SPOJKY STICE CITOSLOVCE Nzev koly Zkladn kola Karla

  • Slides: 8
Download presentation
SPOJKY, ČÁSTICE, CITOSLOVCE Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Helena Baculáková

SPOJKY, ČÁSTICE, CITOSLOVCE Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné Autor: Mgr. Helena Baculáková Název: VY_32_INOVACE_01_A_20_SPOJKY, ČÁSTICE, CITOSLOVCE Téma: TVAROSLOVÍ Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2131

Autor Mgr. Helena Baculáková Vytvořeno dne 29. ledna 2012 Odpilotováno dne 9. února 2012

Autor Mgr. Helena Baculáková Vytvořeno dne 29. ledna 2012 Odpilotováno dne 9. února 2012 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Tvarosloví Téma Spojky, částice, citoslovce Klíčová slova Neohebné slovní druhy - spojky, částice, citoslovce ve třídě VII. A

SPOJKY = neohebný slovní druh, který spojuje a) věty do souvětí b) jednotlivé větné

SPOJKY = neohebný slovní druh, který spojuje a) věty do souvětí b) jednotlivé větné členy do několikanásobných Spojky nejsou větnými členy! Spojky souřadné (a, i, ani, nebo, ale, proto, neboť, či, ba dokonce, a tak, nejen – nýbrž …) podřadné (když, aby, že, protože, -li, jakmile, než… ) Od spojek je nutné odlišovat spojovací výrazy: zájmena vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) příslovce vztažná (kde, kdy, jak, kudy, kam …)

ČÁSTICE = neohebný slovní druh - uvozují samostatné věty, - naznačují druh věty (rozkaz,

ČÁSTICE = neohebný slovní druh - uvozují samostatné věty, - naznačují druh věty (rozkaz, přání, zvolání, otázku) - vyjadřují postavení mluvčího k dané skutečnosti Částice nejsou větnými členy! Příklady: Ať si sedne. Kéž se vrátí včas. Nechť si mě nevšímá. Že ti není hanba! Možná nic neví. Ne, to nejde. Vždyť ty jsi tu nebyla! Ono se to nepozná.

CITOSLOVCE = slova neohebná, která a) vyjadřují city, nálady, vůli mluvčího - au, fuj,

CITOSLOVCE = slova neohebná, která a) vyjadřují city, nálady, vůli mluvčího - au, fuj, hop, brr b) označují hlasy a zvuky – kuku, mňau, haf, cink Ve větě obyčejně stojí samostatně, oddělujeme je čárkou, v řeči je oddělujeme pauzou. Au, to bolí. Brr, ta voda studí! Neboj se a skákej, hop! Necítíme-li je jako samostatné, pak pauzu neděláme a čárku nepíšeme: Ach jak jsem nešťastný! Citoslovce může nahradit přísudek, pak jej čárkou neoddělujeme. Náš pes Bruno najednou hop do vody pro klacek.

Rozděl následující slova ke slovním druhům: (Nemůžeme některá z nich přiřadit k několika slovním

Rozděl následující slova ke slovním druhům: (Nemůžeme některá z nich přiřadit k několika slovním druhům? Proč? ) vždyť, bác, kykyryký, nechť, a, cililink, hele, žbluňk, kéž, hej, aby, protože, chichichi, achich, bú, ačkoliv, když spojka__________________________ částice _________________________ citoslovce_________________________ Nadepiš slovní druhy u vyznačených slov: Když já nevím. Crrr! Řekni mi, jestli si vzpomeneš. Ale, ale! Kdybys mi pomohl, byla bych moc ráda. Přečteš-li si to, dozvíš se více. A to jsou k nám hosté! Učil jsem se, ale nepamatuji si to. V boudě štěkal pes haf, haf! Kéž bych dostala jedničku ze zeměpisu.

Vyber z textu neohebné slovní druhy a nadepiš jejich druh V lese nastával podzim.

Vyber z textu neohebné slovní druhy a nadepiš jejich druh V lese nastával podzim. Listí pomalu žloutlo, aby se později krásně barevné snášelo k zemi. Jé, to byla krása! Ach, jaké by to byly nádherné fotografie! Nikdo však neměl s sebou fotoaparát. Když se k tomu přidal ještě větřík, který rozfoukal zbytek ranní mlhy, přidalo slunce k této kráse také zlato. Posypal jím všude všechno. Nezapomněl na vrcholky stromů, ani na zbývající listy keřů, ba dokonce ani na trávu. Kéž by ta nádhera zůstala napořád! Chybí některý neohebný slovní druh? Se kterými pády v předložkových vazbách se předložky pojí? Kterými slovními druhy jsou ještě spojené věty do souvětí?

ANOTACE 1) Výklad: a) Spojky b) Částice c) Citoslovce 2) Pracovní listy + interaktivní

ANOTACE 1) Výklad: a) Spojky b) Částice c) Citoslovce 2) Pracovní listy + interaktivní tabule: a) Přiřazování slov ke spojkám, částicím, citoslovcím b) Určování označených slov c) Samostatná práce v pracovním listě, společná kontrola POUŽITÉ ZDROJE Vše z vlastních zdrojů Prezentace obsahuje animace.