Smart Code nowoczesna metoda planowania rozwoju przestrzennego 22

  • Slides: 33
Download presentation
Smart Code nowoczesna metoda planowania rozwoju przestrzennego • • — 22 września 2016

Smart Code nowoczesna metoda planowania rozwoju przestrzennego • • — 22 września 2016

„Smart Code” nowoczesna metoda planowania rozwoju przestrzennego Dr inż. arch. Michał Domińczak

„Smart Code” nowoczesna metoda planowania rozwoju przestrzennego Dr inż. arch. Michał Domińczak

SEASID E 1981

SEASID E 1981

Form-based Code Kodeks oparty na formach przestrzennych Kod bazujący na formie Kod form przestrzennych

Form-based Code Kodeks oparty na formach przestrzennych Kod bazujący na formie Kod form przestrzennych …Metoda planowania przestrzennego odnosząca się do relacji między fasadami budynków oraz przestrzenią publiczną. Opisuje wzajemne relacje miedzy rodzajami zabudowy, skalę oraz typy ulic i kwartałów…

…szczególnie ważna jest rewaloryzacja istniejących centrów miejskich oraz samych miast (…), z przekształceniem rozproszonej

…szczególnie ważna jest rewaloryzacja istniejących centrów miejskich oraz samych miast (…), z przekształceniem rozproszonej zabudowy podmiejskiej we wspólnoty sąsiedzkie tworzące różnorodne dzielnice, … …. Tereny zabudowywane bez styczności z obszarami zurbanizowanymi, powinny być organizowane jako małe miasta lub osady w wyraźnych granicach, projektowane z zachowaniem równowagi funkcji zamieszkania i pracy, a nie jako podmiejskie sypialnie. Karta Nowej Urbanistyki (2001)

Smart Code 9. 0

Smart Code 9. 0

Smart Code 9. 0 Modelowy, gotowy do powielania i adaptacji wzorzec zarządzania rozwojem przestrzennym,

Smart Code 9. 0 Modelowy, gotowy do powielania i adaptacji wzorzec zarządzania rozwojem przestrzennym, oparty na koncepcji tzw. Profilu Urbanistycznego

Smart Code 9. 0 REGUŁY + METODA Cel: - budowa wspólnot lokalnych podporządkowanych pieszym

Smart Code 9. 0 REGUŁY + METODA Cel: - budowa wspólnot lokalnych podporządkowanych pieszym użytkownikom - tworzenie przestrzeni społecznej jako rodzaju przestrzeni publicznej - kontynuacja i rozwój lokalnych i tradycyjnych typologii zabudowy - korytarze komunikacyjne - połączenie transportu i przestrzeni społecznej - płynne przejście od przestrzeni otwartych do wielkomiejskich - tworzenie modelowe moduły projektowych (architektura, transport)

Profil Urbanistyczny [Transect]

Profil Urbanistyczny [Transect]

Smart Code - trzy warstwy projektu A. Sektory Rozwoju B. Rodzaje Osiedli (wspólnot lokalnych)

Smart Code - trzy warstwy projektu A. Sektory Rozwoju B. Rodzaje Osiedli (wspólnot lokalnych) C. Strefy Profilu Urbanistycznego

Smart. Code A. Sektory Rozwoju “Sektor” to neutralny termin opisujący obszar geograficzny. Sektory Smart.

Smart. Code A. Sektory Rozwoju “Sektor” to neutralny termin opisujący obszar geograficzny. Sektory Smart. Code ustalają lokalizacje, gdzie dozwolone są określone wzorce rozwoju: Dla ochrony terenów otwartych: O-1 Chronione Obszary Otwarte O-2 Chronione Obszary Rezerwowe Dla terenów rozwojowych: G-1 Sektor Ograniczonego Rozwoju Przestrzennego G-2 Sektor Kontrolowanego Rozwoju Przestrzennego G-3 Sektor Planowanego Rozwoju Przestrzennego Dla zarządzania rozwojem terenów zurbanizowanych: G-4 Sektor Rewitalizacji i Uzupełnień

