Socijalni rad u centru za socijalnu skrb Konferencija

  • Slides: 21
Download presentation
Socijalni rad u centru za socijalnu skrb Konferencija Socijalna uključenost Zagreb, 5. studenog 2010.

Socijalni rad u centru za socijalnu skrb Konferencija Socijalna uključenost Zagreb, 5. studenog 2010. Štefica Karačić. dipl. socijalna radnica

Socijalni rad • Profesija koja promiče društvene promjene i rješavanje problema u međuljudskim odnosima,

Socijalni rad • Profesija koja promiče društvene promjene i rješavanje problema u međuljudskim odnosima, te osnažuje osobe kako bi se povećala njihova dobrobit i kvaliteta života • Zadaća socijalnog rada je pružanje pomoći i podrške pojedincima, skupinama i zajednicama u cilju obnavljanja ili jačanja njihove sposobnosti za društveno djelovanje i stvaranje uvjeta za bolju kvalitetu življenja

Područja djelovanja • Socijalni rad se može primjenjivati u svim područjima ljuskog života, a

Područja djelovanja • Socijalni rad se može primjenjivati u svim područjima ljuskog života, a osobito u području: • Socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, zapošljavanja, lokalne uprave, organizacija civilnog društva, vjerskih organizacija i u području drugih djelatnosti

Socijalna skrb • Javna djelatnost od posebnog interesa za RH kojom se osiguravaju i

Socijalna skrb • Javna djelatnost od posebnog interesa za RH kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama. • Socijalna skrb uključuje: prevenciju socijalnih problema i pružanje socijalnih usluga pojedincima, obiteljima i skupinama.

Korisnici socijalne skrbi • Samci ili obitelji koji zbog nepovoljnih socijalnoekonomskih prilika, zdravstvenog stanja,

Korisnici socijalne skrbi • Samci ili obitelji koji zbog nepovoljnih socijalnoekonomskih prilika, zdravstvenog stanja, invalidnosti, narušenih obiteljskih odnosa ili drugih osobnih poteškoća nisu u mogućnosti sami, niti uz pomoć članova obitelji: • Zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe • Postići skladne odnose s članovima obitelji ili drugim osobama iz vlastitog okruženja • Uspješno izvršavati svoje obveze prema osobama o kojima su dužni skrbiti

Pružatelji socijalnih usluga • Centar za socijalnu skrb – ključna ustanova u sustavu socijalne

Pružatelji socijalnih usluga • Centar za socijalnu skrb – ključna ustanova u sustavu socijalne skrbi. • Ustanove socijalne skrbi ( obiteljski centar, domovi soc. skrbi, centar za pomoć i njegu) • Vjerske zajednice, udruge i druge pravne osobe • Udomiteljske obitelji • Fizičke osobe koje obavljaju prof. djelatnost

Prava u sustavu socijalne skrbi • • Stalna pomoć Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Prava u sustavu socijalne skrbi • • Stalna pomoć Pomoć za podmirenje troškova stanovanja Doplatak za pomoć i njegu Pomoć i njega u kući Osobna invalidnina Naknada do zaposljenja Skrb izvan vlastite obitelji Status roditelja njegovatelja

Drugi oblici pomoći • Jednokratna pomoć : može se odobriti samcu ili obitelji koji

Drugi oblici pomoći • Jednokratna pomoć : može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke svoje specifične potrebe ) • Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća: ključna socijalna usluga kojoj je cilj OSNAŽIVANJE KORISNIKA Savjetovanje je sustavna i programirana pomoć sa svrhom uspješnijeg prevladavanja životnih nedaća i poteškoća i stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu

Centar za socijalnu skrb • Javna ustanova čiji je osnivac RH • Na temelju

Centar za socijalnu skrb • Javna ustanova čiji je osnivac RH • Na temelju javnih ovlasti ( preko 140 ovlasti ) centar za socijalnu skrb rješava o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom • Na području Hrvatske osnovano je 80 centara za socijalnu skrb s 24 podružnice i 11 ureda Centra za socijalnu skrb Zagreb

Stručni radnici centra za socijalnu skrb • Uz socijalnog radnika kao voditelja postupka stručne

Stručni radnici centra za socijalnu skrb • Uz socijalnog radnika kao voditelja postupka stručne poslove u centru timski obavljaju i psiholog, pravnik i defektolog • U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti centar za socijalnu skrb: • Informira korisnike o pravima iz socijalne skrbi i izvan njega, o socijalnim uslugama i ulozi korisnika u postupku • Procjenjuje potrebe korisnika • Provodi ispitni postupak i donosi odluke o pravima iz socijalne skrbi i drugim oblicima pomoći i zaštite korisnika • Utvrđuje način ostvarivanja prava i uključuje druge pružatelje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici • Prati provođenje svojih odluka neovisno o tome pružaju li se socijalne usluge korisniku u centru ili drugim ustanovama socijalne skrbi i organizacijama civilnog društva

Primjer iz prakse Zagrebačka Dubrava • Naselje na istočnom rubu Zagreba • dvije gradske

Primjer iz prakse Zagrebačka Dubrava • Naselje na istočnom rubu Zagreba • dvije gradske četvrti sa 110 078 stanovnika ( 12 % stanovništva Grada Zagreba ) • Gustoća naseljenosti: Zagreb 1. 215 stan. /m 2 • Gornja Dubrava 1. 524/stan. /m 2 • Donja Dubrava 3. 321 stan. /m 2 • Prosječna starosna dob u Dubravi: 37 godina

