Smova e Kalc Kateina 3 jna 2013 7

  • Slides: 14
Download presentation
Sámova říše Kalců Kateřina 3. října 2013 7. A

Sámova říše Kalců Kateřina 3. října 2013 7. A

Co je vlastně Sámova říše • Sámova říše byl státní útvar Slovanů existující ve

Co je vlastně Sámova říše • Sámova říše byl státní útvar Slovanů existující ve střední Evropě v letech 624 – 659 (podle Fredegarovy kroniky) nebo 626 – 661 (podle data obléhání Konstantinopole v roce 626). Pojil se s osobou franského kupce Sáma, který si získal velkou prestiž jako velitel během bojů Slovanů s Avary, ovládajícími dlouhá léta střední a jihovýchodní Evropu.

Jak vypadal Sámo?

Jak vypadal Sámo?

Charaskteristika • Říše vznikla spojením slovanských kmenů, které byly do té doby podřízeny, ne

Charaskteristika • Říše vznikla spojením slovanských kmenů, které byly do té doby podřízeny, ne však poddány, avarskému kaganátu v Panonii, který byl však na začátku 7. století ve vnitropolitickém rozvratu, v důsledku bojů mezi několika nástupci chána Bajana. Franský kupec Sámo toho využil a spojil slovanské kmeny proti nim. Nově vzniklá Sámova říše měla charakter blízký avarskému kaganátu, tj. kmenového svazu, který byl posílen prozíravou sňatkovou Centrum Sámovy říše se nacházelo pravděpodobně na rozhraní Moravy a Dolních Rakous. Říše dosáhla nemalého významu. Již v době před Sámovou říší byly slovanské kmeny velmi schopnou pěší armádou. Svou bojeschopnost dokázaly také, asi v jediném písemně dochovaném utkání, v bitvě u Wogastisburgu v roce 631, kde porazily franská vojska krále Dagoberta I. V následujících pěti letech byly podnikány nájezdy na franské území.

Kde leží?

Kde leží?

Pokračování říše • Má se za to, že po Sámově smrti (658 nebo 661)

Pokračování říše • Má se za to, že po Sámově smrti (658 nebo 661) se jeho říše rozpadla, čemuž pravděpodobně velmi napomohl fakt, že Sámo měl početné potomstvo (snad 22 synů a 15 dcer podle Fredegara). Odstředivé kmenové tendence byly posíleny tím, že téměř každý mocnější kmen svazu měl mezi Sámovými manželkami svou zástupkyni a jejího syna – pretendenta trůnu, se kterým se mohl identifikovat. To, co bylo za Sámova života při udržování říše výhodou, se po jeho smrti stalo naopak překážkou.

Konec říše • O období po rozpadu Sámovy říše nejsou žádné písemné prameny, přesto

Konec říše • O období po rozpadu Sámovy říše nejsou žádné písemné prameny, přesto podle archeologických nálezů lze usuzovat, že říše fungovala nadále ale samozřejmě ne v takovém měřítku. Byla pravděpodobně roztříštěna mezi Sámovy následovníky, kteří vládli na svých územích. V určitých pramenech se objevují jména jako Marovod, Vladuc z Karantánie či král Suanthos , ale jejich skutečnost je velice neurčitá. Hradiště, která byla na vzestupu za Sámovy vlády nezanikla, ba dokonce se dále rozvíjela. Z tohoto lze usuzovat, že byla jádrem pro založení budoucí Velkomoravské říše, kdy se moci chopili Mojmírovci.

Zbraně

Zbraně

Hlavní město • Poloha nebo jméno hlavního města je neznámá. Zachoval se jen název

Hlavní město • Poloha nebo jméno hlavního města je neznámá. Zachoval se jen název jakéhosi Wogastisburgu, který je připomínán v souvislosti s podrobnou zmínkou ve Fredagarovi týkající se následného konfliktu s franským králem Dagobertem.

Slovanský kostým

Slovanský kostým

Sámo • Sámo († 658 nebo 659) byl franský kupec, vůdce kmenového svazu Slovanů

Sámo • Sámo († 658 nebo 659) byl franský kupec, vůdce kmenového svazu Slovanů existujícího v 7. století a označovaného jako „Sámova říše“. O jeho životě a osobnosti je jen velmi málo dokladů. Jediné stručné zmínky se nalézají ve 48. kapitole kroniky nazývané Fredegarova.

Helma

Helma

Opevnění

Opevnění

Zdroje: • Wikipédia: http: //cs. wikipe dia. org/wiki/Wik i

Zdroje: • Wikipédia: http: //cs. wikipe dia. org/wiki/Wik i