Smart. Code B. Rodzaje Wspólnot CLD – Osiedle Skupione (wioska, przysiółek, osada) dozwolone w

Smart. Code B. Rodzaje Wspólnot CLD – Osiedle Skupione (wioska, przysiółek, osada) dozwolone w Sektorach G 1, G 2 TND – Osiedle Tradycyjne (wieś, sąsiedztwo, dzielnica) dozwolone we Sektorach G 2, G 3, G 4 RCD – Centrum Regionalne dozwolone w Sektorach G 3, G 4 (śródmieście, centrum)

Smart. Code C. Strefy Profilu Urbanistycznego

Smart. Code C. Strefy Profilu Urbanistycznego

Smart. Code C. Strefy Profilu Urbanistycznego T-1 Naturalna T-2 Wiejska T-3 Podmiejska T-4 Miejska

Smart. Code C. Strefy Profilu Urbanistycznego T-1 Naturalna T-2 Wiejska T-3 Podmiejska T-4 Miejska T-5 Śródmiejska T-6 Wielkomiejska SD Strefa Specjalna

Smart Code - struktura

Smart Code - struktura

Profil Urbanistyczny (transect)

Profil Urbanistyczny (transect)

Standardy Przestrzeni Publicznej A. Korytarze komunikacyjne - Szerokość w liniach regulacyjnych - Rodzaj ruchu

Standardy Przestrzeni Publicznej A. Korytarze komunikacyjne - Szerokość w liniach regulacyjnych - Rodzaj ruchu kołowego [natężenie, klasa drogi, prędkość projektowana] - Zasady parkowania - Czas przejścia/przekroczenia pieszego (!) - Parametry jezdni, chodników i dróg rowerowych, w tym - Zieleń uliczna B. Przestrzeń Społeczna (Civic) - Usytuowanie - Wymiary i Powierzchnia - Rodzaj aktywności + dopasowanie do strefy

Przestrzeń Społeczna (Civic Space) zasady kształtowania 1. TYPOLOGIA (5 podstawowych typów wg S. C.

Przestrzeń Społeczna (Civic Space) zasady kształtowania 1. TYPOLOGIA (5 podstawowych typów wg S. C. 9. 2) PARK (charakter naturalny, powyżej 6 ha) TEREN ZIELONY (od 0, 8 do 6 ha) PLAC (od 4. 000 do 20. 000 m 2) SKWER (od 4. 000 do 8. 000 m 2) PLAC ZABAW (boiska, ogródki jordanowskie), 2. POWIERZCHNIE: - Przestrzeń Społeczna powinna stanowić min. 5% terenu każdej Strefy Zasięgu Pieszego [pedestran shed], - 25 -40% Przestrzeni Społecznej może mieć formę ulic, - dopuszczalny podział na mniejsze powierzchnie,

Skwer: Przestrzeń Otwarta dostępna dla swobodnej, niezorganizowanej rekreacji oraz potrzeb społecznych. Skwer jest definiowany

Skwer: Przestrzeń Otwarta dostępna dla swobodnej, niezorganizowanej rekreacji oraz potrzeb społecznych. Skwer jest definiowany przestrzennie przez Fronty otaczającej zabudowy. Krajobraz składa się z regularnie grupowanych ścieżek, trawników i zadrzewień. Skwery należy lokalizować przy skrzyżowaniu ważnych Korytarzy Komunikacyjnych. Plac: Przestrzeń Otwarta dostępna dla potrzeb społecznych oraz aktywności komercyjnej. Przestrzeń Placów należy definiować przez Fronty otaczającej zabudowy. Krajobraz składa się przede wszystkim z terenów utwardzonych drzewa są fakultatywne. Plac gier i zabaw: Przestrzeń Otwarta zaprojektowana i wyposażona dla potrzeb rekreacji dzieci i młodzieży. Plac gier i zabaw powinien być ogrodzony i może zawierać otwarte, zadaszone schronienie. Place gier i zabaw należy umieszczać równomiernie na terenach mieszkaniowych. Mogą się one znajdować w granicach Bloku Zabudowy, jak również w obrębie parków i terenów zielonych.

