Specjalna znaczy najlepsza Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk

  • Slides: 12
Download presentation
„Specjalna – znaczy najlepsza” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Specjalna – znaczy najlepsza” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 34 -400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85 Tel. /Fax: 0 -18 266 -24 -08, 0 -18 266 -24 -09 e-mail: soswnr [email protected] pl, www. soswnr 1. nowytarg. pl

Jakie są cele projektu? - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zasadniczej Szkoły

Jakie są cele projektu? - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5, - Zapewnienie uczniom wysokiej jakości usług edukacyjnych, zwiększających w przyszłości ich zdolność do zatrudnienia i konkurencyjność na rynku pracy, - Zmiana wizerunku szkoły - stworzenie szkoły nowoczesnej, atrakcyjnej, skutecznej w działaniu, odpowiadającej rzeczywistym potrzebom osób z dysfunkcją intelektualną, - Nadanie szkole nowego wymiaru jej specyfiki - wyrażonego w tytule projektu „Specjalna - znaczy najlepsza”.

Do kogo skierowany jest projekt? Odbiorcami projektu są uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5

Do kogo skierowany jest projekt? Odbiorcami projektu są uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 kształcący się w szkole w okresie realizacji projektu, czyli od 01 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2011 r. W języku projektu noszą oni miano beneficjentów ostatecznych.

Jakie działania zaplanowane zostały w projekcie? - Wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne, -

Jakie działania zaplanowane zostały w projekcie? - Wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne, - Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu praktycznej nauki zawodu i podstaw przedsiębiorczości, - Kurs „Podstawy obsługi komputera, kas fiskalnych i urządzeń biurowych”, - Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, - Wycieczki do zakładów pracy, - Warsztaty na temat aktywnego poszukiwania pracy.

Jaką kwotę udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu? - Koszty

Jaką kwotę udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu? - Koszty projektu ogółem zamykają się w kwocie 366 076, 50 PLN, - Kwota dofinansowania wynosi 311 164, 30 PLN, - Różnicę stanowi niepieniężny wkład własny wnioskodawcy o wartości 54 912, 20 PLN.

Jaka jest struktura organizacyjna projektu? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny

Jaka jest struktura organizacyjna projektu? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie małopolskim Powiat Nowotarski Wnioskodawca projektu Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu Realizator projektu Zespół zarządzający projektem kierownik projektu koordynator projektu pracownik ds. płacowo-kadrowych księgowa

Kim są partnerzy projektu? - Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, - Poradnia Psychologiczno –

Kim są partnerzy projektu? - Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu, - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu.

Na jakie efekty liczą realizatorzy projektu? - Zwiększenie szans młodzieży na zdanie egzaminów zewnętrznych,

Na jakie efekty liczą realizatorzy projektu? - Zwiększenie szans młodzieży na zdanie egzaminów zewnętrznych, - Nabycie nowych umiejętności praktycznych, potwierdzonych zaświadczeniami i certyfikatami, - Poprawa zdolności komunikacyjnych dziewcząt i chłopców, podwyższenie poziomu ich samooceny i poczucia kompetencji, - Zwiększenie pewności siebie oraz motywacji do poszukiwania pracy, - Zmniejszenie zjawiska bezrobocia i wykluczenia społecznego w regionie, - Wzrost zainteresowania Zasadniczą Szkołą Zawodową Nr 5 wśród uczniów gimnazjów w kontekście planowania przez nich ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Co już udało się zrealizować w ramach działań projektu? - Zakupiono podręczniki i pomoce

Co już udało się zrealizować w ramach działań projektu? - Zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne na kwotę 38 135, 00 PLN, - Zapoznano uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 i ich rodziców z Regulaminem rekrutacji do projektu, - Rozpoczęto realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki zawodu na kierunkach kucharz małej gastronomii, malarz- tapeciarz i posadzkarz, - Rozpoczęto realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z zakresu podstaw przedsiębiorczości,

Co już udało się zrealizować w ramach działań projektu? - ciąg dalszy - Zakupiono

Co już udało się zrealizować w ramach działań projektu? - ciąg dalszy - Zakupiono materiały i urządzenia do realizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych, m. in. 2 kuchnie elektryczno - gazowe, zestaw garnków kuchennych, miesiarkę planetarną, maszynkę do mielenia mięsa, szlifierkę kątową, maszynkę do cięcia płytek, poziomnicę laserową, wideoprojektor multimedialny. - Rozpoczęto realizację pierwszej edycji „Kursu obsługi komputera kas fiskalnych i urządzeń biurowych”. - Zorganizowano Biuro projektu, wyposażając je m. in. w laptopa i drukarkę kolorową laserową. - Rozpropagowano projekt w środowisku szkolnym i w regionie poprzez materiały reklamowe (plakaty, foldery) na stronie internetowej Ośrodka Szkolno. Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz w lokalnej prasie.

Co już udało się zrealizować w ramach działań projektu? - ciąg dalszy -

Co już udało się zrealizować w ramach działań projektu? - ciąg dalszy -

„Specjalna – znaczy najlepsza” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Specjalna – znaczy najlepsza” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 34 -400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85 Tel. /Fax: 0 -18 266 -24 -08, 0 -18 266 -24 -09 e-mail: soswnr [email protected] pl, www. soswnr 1. nowytarg. pl