Slovak Online innovation in teaching of Slovak inovatvnos

  • Slides: 28
Download presentation
Slovak Online: innovation in teaching of Slovak inovatívnosť vo výučbe slovenčiny www. slovake. eu

Slovak Online: innovation in teaching of Slovak inovatívnosť vo výučbe slovenčiny www. slovake. eu Peter Baláž, 1. 10. 2013

To learn or not to learn Slovak? Učiť sa, či neučiť sa slovenčinu? For

To learn or not to learn Slovak? Učiť sa, či neučiť sa slovenčinu? For whom? / Pre koho? • Foreigners living in Slovakia • Partners in mixed marriages • Inhabitants of areas near the borders • Slovaks living abroad • People studying the Slovak and Slavic languages • Exchange students • Immigrants • Entrepreneurs • Tourists

To learn or not to learn Slovak? Učiť sa, či neučiť sa slovenčinu? For

To learn or not to learn Slovak? Učiť sa, či neučiť sa slovenčinu? For whom? / Pre koho? • • • cudzinci žijúci na území Slovenska partneri v zmiešaných manželstvách obyvatelia v pohraničných oblastiach zahraniční Slováci slovakisti a slavisti obchodníci imigranti študenti turisti

Slovak Online What? / Čo? - A multilingual portal for teaching Slovak - Viacjazyčný

Slovak Online What? / Čo? - A multilingual portal for teaching Slovak - Viacjazyčný portál na výučbu slovenčiny - The website is already in 9 languages (Czech, English, Esperanto, French, German, Lithuanian, Polish, Slovak and Spanish) and more languages can be easily added due to the user-friendly translation system. - Celá stránka je už v 9 -ich jazykoch (cs, de, en, es, eo, fr, lt, pl, sk), s otvorenou možnosťou pridávania ďalších jazykov (čoskoro pribudne maďarčina).

Slovak Online How? / Ako? • Free of charge / zadarmo • In multiple

Slovak Online How? / Ako? • Free of charge / zadarmo • In multiple languages / viacjazyčne • Using the Internet / cez internet • In a funny, interactive way/ hravou formou: courses (level A 1 and A 2), exercises, tests, games, dictionaries, communication tools… kurzy (úrovne A 1 a A 2), cvičenia, testy, hry, slovníky, komunikačné nástroje…

Main page / Hlavná stránka

Main page / Hlavná stránka

Multilingualism of the portal Mnohojazyčnosť portálu - Choosing the language on the website: -

Multilingualism of the portal Mnohojazyčnosť portálu - Choosing the language on the website: - Výber jazyka stránky:

Basic info / Základné informácie

Basic info / Základné informácie

Learning content / Obsah výučby

Learning content / Obsah výučby

„Survival Slovak“ / „Slovenčina na prežitie“

„Survival Slovak“ / „Slovenčina na prežitie“

Complete courses A 1 -A 2 / Kurzy úrovní A 1 -A 2

Complete courses A 1 -A 2 / Kurzy úrovní A 1 -A 2

Detailed grammar / Detailná gramatika

Detailed grammar / Detailná gramatika

Would you like prepositions? Máte chuť na predložky?

Would you like prepositions? Máte chuť na predložky?

Schola ludus / Škola hrou

Schola ludus / Škola hrou

Additional materials / Doplnkové materiály

Additional materials / Doplnkové materiály

Communication tools Komunikačné nástroje

Communication tools Komunikačné nástroje

Translation system / Prekladač Integrated vocabulary-improvement tool

Translation system / Prekladač Integrated vocabulary-improvement tool

Actual statistics /Aktuálne štatistiky (20. 09. 2013): Google Pagerank: 7/10 Registered users: / Registrovaných

Actual statistics /Aktuálne štatistiky (20. 09. 2013): Google Pagerank: 7/10 Registered users: / Registrovaných používateľov: 10905 Facebook-fans: / Fanúšikov na Facebooku: 2710 Visits: / Návštev: 661 989 from/zo 190 countries/krajín. Unique Visitors: / Unikátnych návštevníkov: 421, 765 Daily vistis: / Denná návštevnosť: app. / cca 1500 New visistors: / Noví návštevníci: 62% Returning visitors: / Vracajúci sa návštevníci: 38% Pageviews: / zobrazených stránok: 2 935 435