Przestrzeń Społeczna (Civic) zasady kształtowania c. d. 3. WYMIARY i LOKALIZACJA - Przestrzenie Społeczne

Przestrzeń Społeczna (Civic) zasady kształtowania c. d. 3. WYMIARY i LOKALIZACJA - Przestrzenie Społeczne należy lokalizować w odległości od 400 do 800 metrów, a PLACE i SKWERY w centrum każdego sąsiedztwa, - Rodzaj Przestrzeni Społecznej powinien być dostosowany do charakteru strefy w której się znajdują, - PLACE ZABAW w zasięgu max. 6 minut marszu, bez ograniczania ich minimalnej powierzchni - Przestrzeń Społeczna ( z wyjątkiem PLACÓW ZABAW) powinna być otoczona z min. 2 stron ulicami bądź innymi ciągami komunikacyjnymi

Standardy Frontów/Pierzei Stosowane jako jeden z podstawowych elementów Smart. Code 9. 0. FRONT PRYWATNY

Standardy Frontów/Pierzei Stosowane jako jeden z podstawowych elementów Smart. Code 9. 0. FRONT PRYWATNY - przestrzeń między liną regulacyjną (granicą działki) a linią zabudowy(budynkiem) FRONT PUBLICZNY - przestrzeń między pasem ruchu (krawężnikiem) a liną regulacyjną (granicą działki)

Front – pierzeja [Frontage]

Front – pierzeja [Frontage]

Front – pierzeja [Frontage] F r o n t

Front – pierzeja [Frontage] F r o n t

Front – pierzeja [Frontage] Teren prywatny Linie regulacyjne ulicy Teren prywatny

Front – pierzeja [Frontage] Teren prywatny Linie regulacyjne ulicy Teren prywatny

Front – pierzeja [Frontage] Teren prywatny Linie regulacyjne ulicy Teren prywatny

Front – pierzeja [Frontage] Teren prywatny Linie regulacyjne ulicy Teren prywatny

F. prywatny F. publiczny JEZDNIA F. publiczny F. prywatny Front – pierzeja [Frontage]

F. prywatny F. publiczny JEZDNIA F. publiczny F. prywatny Front – pierzeja [Frontage]

1. W pierwszej kolejności nacisk położony na FORMĘ przestrzeni miejskiej, w drugiej na FUNKCJĘ,

1. W pierwszej kolejności nacisk położony na FORMĘ przestrzeni miejskiej, w drugiej na FUNKCJĘ, a trzeciej na ZARZĄDZANIE 2. We wszystkich strefach dozwolone jest szerokie łączenie funkcji 3. Celem jest kształtowanie społeczności składających się ze zróżnicowanych pod względem przestrzennym i funkcjonalnym form zamieszkania 4. Podział przestrzeni na zróżnicowane modele tworzące całość wg zasady harmonijnego przechodzenia przestrzeni otwartej w wielkomiejską 5. Na obszarach miejskich (strefy T 4 -T 6) większość zmian sposobu użytkowania nie wymaga zmiany planu 6. Standardy wyposażenia w infrastrukturę, mogą być zróżnicowane w zależności od lokalizacji strefy 7. Rozwiązanie problemów parkingowych poprzez podporządkowanie wymogom komunikacji pieszej i jakości przestrzeni publicznej 8. Ułatwianie wznoszenia dodatkowych budynków (intensyfikacja zabudowy) 9. Stosowanie stref czasowo-funkcjonalnych czyli elastycznych metod kontroli (zezwolenie na działalność w określonych godzinach w ciągu doby lub tygodnia)

Dziękuję Kontakt Michał Domińczak Senior Manager, zespół doradczy dla administracji publicznej i infrastruktury w

Dziękuję Kontakt Michał Domińczak Senior Manager, zespół doradczy dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG T: +48 664 080 105 E: [email protected] pl Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. © 2016 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.