SLOHOV TVARY oekvan pro zadn maturitn psemn prce

  • Slides: 23
Download presentation
SLOHOVÉ ÚTVARY očekávané pro zadání maturitní písemné práce POPIS VOŠ a SZeŠ, Tábor Ph.

SLOHOVÉ ÚTVARY očekávané pro zadání maturitní písemné práce POPIS VOŠ a SZeŠ, Tábor Ph. Dr. Iva Petrová

POPIS CÍL: n adresát na základě popisu získá co nejpřesnější celistvou představu o popisovaném

POPIS CÍL: n adresát na základě popisu získá co nejpřesnější celistvou představu o popisovaném předmětu, krajině, prostředí, skutečnosti n nutno uvést nápadné a podstatné znaky a vlastnosti, a to ve vhodném pořadí

ZÁKLADNÍ DRUHY POPISU n POPIS PROSTÝ n POPIS ODBORNÝ n POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU n

ZÁKLADNÍ DRUHY POPISU n POPIS PROSTÝ n POPIS ODBORNÝ n POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU n POPIS UMĚLECKÝ - LÍČENÍ

POPIS PROSTÝ n funkční styl: prostě sdělovací n slohový postup: popisný n markantní prvek:

POPIS PROSTÝ n funkční styl: prostě sdělovací n slohový postup: popisný n markantní prvek: adresát na základě popisu získá přesnou představu o objektu nebo události určené v zadání

KOMPOZICE POPISU PROSTÉHO Hlavní požadavek: popis musí mít řád, logiku, systém Možnosti: n od

KOMPOZICE POPISU PROSTÉHO Hlavní požadavek: popis musí mít řád, logiku, systém Možnosti: n od celku k částem n od jednotlivých částí k celku Musí se však zachovat zvolený přístup k popisování jevu! n

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY n základem je spisovný jazyk n užití neutrálních jazykových prostředků častý výskyt

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY n základem je spisovný jazyk n užití neutrálních jazykových prostředků častý výskyt sloves, přídavných a podstatných jmen a příslovcí Neužívat často sloveso být – nahrazovat synonymy (nacházet se, tyčit se, vypínat se) n

PŘÍKLADY OBJEKTŮ POPISU PROSTÉHO n n n KRAJINA OBRÁZEK - FOTOGRAFIE ČÁST OBCE BYT

PŘÍKLADY OBJEKTŮ POPISU PROSTÉHO n n n KRAJINA OBRÁZEK - FOTOGRAFIE ČÁST OBCE BYT PRŮBĚH CESTY OBLÍBENÉ MÍSTO

POPIS ODBORNÝ n funkční styl: odborný n slohový postup: popisný, příp. výkladový n markantní

POPIS ODBORNÝ n funkční styl: odborný n slohový postup: popisný, příp. výkladový n markantní prvek: adresát na základě popisu získá přesnou představu o objektu nebo události určené v zadání, terminologie

HLAVNÍ POŽADAVKY n n PŘESNOST ÚPLNOST SOUSTŘEDĚNÍ NA PODSTATNÉ ZNAKY ZŘETEL NA ODBORNOU ÚROVEŇ

HLAVNÍ POŽADAVKY n n PŘESNOST ÚPLNOST SOUSTŘEDĚNÍ NA PODSTATNÉ ZNAKY ZŘETEL NA ODBORNOU ÚROVEŇ ADRESÁTA (vysoká odbornost x populárně naučné)

KOMPOZICE POPISU ODBORNÉHO n n n Hlavní požadavek: popis musí mít řád, logiku, systém

KOMPOZICE POPISU ODBORNÉHO n n n Hlavní požadavek: popis musí mít řád, logiku, systém Přesnost Přehlednost: možno využívat výčty, číslování jednotlivých částí

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY n n n spisovný jazyk odborná terminologie častá přesná pojmenování (podstatná a

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY n n n spisovný jazyk odborná terminologie častá přesná pojmenování (podstatná a přídavná jména) u statických popisů neužívat příliš často sloves mít , být častá slovesa v trpném rodě hutnější stylizace – větné členy (podstatná jména slovesná) místo vedlejších vět

