Sn xut gang thp I Gang thp c

  • Slides: 9
Download presentation
S¶n xuÊt gang thÐp

S¶n xuÊt gang thÐp

I. Gang thÐp ®· ® îc s¶n xuÊt tõ bao giê ? Tõ rÊt

I. Gang thÐp ®· ® îc s¶n xuÊt tõ bao giê ? Tõ rÊt sím con ng êi ®· biÕt s¶n xuÊt gang vµ thÐp phôc vô cho cuéc sèng. N¨m 1855 Henry Besssemer t×m ra ph ¬ng ph¸p s¶n xuÊt thÐp vµ nã ® îc sö dông cho tíi n¨m 1950

II. Sù kh¸c nhau gi÷a gang vµ thÐp Ø Gang lµ hîp kim Fe

II. Sù kh¸c nhau gi÷a gang vµ thÐp Ø Gang lµ hîp kim Fe C vµ mét sè nguyªn tè kh¸c trong ®ã hµm l îng c¸c nguyªn tè trong gang biÕn ®éng trong mét giíi h¹n réng. C(2 5%) Ø ThÐp lµ hîp kim Fe C trong ®ã C (0. 01 – 2%). Ø Gang cøng gißn trong khi ®é cøng cña thÐp phô thuéc vµo hµm l îng c¸c nguyªn tè kh¸c trong nã Ø ThÐp silic dÎo vµ ®µn håi tèt, thÐp Ni Cr rÊt cøng

III. C¸c nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt gang vµ thÐp 1. QuÆng s¾t: hematit(®á,

III. C¸c nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt gang vµ thÐp 1. QuÆng s¾t: hematit(®á, n©u), manhetit, xiderit(Fe. CO 3), pirit(Fe. S 2) 2. ChÊt khö : Than cèc 3. ChÊt ch¶y: Ca. CO 3 , Si. O 2. . . 4. Kh «ng khÝ.

IV. Nguyªn liÖu ® îc ® a vµo lß nh thÕ nµo? • S¬

IV. Nguyªn liÖu ® îc ® a vµo lß nh thÕ nµo? • S¬ ®å qu¸ tr×nh ® a nguyªn liÖu vµo lß nh sau:

V. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang x¶y ra nh thÕ nµo? *Tãm t¾t qu¸

V. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang x¶y ra nh thÕ nµo? *Tãm t¾t qu¸ tr×nh : Ø S¾t r¾n ® îc ® a vµo phÇn bông lß. Ø Gang nãng ch¶y, ch¶y xuèng phÇn ®¸y lß. Ø XØ næi lªn mÆt gang Ø Th¸o gang vµ th¸o xØ

VI. Nh÷ng biÖn ph¸p lµm t¨ng hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Ø

VI. Nh÷ng biÖn ph¸p lµm t¨ng hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Ø QuÆng nghiÒn nhá võa ph¶i. Ø Kh «ng khÝ ® îc sÊy nãng vµ ® îc ® a vµo lß tõ d íi lªn cßn quÆng ® a tõ trªn xuèng Ø Than cèc vµ quÆng s¾t ® îc n¹p thµnh tõng líp xen kÏ

VII. T×nh h×nh s¶n xuÊt gang vµ thÐp ë ViÖt Nam Ø Theo Tổng

VII. T×nh h×nh s¶n xuÊt gang vµ thÐp ë ViÖt Nam Ø Theo Tổng Cty Thép VN cho biết, toàn ngành đến nay đã sản xuất được khoảng 400. 000 tấn phôi/năm. Ø So với nhu cầu của nền kinh tế đang cần khoảng 2, 4 triệu tấn thép/năm, thì lượng phôi sản xuất được còn quá nhỏ. Ø Ngành thép vẫn đang phải nhập khẩu(NK) phôi thép để cán ra thép thương phẩm phục vụ nhu cầu thị trường.

VIII. ¶nh h ëng cña qu¸ tr×nh luyÖn gang thÐp ®Õn m «i tr

VIII. ¶nh h ëng cña qu¸ tr×nh luyÖn gang thÐp ®Õn m «i tr êng Ø Ø Ø KhÝ th¶i trong qu¸ tr×nh luyÖn thÐp th êng cã khÝ CO, SO 2 , H 2 S. . , bôi lµm « nhiÔm m «i tr êng ChÊt th¶i r¾n kh «ng ® îc quy ho¹ch hîp lÝ sÏ lµm suy tho¸i m «i tr êng ®Êt, n íc. ChÊt th¶i láng khi th¶i trùc tiÕp vµo nguån n íc sÏ lµm t¨ng nång ®é kim lo¹i nÆng ¶nh h ëng ®Õn sinh th¸i.