Slohov postupy a slohov tvary slohov postup je

  • Slides: 5
Download presentation
Slohové postupy a slohové útvary slohový postup - je spôsob, akým sa skladajú, usporadúvajú,

Slohové postupy a slohové útvary slohový postup - je spôsob, akým sa skladajú, usporadúvajú, členia alebo spájajú jednotlivé zložky textu - rozlišujeme tieto slohové postupy: informačný, rozprávací, opisný a výkladový - každý slohový postup má svoje typické útvary text (slohový útvar) - vzniká ustáleným spôsobom - slohovým postupom. Slohový postup je spôsob skladania, vytvárania textu - slohový útvar je výsledok tohto procesu - v jednom slohovom útvare sa môžu kombinovať aj viaceré slohové postup y

Slohové postupy Informačný Obsah tvorí množstvo faktov, údajov – odpovedí na otázky: Kto, čo,

Slohové postupy Informačný Obsah tvorí množstvo faktov, údajov – odpovedí na otázky: Kto, čo, kedy, kde. Nič nevysvetľuje, iba konštatuje. Slohové útvary - správa, oznam ďalšie útvary: hlásenie, pozvanie, plagát inzerát, telegram, list, zápisnica a pod. Rozprávací - rozprávanie Je založený na časovej následnosti ďalšie útvary: epos, bájka, rozprávka (dejovej línii) alebo postupe príčina povesť, poviedka, novela, román. a následok, zachytáva udalosti, ako sa odohrávajú v čase a v priestore. Každý príbeh je jedinečný, neopakovateľný. Opisný - základný útvar - opis Sústreďuje sa na zachytenie znakov, ďalšie útvary: odborný, náladový, opis vlastností osôb, predmetu (osoby, veci, deja, osoby, opis pracovného postupu, činnosti atď). Vystihuje podobu charakteristika, posudok. predmetu objektívne, ale i subjektívne (náladový opis). Jednotlivé znaky predmetu radí autor v logickej línii postupu.

Výkladový Zachytáva vnútorné vzťahy (funkčné, príčinné a následné) medzi jednotlivými faktmi. Výklad analyzuje, porovnáva,

Výkladový Zachytáva vnútorné vzťahy (funkčné, príčinné a následné) medzi jednotlivými faktmi. Výklad analyzuje, porovnáva, rozširuje nové poznatky, poúča. Úvaha interpretuje už vyskúmané, subjektívne hodnotí známe fakty, vysvetľuje, porovnáva, navrhuje riešenia a pod. - základný útvar - výklad ďalšie útvary – napr. prednáška, recenzia, diskusný príspevok, vedecký referát, úvaha, úvodník, komentár, editoriál, glosa. Poznámka: Staršie odborné diela vyčleňujú osobitne úvahový slohový postup so základným slohovým útvarom úvaha.

Cvičenie: Zaraďte do príslušného jazykového štýlu ukážky 19 až 22. Ukážka č. 1 Záhadné

Cvičenie: Zaraďte do príslušného jazykového štýlu ukážky 19 až 22. Ukážka č. 1 Záhadné zmiznutie Bratislava (DMA) – Majiteľov chatiek na Kolibe vzrušila nezvyčajná udalosť. V noci z piatka na sobotu zmizol bez stopy otec s dcérou. Podľa svedectva susedov, ktorí sa s nimi rozprávali ešte v piatok v neskorých nočných hodinách, nič nenasvedčovalo, že by mali v úmysle niekam odísť. (D. Mitana) Ukážka č. 2 Vtedy zašlo slnko a malá, ktorá práve vyšla z vody, sa zimomrivo schúlila, zabalila sa do vyhriatej deky a povedala mu: „Je mi zima. Zažni slnko. “ Usmial sa a pozrel na slnko, zahalené neveľkým, pomalým obláčikom: bolo jasné, že o pár sekúnd sa vynorí. (D. Mitana)

Riešenia úloh: Ukážka č. 1 Publicistický štýl, aj keď je to v umeleckom diele,

Riešenia úloh: Ukážka č. 1 Publicistický štýl, aj keď je to v umeleckom diele, autor napodobnil obsahom i formou novinársku správu – veľa údajov, skratka mena redaktora, odpovedá na informačné otázky. Ukážka č. 2 Umelecký štýl, rozprávanie – zreteľná časová línia, prítomnosť rozprávača, priama reč, dialóg. Použitá literatúra: CALTÍKOVÁ, M. : Slovenský jazyk 1. Učebnica pre stredné školy. Bratislava: Orbitus Pictus Istropolitana, 2008. 96 s. ISBN 978 -80 -7158 -910 -5 Všeobecne o slohu. http: //www. slovina. szm. com/pdf/slvseo. pdf (26. 09. 2010) Spracoval: Mgr. Peter Beňo