SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W

  • Slides: 16
Download presentation
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W LATACH 2011 - 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W LATACH 2011 - 2014

OBSZAR I DIAGNOZA Diagnozowano sytuację edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą uczniów poprzez: prowadzenie rozmów z

OBSZAR I DIAGNOZA Diagnozowano sytuację edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą uczniów poprzez: prowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami, wychowawcami klas, przeprowadzanie ankiety wychowawczej w klasach I – II i opracowanie wyników ankiet Zapoznano się z oczekiwaniami rodziców uczniów klas pierwszych poprzez przeprowadzenie ankiety diagnozującej oczekiwania rodziców wobec szkoły w aspekcie działań profilaktycznych Diagnozowano zachowania ryzykowne podejmowane przez uczniów poprzez prowadzenie rozmów z uczniami i ich rodzicami Zdiagnozowano uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce poprzez: analizę orzeczeń i opinii ze specjalistycznych poradni na temat uczniów klas I – III; obserwacje pracy uczniów na lekcji, złożenie wniosków o przeprowadzenie badań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się

OBSZAR II BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE Eliminowano zagrożenia bezpieczeństwa ucznia w obszarze fizycznym poprzez:

OBSZAR II BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE Eliminowano zagrożenia bezpieczeństwa ucznia w obszarze fizycznym poprzez: wykonywanie remontów placówki – remont szatni w części sportowej oraz sali chemicznej, sukcesywnie dokonywanie zakupu nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych, przeprowadzenie szkoleń uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratownika WOPR, przeprowadzenie z młodzieżą rozmów na temat: bezpieczeństwa podczas przerw i lekcji, sytuacji niebezpiecznych zagrażających młodzieży zasad panujących w szkole i konsekwencji nieprzestrzegania regulaminów, prowadzenie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa uczniów w szkole i jej otoczeniu, przeprowadzenie szkolenia uczniów w zakresie ewakuacji z budynku szkoły, przeprowadzenie próbnych ewakuacji uczniów z budynku szkoły.

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. Eliminowano zagrożenia bezpieczeństwa ucznia w obszarze psychicznym poprzez:

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. Eliminowano zagrożenia bezpieczeństwa ucznia w obszarze psychicznym poprzez: organizowanie zajęć integrujących uczniów: zorganizowano rajdy do Będomina dla uczniów klas pierwszych, przeprowadzono w klasach pierwszych zajęcia integrujące klasę, włączano uczniów w organizację uroczystości szkolnych: (Inauguracja roku szkolnego 2013/2014, Dzień patrona szkoły, Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Jasełka, Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Godła i Flagi Państwowej), zorganizowanie warsztatów pt. Lepiej w grupie czy bez? przeprowadzone w ramach Strefy Młodzieży – projektu realizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej z Sopotu,

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. udzielanie wsparcia uczniom, którzy znaleźli się w trudnej

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. udzielanie wsparcia uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji emocjonalnej poprzez: prowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami nt. sytuacji emocjonalnej uczniów; przekazywanie informacji rodzicom uczniów nt. oferty placówek pomocowych, współpracę ze specjalistami z instytucji wspierających szkołę w procesie opiekuńczym i wychowawczym, przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów pt. Poznaj samego siebie – warsztat wzmacniający poczucie własnej wartości, przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów pt. Nie jesteś sam, podejmowanie tematów z zakresu kultury osobistej i tolerancji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, m. in: Savoir – vivre – na co dzień, Savoir – vivre na talerzu, Jak zachować się przy stole, Z kulturą na ty – formy poprawnego zachowania się w miejscach publicznych, Zasady dobrego wychowania, Higiena osobista, estetyczny wygląd, Inny – nie znaczy groszy – rzecz o tolerancji, Potrzeba tolerancji, Co nas łączy, a co nie powinno dzielić? , Podobieństwa i różnice między nami, Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, odmienności, starości, Jak mądrze pomagać innym? , Konflikt pokoleniowy w rodzinie. Relacje między dziećmi a rodzicami, Tolerancja a rzeczywistość szkolna;

