Slovn lohy rieen rovnicou Rieenie slovnej lohy Slovn

  • Slides: 7
Download presentation

Slovné úlohy riešené rovnicou

Slovné úlohy riešené rovnicou

Riešenie slovnej úlohy Slovná úloha vyžaduje od nás vyriešiť matematický problém z reálneho života.

Riešenie slovnej úlohy Slovná úloha vyžaduje od nás vyriešiť matematický problém z reálneho života. Vyriešiť tento problém môžeme aj za pomoci rovníc. • • • Čo potrebujeme k vyriešeniu problému: Úlohu si pozorne, s porozumením prečítame. (aj viackrát, aby sme pochopili) Úlohu si matematicky prepíšeme – urobíme si zápis, alebo obrázok, ktorý obsahuje známe aj neznáme údaje. Za pomoci údajov zostavíme rovnicu , ktorú vyriešime. Urobíme skúšku správnosti – nie dosadením do ľavej a pravej strany, ale do zadania úlohy Napíšeme slovnú odpoveď.

Šachového turnaja sa zúčastnilo 35 žiakov. Dievčat bolo o 13 menej ako chlapcov. Koľko

Šachového turnaja sa zúčastnilo 35 žiakov. Dievčat bolo o 13 menej ako chlapcov. Koľko bolo dievčat a koľko chlapcov na turnaji? zapíšeme si , čo poznáme – poznáme celok, ale nepoznáme časti, len nejaké indície k nim. Jednu z častí si označíme neznámou x a druhú vyjadríme pomocou nej. A keď tie časti sčítame dostaneme celok- máme rovnicu Riešenie: Zápis: chlapci. . . . . x dievčatá. . . o 13 menej ako. . . x - 13 Spolu. . . . . 35 Zostavíme rovnicu: Urobím skúšku : dosadím do textu Chl. . 24 Diev. . 24 – 13 = 11 Spolu 35 x + ( x – 13 ) = 35 x + x – 13 = 35 2 x = 35 + 13 2 x = 48 /: 2 x = 24 /+13 Odpoveď : Na turnaji bolo 24 chlapcov a 11 dievčat.

Súčet troch za sebou idúcich prirodzených čísel je 246. Ktoré sú to čísla? Zápis:

Súčet troch za sebou idúcich prirodzených čísel je 246. Ktoré sú to čísla? Zápis: Čo je pre čísla, ktoré idú za sebou typické? 1. číslo. . . . x 2. číslo. . . . x + 1 3. číslo. . . x + 2 súčet. . . 246 Čísla sa zväčšujú vždy o 1 skúška: Rovnica: x + (x + 1) + (x + 2) = 246 x + 1 + x + 2 = 246 3 x + 3 = 246 /-3 3 x = 246 - 3 3 x = 243 /: 3 x = 81 1. č. . 81 2. č. . 81+1=82 3. č. . 82+1=83 súčet: 246 Sú to čísla 81, 82 a 83.

Ktoré číslo zväčšené o 5 sa rovná svojmu päťnásobku? Neznáme číslo. . . .

Ktoré číslo zväčšené o 5 sa rovná svojmu päťnásobku? Neznáme číslo. . . . x Číslo zväčšené o 5. . . x+5 Päťnásobok čísla. . . . 5 x x + 5 x – 5 x -4 x x = = 5 x -5 -5 1, 25 /-5, -5 x Sk. : neznáme č. . 1, 25 zväčš. o 5. . . 1, 25+5 = 6, 25 Päťnásobok č. . 5. 1, 25=6, 25 = 6, 25 /: (-4) Neznáme číslo je 1, 25.

Dú 1. Myslím si číslo. Súčet jeho polovice a jeho tretiny sa rovná číslu

Dú 1. Myslím si číslo. Súčet jeho polovice a jeho tretiny sa rovná číslu 5. Ktoré je to číslo? 2. Myslím si číslo. Ak k jeho tretine pripočítam 7, dostanem toľko, ako keď k jeho štvrtine pripočítam 8. Ktoré je to číslo?