SOSYAL BLMLERDE ARATIRMA YNTEMLER BILIMSEL ARATIRMA SREC Bilimsel

  • Slides: 12
Download presentation
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BILIMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimsel araştırma; "problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, plânlı ve sistemli olarak

BILIMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimsel araştırma; "problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, plânlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması ve rapor edilmesi süreci"dir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ 1. Araştırmanın konusu (problemin saptanması), 2. Araştırmanın amacı ve önemi, 3.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ 1. Araştırmanın konusu (problemin saptanması), 2. Araştırmanın amacı ve önemi, 3. Araştırmanın plânlanması, 4. Problem cümlesi, 5. Kaynak veya literatür taraması, 6. Varsayımlar, 7. Tanımlar ve sınırlılıklar (içerik ve başlıklar), 6. Yazım / sunum (rapor yazma teknikleri).

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimin amaçlarına ve ölçülerine uygun olarak bilimsel araştırma şu özellikleri taşımalıdır;

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimin amaçlarına ve ölçülerine uygun olarak bilimsel araştırma şu özellikleri taşımalıdır; -Güvenilir çözümlerin hedeflenmesi, -Verilerin sistemli ve plânlı bir biçimde toplanması, -Toplanan verilerin analizinin yapılması, -Bulguların değerlendirilip, yorumlanması, -Sonuçta araştırmanın rapor edilmesi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bir bilimsel çalışmanın genel kabul gören aşamaları; v. Problem Tespiti v.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bir bilimsel çalışmanın genel kabul gören aşamaları; v. Problem Tespiti v. Veri Toplama v. Hipotez Kurma v. Tahminler Yapma v. Kontrollü Deneyler v. Teori

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Niceliksel (quantitative) ve niteliksel (qualitative) araştırma olmak üzere başlıca iki tür

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Niceliksel (quantitative) ve niteliksel (qualitative) araştırma olmak üzere başlıca iki tür araştırma yönteminden söz edilebilir. Niceliksel veya sayısal araştırmalar, gözlem ve ölçmelerin tekrar gerçekleştirilebildiği ve objektif özelliğe sahip araştırmalara denir. Örneğin, biyoloji, kimya, fizik' mühendislik gibi doğa bilimlerinde gerçekleştirilen araştırmalar niceliksel araştırmalardır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Ancak psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan davranışlarını

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Ancak psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan davranışlarını sayısal olarak açıklamak daha güç olduğu için bu alanlardaki araştırmalar niteliksel araştırmalardır. Yani "insan ve grup davranışlarının "niçin"ini anlamaya yönelik araştırmalara niteliksel araştırmalar" denir. Niteliksel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleri kullanılmaktadır.

NİCEL ARAŞTIRMA NİTEL ARAŞTIRMA Gerçeklik nesneldir Gerçeklik oluşturulur Asıl olan yöntemdir Asıl olan çalışılan

NİCEL ARAŞTIRMA NİTEL ARAŞTIRMA Gerçeklik nesneldir Gerçeklik oluşturulur Asıl olan yöntemdir Asıl olan çalışılan durumdur Değişkenler kesin sınırlarıyla saptanabilir ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler ölçülebilir Değişkenler karmaşık ve iç-içe geçmiştir ve bunlar arasındaki ilişkileri ölçmek zordur Araştırmacı olay ve olgulara dışardan bakar, nesnel bir tavır geliştirir Araştırmacı olay ve olguları yakından izler, katılımcı bir tavır geliştirir Genelleme Derinlemesine betimleme Tahmin Yorumlama Nedensellik ilişkisini açıklama Aktörlerin perspektiflerini anlama Kuram ve denence ile başlar Deney, manipülasyon ve kontrol Kuram ve denence ile son bulur Kendi bütünlüğü içinde ve doğal Standardize edilmiş veri toplama Araştırmacının kendisinin veri toplama araçları kullanma aracı olması Parçaların analizi Örüntülerin ortaya çıkarılması Uzlaşma ve norm arayışı Çokluluk ve farklılık arayışı Verinin sayısal göstergelere indirgenmesi Olay ve olguların dışında, yansız ve nesnel Verinin, bütün derinlik ve zenginliği içinde betimlenmesi Olay ve olgulara dâhil, öznel perspektifi olan ve empatik

ARAŞTIRMA ALANI, ARAŞTIRMA KONUSU VE ARAŞTIRMA PROBLEMINE ÖRNEK ARAŞTIRMA ALAN/ Tarım kesiminin etkileri A

ARAŞTIRMA ALANI, ARAŞTIRMA KONUSU VE ARAŞTIRMA PROBLEMINE ÖRNEK ARAŞTIRMA ALAN/ Tarım kesiminin etkileri A grubu seyahat acenteleri Orta öğretimde çocuğun başarısı Kentsel aile ARAŞTIRMA KONUSU ARAŞTIRMA PROBLEM Tarımı geliştirmeden hızlı Tarımsal gelişme ile hızlı sanayileşme sağlanabilir sanayileşme arasında bir mi? ilişki var mıdır? A grubu seyahat acentelerinin büyümelerinde etkili olan faktörler nelerdir? Pazarlama kökenli faktörler, A grubu seyahat acentelerinin büyümelerinde etkili midirler? Orta öğretimde anne baba Orta öğretimi anne çocuğun başarısında etkili babanın yanında okuyan midir? çocukların başarısı, anne babasının yanında okumayan çocuklardan farklı mıdır? Kentsel ailenin ortak Kentsel ve kırsal aileleri özellikleri nelerdir? birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimsel araştırmanın temel nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Kaynaklarda bulunmayan yeni

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimsel araştırmanın temel nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1. Kaynaklarda bulunmayan yeni bilgiler toplama, 2. Problem çözmeye yönelik bir süreç olma, 3. Problemlere güvenilir çözümler üretebilme, 4. Gözlenebilir, ölçülebilir verilere dayalı olmalı, 5. Yapılan gözlem ve tanımlar doğru olmalı,

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimsel araştırmanın temel nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 6. Bir uzmanlık gerektirme,

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimsel araştırmanın temel nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 6. Bir uzmanlık gerektirme, dolayısıyla araştırma yöntem ve tekniklerini bilmeyi gerektirme, 7. Eleştirilen konuda dayanıklı bir sonuca varmayı amaçlama, 8. Sayılarla ifade edilebilme, 9. Toplanan verilerle yapılan yorum sübjektiflik özelliğine sahip olsa da bilime ters düşmemeli,

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimsel araştırmanın temel nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 10. Kişisel yanlılık, sübjektiflik

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Bilimsel araştırmanın temel nitelikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 10. Kişisel yanlılık, sübjektiflik yok edilmeli; dayanakları kişisel kanılar, beğeniler değil ortak ölçütlere göre herkesçe gözlenebilir ve sınanabilir veriler kullanılmalı, 11. Tekrarlanabilir özellikte olmalı, 12. Kayıt altına alınmalı, 13. Bir şeyi empoze etmeyi değil, onu tanımlamayı ve sınamayı amaçlamalı.