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. zorganizowanie dla uczniów spotkania warsztatowego z pracownikami Miejskiego

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. zorganizowanie dla uczniów spotkania warsztatowego z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – kierownikiem Centrum Pracy Socjalnej 3 w Gdańsku, kierownikiem Zespołu Wspierania Rodziny oraz organizatorem społeczności lokalnej pt. Nie jesteś sam, dotyczącego problemu wykluczenia społecznego osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych, zapoznanie uczniów klas pierwszych ze szkołą: przedstawiono uczniom i ich rodzicom: dyrektora i wicedyrektora szkoły, grona pedagogicznego, psychologa szkolnego, doradcy zawodowego; zapoznano uczniów z bazą dydaktyczną szkoły; zapoznano uczniów z dokumentami wymaganymi przepisami prawa oświatowego w szczególności ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym szkoły, Szkolnym Programem Profilaktyki

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. Eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze intelektualnym poprzez: efektywnie

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. Eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze intelektualnym poprzez: efektywnie wykorzystywanie jednostek lekcyjnych, dostosowywanie metody pracy i wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia, udzielanie pomocy w nauce poprzez: systematyczne spotkania psychologa z uczniami mającymi trudności w nauce, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniów w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, konsultacji i bieżącej pracy z uczniem na lekcji, zaproponowanie pozalekcyjnych, konsultacje ze specjalistami z PP-P nr 3 nt. sytuacji edukacyjnej uczniów z trudnościami w nauce, stały kontakt wychowawców z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, organizowanie konsultacji nauczycieli z rodzicami uczniów, podejmowanie działań rozwijających uzdolnienia uczniów poprzez: udzielanie pomocy psychologiczno – w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, angażowanie uczniów w wykonywanie zadań rozwijających ich uzdolnienia (konkursy, olimpiady, zawody sportowe, gazetka szkolna BIG, uroczystości i imprezy szkolne) uczniom z bogatej ucznia trudnościami szkolnego oferty zajęć klas pedagogicznej

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. nagradzanie uczniów za osiągnięcia: co roku dyrektor szkoły

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. nagradzanie uczniów za osiągnięcia: co roku dyrektor szkoły występował o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniowi szkoły, który osiągnął najwyższe wyniki edukacyjne w szkole (3 stypendystów), co roku przyznawany był tytuł Najlepszego Absolwenta VII Liceum i przyznawana nagroda im. Józefa Wybickiego, uczniowie dwa razy w ciągu roku nagradzani byli stypendium dyrektora szkoły, uczniowie z wysokimi wynikami edukacyjnymi i osiągnięciami w konkursach i działaniach na rzecz szkoły otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów z zakresu efektywnego uczenia się, zarządzania czasem: Techniki pracy umysłowej – mapy myśli, Kreatywne notatki – mapy myśl, Nowe techniki planowania i zarządzania czasem, Jak zarządzać czasem? , Technika pracy umysłowej, zarządzanie czasem, Czynniki ułatwiające i utrudniające uczenie się, Kreatywne myślenie, Szybkie przypominanie, przeprowadzanie zajęć i koncentrację uwagi, przeprowadzenie Testu Inteligencji Wielorakich H. Gardnera, organizowanie nauczania z PP – P w tym: informowanie rodziców uczniów nt. sposobów organizowania nauczania indywidualnego, monitorowanie procesu diagnozy w PP – P, przygotowanie planu nauczania indywidualnego dostosowanego do potrzeb uczniów, prowadzenie rozmów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami, prowadzenie rozmów z uczniami nt. ich potrzeb w zakresie nauczania indywidualnego, kontrolę sytuacji uczennicy realizującej nauczanie indywidualne na terenie domu (Przywidz) warsztatowych indywidualnego usprawniających dla uczniów z myślenie orzeczeniami

OBSZAR III PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH Zapobiegano uzależnieniu od nikotyny poprzez : przeprowadzenie