Partners of the project Partneri v projekte Who? / Kto? 5 countries, 6 partners

Partners of the project Partneri v projekte Who? / Kto? 5 countries, 6 partners / 5 krajín, 6 partnerov: • Education@Internet – SK • Ľudovít Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of Sciences – SK • Studio GAUS – DE • Vilnius University – LT • Academy of Computer Sciences, Management and Administration in Warsaw – PL • The Slovak Centre in London – GB

Financial support of the project: Finančná podpora projektu: Till 2011: / Do roku 2011:

Financial support of the project: Finančná podpora projektu: Till 2011: / Do roku 2011: EC: KA 2 – Languages, „Lifelong Learning Programe“ (75%) Cofinancing – partners (25%) In the future / V budúcnosti: EC: KA 2 (2013 -2015) - Ministry for Education, Culture? / MŠ, MK SR? - Other sources (commercial) - ads, sponsoring Iné zdroje (komerčné) - reklama, sponzoring - Donations / Dobrovoľné dary

Thank you for your attention Ďakujem vám za pozornosť Peter Baláž – Edukácia@Internet peter.

Thank you for your attention Ďakujem vám za pozornosť Peter Baláž – Edukácia@Internet peter. balaz@ikso. net

Občiansko-spoločenská platforma EÚ pre viacjazyčnosť vytvorená Európskou komisiou v roku 2009 z 29 vybraných

Občiansko-spoločenská platforma EÚ pre viacjazyčnosť vytvorená Európskou komisiou v roku 2009 z 29 vybraných občianskych organizácii, ktorá pracovala v 4 pracovný skupinách, predložila Európskej komisii správu a odporučenia v júni 2011 http: //ec. europa. eu/languages/news/201107 07 -civil-society-report_en. htm

OSPV odporúča krajinám EÚ, ako najlepší príklad, inovatívný projekt vo Veľkej Británii „Springboard to

OSPV odporúča krajinám EÚ, ako najlepší príklad, inovatívný projekt vo Veľkej Británii „Springboard to Languages“ ktorý sa realizuje od septembra 2006 pod pedagogickým dohľadom Univerzity v Manchestri. www. springboard 2 languages. org

V projekte sa zúčastňujú 4 základné školy s 250 žiakov, ktorý má 2 ciele:

V projekte sa zúčastňujú 4 základné školy s 250 žiakov, ktorý má 2 ciele: § zvýšiť jazykové povedomie žiakov § pripraviť žiakov na učenie ďalších jazykov Ide o “jazykovo orientované vyučovanie“, resp. „úvod do štúdia cudzích jazykov“, využívajúci logickú gramatiku esperanta a 500 najčastejšie používaných koreňov slov, ktoré sa objavujú vo viacerých jazykoch, využíva univerzálne používané predpony a prípony, čím si žiaci bez memorovania vytvoria 2000 slov.

Nejde o nový projekt využívajúci propedeutickú hodnotu esperanta. V minulosti od roku 1921 boli

Nejde o nový projekt využívajúci propedeutickú hodnotu esperanta. V minulosti od roku 1921 boli uskutočnené viaceré projekty na základných školách vo UK, USA, AUS, DE, NZ, FI, HU, ktoré dospeli k rovnakým pozitívnym výsledkom, aké dosahujú základné školy v projekte vo Veľkej Británii.

OSPV pripravuje overenie úspešného projektu vo Veľkej Británii prostredníctvom projektu na základných školách v

OSPV pripravuje overenie úspešného projektu vo Veľkej Británii prostredníctvom projektu na základných školách v niekoľkých krajinách EÚ , ktorý by financovala Európska komisia. So základnými školami vo Veľkej Británii by sa mali v projekte zúčastniť po 3 základné školy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Litvy.

Ďakujem vám za pozornosť. jozef. reinvart@mzv. sk

Ďakujem vám za pozornosť. jozef. reinvart@mzv. sk