Slovensk centrum cvinch firiem Podnikatesk pln Online sluby

  • Slides: 20
Download presentation
Slovenské centrum cvičných firiem Podnikateľský plán On-line služby SCCF Europen PEN International Slovenské centrum

Slovenské centrum cvičných firiem Podnikateľský plán On-line služby SCCF Europen PEN International Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Podnikateľský plán PP z pohľadu spotrebiteľa/investora - Má PP „USP“ - Unique Selling Points

Podnikateľský plán PP z pohľadu spotrebiteľa/investora - Má PP „USP“ - Unique Selling Points = unikátne predajné výhody - Bola už myšlienka PP otestovaná trhom? - Rieši myšlienka PP niekoho potrebu alebo problém? - Ako ďaleko má myšlienka PP na trh? - Sú predpovede PP reálne? Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Podnikateľský plán • Údaje o žiadateľovi • Charakteristika zámeru • Postup realizácie zámeru •

Podnikateľský plán • Údaje o žiadateľovi • Charakteristika zámeru • Postup realizácie zámeru • Miesto realizácie zámeru • Marketingové informácie – marketingový mix • Slabé a silné stránky zámeru – SWOT analýza • Finančná prognóza Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Cvičné firmy Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – horecka@siov. sk

Cvičné firmy Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Cvičné firmy F Pracujú s originálnymi podkladmi z praxe, s fiktívnym tovarom, fiktívnymi peniazmi

Cvičné firmy F Pracujú s originálnymi podkladmi z praxe, s fiktívnym tovarom, fiktívnymi peniazmi a k tomuto účelu slúži obeh dokladov vo vnútri firmy ako aj jej vzťahy s ďalšími firmami doma i v zahraničí. FCvičná firma umožňuje osvojiť si a prípadne zlepšiť podnikateľské zručnosti spolu s personálnymi, odbornými a sociálnymi kompetenciami FCF spolupracujú s RF – reálna firma si vychováva cestou CF potenciálnych budúcich zamestnancov Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Cvičná firma Organizačná štruktúra cvičnej firmy: Riaditeľ a sekretariát Oddelenie marketingu Oddelenie obchodu Oddelenie

Cvičná firma Organizačná štruktúra cvičnej firmy: Riaditeľ a sekretariát Oddelenie marketingu Oddelenie obchodu Oddelenie ekonomiky Oddelenie personalistiky Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Slovenské centrum cvičných firiem SCCF ŠIOV Bellova 54/a Bratislava a Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenské centrum cvičných firiem SCCF ŠIOV Bellova 54/a Bratislava a Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Slovenské centrum cvičných firiem SCCF – odbor ŠIOV na Bellovej 54/a v Bratislave a

Slovenské centrum cvičných firiem SCCF – odbor ŠIOV na Bellovej 54/a v Bratislave a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. SCCF vzniklo pri ŠIOV v 1998 na základe rozhodnutia MŠ SR a za účinnej morálnej a materiálnej pomoci Rakúskeho ministerstva školstva a Kulturkontaktu. Sieť CF v každom štáte spravuje národná centrála cvičných firiem. Prvé Centrum fiktívnych firiem na Katedre pedagogiky, NHF, EU v Ba v šk. roku 1991/1992 → nárast práce → vznik SCCF Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Slovenské centrum cvičných firiem F Simulácia úradov → Odbor živnostenského podnikania, Registrový súd, Daňový

Slovenské centrum cvičných firiem F Simulácia úradov → Odbor živnostenského podnikania, Registrový súd, Daňový úrad, Colný úrad, Sociálna a Zdravotná poisťovňa, Centrobanka a Poštový úrad FKonferencie, Semináre, školenia pre lektorov, učiteľov CF, poradenská činnosť pre CF, projekty, medzinárodná spolupráca, správa vlastnej internetovej stránky www. siov. sk FOrganizácia súťaží cvičných firiem - O „Najlepší podnikateľský zámer“ vyhlásená 10. 04. 2013 – 30. 11. 2013 → 3. ročník FOrganizácia veľtrhov a kontraktov CF – účasť na domácich aj zahraničných veľtrhoch – 13. 2. 2013 - SŠ Šaľa, 14. 03. 2013 - OA Poprad a 26. 03. 2013 - SOA Žiar nad Hronom Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Zamestnanec Cvičnécvičnej firmy spozná štruktúru firmy, zažije proces založenia a práce firmy → odbor

Zamestnanec Cvičnécvičnej firmy spozná štruktúru firmy, zažije proces založenia a práce firmy → odbor živnostenského podnikania, obchodný register, daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa, banka → v rámci CF simulovane na Slovenskom centre cvičných firiem /SCCF/ zažije prácu v jednotlivých oddeleniach firmy → detailne sa oboznámi so špecifikami svojej pracovnej pozície uvedomí si vzťahy v rámci organizačnej štruktúry firmy, medzi jednotlivými firemnými postami → finančné toky aktívne sa zúčastní riešení individuálnych a aj tímových pracovných úloh Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Procesy súvisiace Cvičné s prácou firmy cvičnej firmy • Podnikateľský zámer, reklama, marketing a