OBSZAR III PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH Zapobiegano uzależnieniu od nikotyny poprzez : przeprowadzenie we współpracy ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem Płuc warsztatów Nie palę – nowe wyzwanie dla młodzieży, egzekwowanie zakazu na terenie szkoły. Zapobiegano cyberuzależnieniom icyberprzemocy poprzez uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu poprzez: zorganizowanie warsztatów dla uczniów prowadzonych policjanta z I Komisariatu Policji pt. Odpowiedzialność za działania podejmowane w sieci, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów dotyczących problematyki mediów i zagrożeń z nimi związanych min. : Wpływ mediów na nasze postrzegania świata, W szponach mediów wpływ mediów na nasze postawy, Odpowiedzialne korzystanie z dóbr informacji. Media. Internet – szanse i zagrożenia. Obywatel a media. Społeczności lokalne i ich media. Rola mediów w życiu współczesnego człowieka. palenia papierosów

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Zapobieganie uzależnieniom od narkotyków i alkoholu poprzez:

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Zapobieganie uzależnieniom od narkotyków i alkoholu poprzez: zorganizowanie dla uczniów warsztatów ze strażnikami miejskimi z Referatu Profilaktyki pt. Narkotyki, dopalacze, przeprowadzenie warsztatów pt. Ars, czyli jak dbać o miłość, redagowanie w gazetce szkolnej artykułów podejmujących temat uzależnień, prowadzenie rozmów z uczniami na temat konsekwencji eksperymentowania z alkoholem i narkotykami, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematy z zakresu profilaktyki uzależnień m. in. : Rodzaje uzależnień, czyli niewola na własne życzenie, Przyczyny uzależnień i złych wyborów życiowych, Niebezpieczeństwa używek: narkotyki, Niebezpieczeństwa używek: alkohol.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez: organizowanie rozgrywek i

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez: organizowanie rozgrywek i imprez sportowych: Bieg po Złote Jabłko, Olimpiada Mikołajkowa, redagowanie w gazetce szkolnej artykułów podejmujących tematy prozdrowotne, przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat zachowań prozdrowotnych, zagrożeń związanych z podejmowanie zachowań ryzykownych (AIDS oraz inne choroby przenoszone drogą płciową), przekazywanie informacji na temat okresowego badania piersi u dziewcząt w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi „Różowa Wstążeczka”, promowanie honorowego krwiodawstwa poprzez udział uczniów w akcji Młoda Krew Ratuje Życie, podejmowanie tematów prozdrowotnych podczas godzin do dyspozycji wychowawcy oraz informowanie o zagrożeniach związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych: Dekalog zdrowego żywienia – anorexia i bulimia, Bulimia i anorexia – choroby cywilizacyjne, Zagrożenie chorobą AIDS, Co szkodzi naszemu zdrowiu? , Aktywne spędzanie czasu wolnego, Wiem, co jem. Zasady zdrowego żywienia, Właściwe odżywianie czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, kształtowanie umiejętność radzenia sobie ze stresem poprzez: zorganizowanie warsztatów antystresowych dla uczniów klas trzecich prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów dotyczących stresu i radzenia sobie z nim: Jak pokonać stres?

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez: motywowanie

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez: motywowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, zachęcanie uczniów do prezentowania swoich zainteresowań i pasji na forum społeczności szkolnej, prowadzenie rozmów z uczniami ukierunkowujących ich zainteresowania, prezentowanie uczniom placówek rozwijających zainteresowania młodzieży, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów dotyczących umiejętności, zainteresowań, słabych i mocnych stron uczniów m. in. : Odkryj swoje mocne strony, Odkryj swoją najsilniejszą stronę, Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia, Ja w przyszłości – planowanie swojej przyszłości, Podejmowanie decyzji dotyczących drogi życiowej, Zarządzanie sobą i rozwój wewnętrzny, Jestem świadomy własnej wartości, Budowanie poczucia własnej wartości.

