Spotkanie Klubu NFOi GW 25 czerwca 2009 r

  • Slides: 18
Download presentation
Spotkanie Klubu NFOŚi. GW 25 czerwca 2009 r. Nowa generacja zarządzania jakością powietrza dr

Spotkanie Klubu NFOŚi. GW 25 czerwca 2009 r. Nowa generacja zarządzania jakością powietrza dr inż. Andrzej Jagusiewicz Główny Inspektor Ochrony Środowiska

 Okres socjalistyczny-przed transformacją do 1990 (1) • Długa lista standardów jakości powietrza (43

Okres socjalistyczny-przed transformacją do 1990 (1) • Długa lista standardów jakości powietrza (43 ) (w b/ZSRR ponad 1000 PDK)* • Nadal podejście aktualne w krajach EECCA • Koncentracja na SO 2, TSP, BS • Pomiary w miastach przez San-Epid • Brak kryteriow lokalizacji pkp (regularna siatka) • Stacje tła EMEP w ramach Konwencji LRTAP operacyjne od 1976 *Pierwsza generacja zarządzania

Okres socjalistyczny-przed transformacją do 1990 (2)

Okres socjalistyczny-przed transformacją do 1990 (2)

Socjalistyczna ocena jakości (3)

Socjalistyczna ocena jakości (3)

II. Okres transformacji do przed akcesji (1990 -2000)- • Od 1998 ocena jakości dla

II. Okres transformacji do przed akcesji (1990 -2000)- • Od 1998 ocena jakości dla 26 zanieczyszczeń • Standardy jakości zróżnicowane dla obszarów chronionych i specjalnie chronionych • Zróżnicowana sieć pomiarowa od bazowej poprzez regionalna do lokalnej („Czarny Trójkąt, zdrowie w miastach …. • Emisje >”Lista 80” (name and shame) *Początek drugiej generacji zarzadzania

PM

PM

Śmiertelność wywołana ekspozycją na PM 2, 5 w roku 2000 i 2020 (realizacja dotychczasowej

Śmiertelność wywołana ekspozycją na PM 2, 5 w roku 2000 i 2020 (realizacja dotychczasowej polityki) - 2. 5 miliona traconych lat życia - 272 000 przedwczesnych zgonów - skrócenie życia nadal statystycznie o 5. 5 miesiąca - 1. 1 miliona traconych lat życia mniej - mniej o 76 000 przedwczesnych zgonów - wydłużenie życia statystycznie o 2. 5 miesiąca

STOP - CAFE Nowa IPPC

STOP - CAFE Nowa IPPC

Dlaczego PM 2, 5 ? zanieczyszczenie w ok. 50% „wtórne”, o zmiennym składzie, pochodzenia

Dlaczego PM 2, 5 ? zanieczyszczenie w ok. 50% „wtórne”, o zmiennym składzie, pochodzenia naturalnego i antropogenicznego; Brak progu, poniżej którego nie stwierdza się skutków zdrowotnych powstaje w znacznej mierze w wyniku reakcji między substancjami w atmosferze - prekursorami pyłu PM 2, 5 są przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu, amoniak, lotne związki org. (LZO); zawiera także metale ciężkie, WWA (m. in. benzo(a)piren) i inne trwałe zw. org. (TZO); ze względu na zawartość substancji szkodliwych i jednocześnie małe rozmiary (średnica poniżej 2, 5 mikrona daje zdolność bezpośredniego wnikania do układu oddechowego i krwionośnego) jest uznawany za zanieczyszczenie szczególnie szkodliwe dla zdrowia, które może być przyczyną, m. in. chorób płuc, chorób krążenia, a także schorzeń nowotworowych „wypadkowa emisji zanieczyszczeń” osiągnięcie standardów PM 2. 5 wymaga redukcji pierwotnej drobnych cząstek a także prekursorów emitowanych w postaci gazowej: SO 2, NOx, NH 3, LZO

Struktura sektorowa emisji pyłu zawieszonego z uwzględnieniem udziału frakcji PM 10 i PM 2,

Struktura sektorowa emisji pyłu zawieszonego z uwzględnieniem udziału frakcji PM 10 i PM 2, 5 w pyle zawieszonym całkowitym w latach 2004 -08

Porównanie wyników klasyfikacji stref w Polsce dla pyłu PM 10 (programy naprawcze>derogacja ) 2006

Porównanie wyników klasyfikacji stref w Polsce dla pyłu PM 10 (programy naprawcze>derogacja ) 2006 rok 2007 rok

Trend emisji SO 2

Trend emisji SO 2

Wymagany stopień redukcji SO 2 z sektora LCP wg wymagań To. P

Wymagany stopień redukcji SO 2 z sektora LCP wg wymagań To. P

Emisje PM 2, 5 i dwutlenku siarkiprekursora aerozoli wtórnych PM 2. 5

Emisje PM 2, 5 i dwutlenku siarkiprekursora aerozoli wtórnych PM 2. 5

Polski dylemat związany z pułapami emisji dwutlenku siarki w świetle wymogów UE 454 000

Polski dylemat związany z pułapami emisji dwutlenku siarki w świetle wymogów UE 454 000 300 000

Struktura funkcjonalna PMŚ INFORMACJA o ŚRODOWISKU

Struktura funkcjonalna PMŚ INFORMACJA o ŚRODOWISKU

Wnioski Nowa rola węgla w gospodarce narodowej>nowa PEP Od makroenergetyki do mikroenergetyki lub od

Wnioski Nowa rola węgla w gospodarce narodowej>nowa PEP Od makroenergetyki do mikroenergetyki lub od monopolu państwa do rynku usług energetycznych>energia obywatelska Synergia polityki klimatycznej i ochrony powietrza>tozsamość polityk „ 3 w 1” Rola infrastruktury transportu drogowego i dywersyfikacji paliw (biopaliwa, CNG i LPG) oraz infrastruktury ciepłowniczej Uwarunkowania Post-Kioto i polityki UE są i będą determinujące dla rozwoju OZE i zwiększania efektywności energetycznej, w tym jej końcowego użytkowania Rewizja efektów programów naprawczych 06/2012

Czystsze powietrze Dziękuję za uwagę a. jagusiewicz@gios. gov. pl

Czystsze powietrze Dziękuję za uwagę a. [email protected] gov. pl