Procesy súvisiace Cvičné s prácou firmy cvičnej firmy • Podnikateľský zámer, reklama, marketing a odbyt – marketingové oddelenie • Fakturácia, účtovanie, mzdy – ekonomické oddelenie • Sekretárske práce - sekretariát • Písomný a telefonický styk, nákup a predaj – obchodné • Riešenie právnych problémov - riaditeľ • Pracovný pohovor, životopis. . – personálne oddelenie. . . Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

2. ročník súťaže Najlepší podnikateľský zámer F vyhlásená 2. apríla 2012 – SCCF, EU

2. ročník súťaže Najlepší podnikateľský zámer F vyhlásená 2. apríla 2012 – SCCF, EU v BA, NARMSP, ZMPS F Podnikateľské zámery podali CF do 15. októbra 2012 F Porota z SCCF a EU v BA vyhodnotila 22 PZ do 30. októbra 2012 F 5 najlepších PZ obhájili osobne CF 27. 11. 2012 na NARMSP za účasti reálnych ZMPS, EU v BA, SCCF a NARMSP FPrví traja boli ocenení na 15. MVCF 30. 11. 2012 –výsledky nájdete na http: //www. siov. sk/slovenske-centrum-cvicnych-firiem/9429 s Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

2. ročník súťaže Najlepší podnikateľský zámer PZ v Anglickom jazyku ! Možnosť reprezentovať Slovensko

2. ročník súťaže Najlepší podnikateľský zámer PZ v Anglickom jazyku ! Možnosť reprezentovať Slovensko na súťaži Euro Skills 2014 Trojčlenné družstvo – dobrá Angličtina Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Cybergenics s. r. o. podporuje elektronické obchodovanie CF zadarmo ! FCybergenics s. r. o

Cybergenics s. r. o. podporuje elektronické obchodovanie CF zadarmo ! FCybergenics s. r. o umožňuje slovenským cvičným firmám otvárať si e-shopy na stránkach www. shoptet. sk zadarmo. Elektronický obchod na www. shoptet. sk môže nahradiť aj webovú stránku CF Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – horecka@siov. sk

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL F celosvetová sieť CF – 45 členských štátov www. europen. info F

EUROPEN-PEN INTERNATIONAL F celosvetová sieť CF – 45 členských štátov www. europen. info F aplikácie EUROPEN INTERNATIONAL www. apps. europen. info; https: //e-services. europen. info F žlté stránky, internetbanking F webshop Fonline marketing CF Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Veľtrh cvičných firiem Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – horecka@siov. sk

Veľtrh cvičných firiem Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Veľtrhy cvičných firiem a reálne firmy F veľtrhy domáce a zahraničné, kontraktačný deň cvičných

Veľtrhy cvičných firiem a reálne firmy F veľtrhy domáce a zahraničné, kontraktačný deň cvičných firiem F prezentačné materiály CF, komunikácia, elektronická prezentácia F zamestnanec CF si môže vyskúšať v priamom styku so zákazníkom, čo s naučil a v spolupráci s reálnym partnerom opravovať chyby F komunikácia v cudzom jazyku, Friešenie obchodných prípadov, Fnadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov F poznávanie národných a kultúrnych zvyklostí Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

12 th International Fair of CF Training Prínos spolupráce a RF Firms absolvent cvičnej

12 th International Fair of CF Training Prínos spolupráce a RF Firms absolvent cvičnej firmy môže povedať, že pracoval vo firme na tej pozícii aj reálne svoju prax vo firme preukáže certifikátom • doložkou k vysvedčeniu alebo európskym certifikátom minimálnych štandardov kvality zamestnanca cvičnej firmy, kde je aj verbálne hodnotenie jeho práce zamestnávateľ vníma absolventa cvičnej firmy omnoho pozitívnejšie aj preto, lebo ho pozná a vie, čo môže od neho očakávať jednoducho získa podnikateľské zručnosti, a bude ekonomicky a právne gramotný. Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk

Ďakujem za pozornosť Ing. Gabriela Horecká Slovenské centrum cvičných firiem www. sccf. sk sccf@siov.

Ďakujem za pozornosť Ing. Gabriela Horecká Slovenské centrum cvičných firiem www. sccf. sk [email protected] sk Tel. /fax. : +421 -2 -54 77 67 74 E-mail: [email protected] sk ŠIOV, Belova 54/a, Bratislava Slovenské centrum cvičných firiem Ing. Gabriela Horecká – [email protected] sk