OBSZAR IV DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE Zapoznawano uczniów klas pierwszych i ich rodziców z dokumentami wymaganymi

OBSZAR IV DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE Zapoznawano uczniów klas pierwszych i ich rodziców z dokumentami wymaganymi przepisami prawa oświatowego (w szczególności ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programem Profilaktyki) podczas godzin do dyspozycji wychowawcy i spotkań z rodzicami Podejmowano działania mające na celu poprawę frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych: monitorowano frekwencje uczniów na zajęciach, przeprowadzano rozmowy z uczniami motywujące do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, stosowano zasady zawarte w WSO dotyczące nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, prowadzono rozmowy z rodzicami informujące o frekwencji uczniów. Wzmocniono i rozszerzono specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez ścisłą współpracę ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wspierano uczniów i ich rodziny w sytuacji zagrożenia demoralizacją i patologią poprzez: prowadzenie rozmów z uczniami i ich rodzicami, przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o ofercie placówek pomocowych, współpracę kuratorami Sądu rejonowego – Wydziału i Nieletnich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Policją Doskonalono umiejętności uczniów w zakresie zachowań asertywnych poprzez: przeprowadzenie warsztatów dla uczniów nt. Asertywnego zachowania, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów pt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – jak nie dać się wciągnąć do paczki? , podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów dotyczących asertywności: Zachowania i prawa asertywne Rodzinnego

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE C. D. Doskonalono umiejętności uczniów w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej poprzez zorganizowanie

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE C. D. Doskonalono umiejętności uczniów w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej poprzez zorganizowanie warsztatów na temat pokonywania barier i przeszkód w komunikacji międzyludzkiej pt. Komunikacja interpersonalna. Wspierano rodziców w procesie wychowania poprzez: organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów mających na celu rozwiązywanie konfliktów rodzic – dziecko, udzielanie pomocy rodzicom w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, zorganizowanie dla rodziców uczniów klas trzecich wykładu nt. Wspierania ucznia przed egzaminem maturalnym. Wykład wygłosiły psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, zorganizowanie wykładu dla rodziców uczniów klas pierwszych pt. Komunikacja z młodzieżą – rozwiązywanie problemów w ramach oferty Strefy Młodzieży z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Sopotu. Wykład wygłosił trener psycholog z SWPS. Doskonalono umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej w tym zakresie: Jak stworzyć dobry zespół klasowy? Kompetencje wychowawcy klasy, Rozmowa indywidualna z rodzicami dziecka mającego trudności edukacyjne, Psychologiczne narzędzia motywowania ucznia do pracy.

REKOMENDACJE Ważne jest, by utrzymać współpracę ze specjalistami z instytucji wspierających szkołę w działaniach

REKOMENDACJE Ważne jest, by utrzymać współpracę ze specjalistami z instytucji wspierających szkołę w działaniach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych: Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczna nr 3, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi, Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Wydziałem Rozwoju Społecznego, Okręgową Komisja Egzaminacyjną; Należy kontynuować działania skierowane do rodziców uczniów – prelekcje wykłady, które będą odpowiadały na zgłaszane przez rodziców potrzeby; Koniecznym jest, by przeprowadzić ankietę diagnozującą sytuację wychowawczą uczniów szkoły. Analiza wyników ankiet pozwoli na zaplanowanie działań w Szkolnym Programie Profilaktyki adekwatnych do aktualnych potrzeb uczniów; Przy tworzeniu nowego Szkolnego Programu Profilaktyki skorzystać z programów profilaktycznych rekomendowanych przez instytucje zajmujące się problematyką profilaktyki. Sprawozdanie opracowali: Karina Pomykała, Alicja Szabuniewicz, Iwona Koch, Anna Bałuta, Wioleta Piskała, Justyna Firmanty, Bogdan Wolf

Sprawozdanie opracowali: Karina Pomykała, Alicja Szabuniewicz, Iwona Koch, Anna Bałuta, Wioleta Piskała, Justyna Firmanty,

Sprawozdanie opracowali: Karina Pomykała, Alicja Szabuniewicz, Iwona Koch, Anna Bałuta, Wioleta Piskała, Justyna Firmanty, Bogdan Wolf