PŘÍKLADY OBJEKTŮ POPISU ODBORNÉHO n n PŘÍSTROJ UŽÍVANÝ V PRAKTICKÉ VÝUCE OBJEKT ODBORNÉHO STUDIA

PŘÍKLADY OBJEKTŮ POPISU ODBORNÉHO n n PŘÍSTROJ UŽÍVANÝ V PRAKTICKÉ VÝUCE OBJEKT ODBORNÉHO STUDIA STROJ / PŘÍSTROJ UŽÍVANÝ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ

POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU n funkční styl: prostě sdělovací, odborný n slohový postup: popisný n

POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU n funkční styl: prostě sdělovací, odborný n slohový postup: popisný n markantní prvek: adresát na základě popisu získá přesnou představu o jednotlivých fázích činnosti

CÍL Adresát si vytvoří co nejnázornější a nejpřesnější představu o tom: n z jakých

CÍL Adresát si vytvoří co nejnázornější a nejpřesnější představu o tom: n z jakých úkonů je popisovaná činnost složena n v jakém pořadí po sobě následují n jak se mají dělat n jak spolu souvisejí

KOMPOZICE činnosti uvedeny v tom pořadí, v jakém probíhají ve skutečnosti (obvykle návod, jak

KOMPOZICE činnosti uvedeny v tom pořadí, v jakém probíhají ve skutečnosti (obvykle návod, jak se má daná věc udělat) n informace o tom, co je k dané činnosti třeba n jednotlivé úkony v přesném pořadí (možno číslovat)

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY n n n spisovný jazyk neutrální prostředky výstižná podstatná a přídavná jména

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY n n n spisovný jazyk neutrální prostředky výstižná podstatná a přídavná jména pečlivá volba sloves příslovce času a místa

PŘÍKLADY OBJEKTŮ POPISU PRACOVNÍHO POSTUPU n n n RECEPTY VÝROBA PŘEDMĚTU ČINNOST NEZBYTNÁ VE

PŘÍKLADY OBJEKTŮ POPISU PRACOVNÍHO POSTUPU n n n RECEPTY VÝROBA PŘEDMĚTU ČINNOST NEZBYTNÁ VE STUDOVANÉM OBORU NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJE KAŽDODENNÍ ČINNOST

UMĚLECKÝ POPIS – LÍČENÍ (subjektivně zabarvený popis) n funkční styl: umělecký, prostě sdělovací n

UMĚLECKÝ POPIS – LÍČENÍ (subjektivně zabarvený popis) n funkční styl: umělecký, prostě sdělovací n slohový postup: popisný n markantní prvek: záznam subjektivního vnímání

CÍL: n n n zprostředkování atmosféry a emocí, které objekt popisu v autorovi vyvolal

CÍL: n n n zprostředkování atmosféry a emocí, které objekt popisu v autorovi vyvolal adresát získává představu o viděném a prožitém, o dojmu text působí na adresátovy smysly

KOMPOZICE jako u popisu- přehledná informace zachycení přímé i nepřímé pojetí statické nebo dynamické

KOMPOZICE jako u popisu- přehledná informace zachycení přímé i nepřímé pojetí statické nebo dynamické

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY žádoucí je co nejbohatší využívání prostředků uměleckého vyjádření, zvl. obrazná pojmenování n

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY žádoucí je co nejbohatší využívání prostředků uměleckého vyjádření, zvl. obrazná pojmenování n metafory n personifikace n básnické přívlastky n přirovnání

PŘÍKLADY OBJEKTŮ PRO LÍČENÍ n n n KRAJINA URČITÉ MÍSTO V ZADANÉ SITUACI, OKAMŽIKU

PŘÍKLADY OBJEKTŮ PRO LÍČENÍ n n n KRAJINA URČITÉ MÍSTO V ZADANÉ SITUACI, OKAMŽIKU VYSNĚNÉ / FIKTIVNÍ PROSTŘEDÍ

POUŽITÁ LITERATURA: Baumgartnerová, Gabriela; Kapustová Andrea. Český jazyk a literatura – písemná práce. Praha:

POUŽITÁ LITERATURA: Baumgartnerová, Gabriela; Kapustová Andrea. Český jazyk a literatura – písemná práce. Praha: Tauris, 2002. ISBN 978 -80 -87337 -11 -0.