CZSS Zagreb Ured Dubrava Treći po veličini od 12 ureda CZSS Zagreb Od travnja

CZSS Zagreb Ured Dubrava Treći po veličini od 12 ureda CZSS Zagreb Od travnja 2010 godine- nova organizacija rada. Ured sve na jednom mjestu U Uredu je zaposleno 39, 5 radnika ( 33, 5 stručna radnika) što čini 10, 5% zaposlenih radnika u CZSS Zagreb Ukupno: 4. 039 korisnika prava iz socijalne skrbi ( 21 % ukupnih korisnika prava CZSS Zagreb)

Korisnici prava iz sustava socijalne skrbi ( 2009 godina ) Broj korisnika: • Stalna

Korisnici prava iz sustava socijalne skrbi ( 2009 godina ) Broj korisnika: • Stalna pomoć : 1992 ( 894 nositelja pomoći) • Doplatak za pomoć i njegu: 897 • Osobna invalidnina: 368 • Pomoć i njega u kući: 16 • Naknada do zaposlenja: 82 • Status roditelja njegovatelja: 48 • Smještaj i/ili boravak u ustanovi: 516 • Smještaj u udomiteljskoj obitelji: 120 • 2. 970 jednokratnih pomoći za 1603 različitih korisnika

Korisnici stalne pomoći • Ukupno: 1992 korisnika (25 % korisnika stalne pomoći u CZSS

Korisnici stalne pomoći • Ukupno: 1992 korisnika (25 % korisnika stalne pomoći u CZSS Zagreb) • Samci: 488 Obitelji : 406 ( 1504 člana ) • Struktura korisnika prema spolu i radnom statusu:

Radno sposobni korisnici stalne pomoći

Radno sposobni korisnici stalne pomoći

Dužina primanja stalne pomoći (radno sposobni korisnici)

Dužina primanja stalne pomoći (radno sposobni korisnici)

Drugi oblici pomoći • Pučke kuhinje : 67 radno sposobnih samaca i 174 obitelji

Drugi oblici pomoći • Pučke kuhinje : 67 radno sposobnih samaca i 174 obitelji • Pomoć u naravi : 91 obitelj s troje i više djece • Preporuka za uključivanje u vrtići i/ili smanjenje cijene vrtića : 64 obitelji • Subvencije troškova stanovanja: • Oslobođenje od plaćanja boravka/prehrane u školi –svi učenici osnovne škole • Jednokratna pomoć za školovanje : 551 • Mjere obiteljsko-pravne zaštite: 77 obitelji • Usluge pomoći u rješavanju problema stanovanja i zapošljavanja : 95 korisnika

Naš prosječan korisnik stalne pomoći • Žena ili muškarac između 30 i 50 godina

Naš prosječan korisnik stalne pomoći • Žena ili muškarac između 30 i 50 godina života (54%) • Nezavršena ili završena osnovna škola (61%) • Bez radnog staža ili sa manje od 10 godina radnog iskustva • Živi u obitelji (45 % ) pri čemu mlt. djeca čine 38% svih korisnika stalne pomoći ) • Ostvaruje moguća druga prava izvan sustava socijalne skrbi ( 95 % ) • Korisnik je stalne pomoći duže od 5 godina (54%)

Korisnička perspektiva • Neovisno o opsegu priznatih prava zadovoljstvo korisnika ostvarenom pomoći je nisko

Korisnička perspektiva • Neovisno o opsegu priznatih prava zadovoljstvo korisnika ostvarenom pomoći je nisko • Kvalitetu socijalnih usluga korisnici procjenjuju prema visini ostvarene novčane pomoći • Većina korisnika izražava osjećaj društvene nejednakosti i osobne nemoći za promjenu • Skloni su stereotipima ( posla nema niti za mlade i obrazovane; ne mogu raditi zbog djece; ne vrijedi raditi jer poslodavci ne plaćaju; nisam zdravstveno sposoban za takav posao. . ) • Pronalaze vlastite modele preživljavanja ( korištenje mogućih prava u sustavu socijalne skrbi i izvan njega uz povremene prihode od rada na crno, korištenje ušteđevine, pomoć obitelji i sl. )

Prepreke i ograničenja u radu Očekivanja korisnika i njihova uloga u postupku Pozitivni propisi

Prepreke i ograničenja u radu Očekivanja korisnika i njihova uloga u postupku Pozitivni propisi ( usluge nisu uvijek najbolje usmjerene ) Nepovezanost različitih sustava (obrazovanje, zapošljavanje) Stanje na tržištu rada ( otežano zapošljavanje ) Nedovoljna informiranost radnika centra o mogućnostima zapošljavanja ili osposobljavanja za rad • Slabe mogućnosti uključivanja korisnika u dobrovoljni, humanitarni, društveno koristan rad u zajednici • Toleriranje “ rada na crno “ u našem društvu • Nedovoljna motivacija korisnika za rad ( stjecanjem prihoda gube različite socijalne naknade u sustavu soc. skrbi i izvan njega) • • •

Što želimo ? • Kratkoročno : Socijalni rad sa siromašnim korisnicima u CZSS organizirati

Što želimo ? • Kratkoročno : Socijalni rad sa siromašnim korisnicima u CZSS organizirati u okviru posebnog odjela ( odjela za novčane pomoći ) na način da se uz zadovoljavanje primarnih životnih potreba korisnika adekvatnim uslugama socijalne skrbi potiče socijalna integracija korisnika i njihov izlazak iz siromaštva. • Dugoročno : Postići takve strukturalne promjene koje će omogućiti radno sposobnim nezaposlenim osobama da svoja prava ostvaruju u službama za nezaposlene osobe koje im uz primjerenu novčanu pomoć mogu osigurati i pomoć u zapošljavanju ( a ne kao sada u sustavu socijalne skrbi gdje mogu ostvarivati novčanu pomoć neograničeno dugo što je ozbiljan rizik za njihovu socijalnu isključenost )