktorów 2016 26. Seminarium Japońskich Sztuk Walki 27. Powiatowe Mistrzostwa w Judo o Puchar Starosty Organizator Towarzystwo Cyklistów w Jaktorowie OSP Skuły UKS „Piranie” Dofinansowanie 800, 400, 2 000, - 28. Zawody wędkarskie: Towarzyskie zawody wędkarskie o Polski Związek Wędkarski Puchar Starosty, Zakończenie lata, Piknik dla rodzin wędkujących, Międzynarodowy Dzień Dziecka 29. Cykl spotkań z udziałem szkół ponadgimnazjalnych prelekcje Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego na temat humanitarnych metod zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt bezdomnych 30. Piknik integracyjny Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 31. Złaz „Babie Lato” Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” i Stowarzyszenie „Kraj-Obrazy” 32. Odpustowy piknik rodziny Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce 4 000, - 33. Recital fortepianowy pt. : „Ojczyzna Chopina moją ojczyzną” Fundacja Rozwoju Obywatelskiego 34. Obchody 77 rocznicy napaści sowietów na Polskę Fundacja Lwów i Kresy Południowo - Wschodnie 1 500, 8 000, - 35. Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w Squasha Klub „Astra” w Książenicach 36. 70 rocznica powstania Koła Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim Koło Pszczelarzy w Grodzisku Mazowieckim 5 000, 3 000, 1 000, 500, - 700, 2 000, -

Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych 1050. Rocznica Chrztu Polski zorganizowana z Parafią

Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych 1050. Rocznica Chrztu Polski zorganizowana z Parafią pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej 8 maja 2016 r. odbyły się Powiatowe Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, a dalsza ich część odbyła się w Muzeum im. A i J Iwaszkiewiczów w Stawisku. Dla uczestników przygotowano: - piknik staropolski, - koncert pieśni religijnych, - koncert staropolskich pieśni religijnych i patriotycznych. Tego dnia odbyła się także uroczysta sesja Rady Powiatu, połączona z sesją naukową. Na wydarzenie przeznaczono z budżetu 23 925 zł.

Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych „Ogrody Integracji” 23 września 2016 roku po

Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych „Ogrody Integracji” 23 września 2016 roku po raz dwunasty odbył się Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” pod hasłem „Z nadzieją w przyszłość”. „Ogrody Integracji” gromadzą każdego roku ok. 500 osób. Z roku na rok to wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością. Przyciąga dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością ze szkół specjalnych, placówek terapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej z teren powiatu grodziskiego, pruszkowskiego oraz warszawsko-zachodniego. Ogrody chętnie wspierają swoją obecnością środowiska artystyczne.

Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych Złaz Turystyczny „Babie Lato” Impreza została zorganizowana

Największe imprezy organizowane z udziałem organizacji pozarządowych Złaz Turystyczny „Babie Lato” Impreza została zorganizowana przez Klub Żeglarski „Czysty Wiatr” i Stowarzyszenie „Kraj-Obrazy”. Odbyła się w dniu 24 września 2016 r. Celem złazu było upamiętnienie malarza Józefa Chełmońskiego, popularyzacja miejsca w którym żył i tworzył oraz promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przez dzieci i młodzież. W imprezie brało udział około 350 uczestników. Przygotowano Trasy Złazu, które odnosiły się do znanych obrazów malarza takich jak: - „Droga w lesie”, - „Rzeka”, - „Odlot ptactwa”, - „Orka”. W ramach imprezy przygotowano m. in. wspólne ognisko, układanie puzzli prezentujących obraz artysty, konkurs wiedzy o malarzu, konkurs fotograficzny i ekologiczny , plener malarski.

Inne inicjatywy z udziałem organizacji pozarządowych Powiat Grodziski przyjmując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Inne inicjatywy z udziałem organizacji pozarządowych Powiat Grodziski przyjmując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, jako podstawowy priorytet przyjął tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i partycypację społeczną. W związku z tym Powiat ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem „Europa i My”, które te cele realizowało. Udostępniono sale i aule w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego. Starosta Grodziski objął patronatem honorowym i wspierał realizację programu Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego. Brał czynny udział w ważnych wydarzeniach związanych z ich funkcjonowaniem.

Przeprowadzanie konsultacji społecznych W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przeprowadzanie konsultacji społecznych W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 313/XLVIII/10 z dnia 28 października 2010 roku, określiła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 2016 roku na tej podstawie został poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2017 r. Projekt był opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www. bip. powiatgrodziski. pl, gdzie w ciągu 14 dni od zamieszczenia organizacje mogły zgłaszać swoje uwagi zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej.

Na optymalną realizację Programu wpływają następujące kwestie: 1) 2) 3) 4) 5) 6) właściwe

Na optymalną realizację Programu wpływają następujące kwestie: 1) 2) 3) 4) 5) 6) właściwe zdiagnozowanie i przyjęcie celów współpracy z organizacjami pozarządowymi na etapie opracowywania i konsultacji programu, znaczna aktywność organizacji pozarządowych w najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców powiatu, szeroki zakres przedmiotu działalności organizacji pozarządowych, duży udział finansowy Powiatu w przedsięwzięciach inicjowanych przez organizacje pozarządowe, partnerskie traktowanie przez instytucje samorządowe organizacji pozarządowych, wzrastające zaufanie organizacji pozarządowych do instytucji publicznych takich jak starostwo i jednostki organizacyjne powiatu.

Dziękuję za uwagę Joanna Damaziak Sekretarz Powiatu Grodziskiego Grodzisk Mazowiecki, 30 marca 2017 r.

Dziękuję za uwagę Joanna Damaziak Sekretarz Powiatu Grodziskiego Grodzisk Mazowiecki, 30 marca 2017 r.