slo projektu OP VK 1 5 25549863 Nzev

  • Slides: 13
Download presentation
Číslo projektu OP VK 1. 5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá

Číslo projektu OP VK 1. 5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o. p. s. Předmět Ekonomika Tematický okruh Ekonomické předměty Téma Peněžní trhy Ročník 4. Jméno autora Ing. Petra Koudelková Anotace Žáci si doplní znalosti k finančním trhům, poznají prostředí peněžních trhů Datum tvorby 8. 9. 2012

Peněží trhy Ing. Petra Koudelková

Peněží trhy Ing. Petra Koudelková

Struktura finančních trhů l Peněžní trh – l Kapitálový trh – l l Dluhové

Struktura finančních trhů l Peněžní trh – l Kapitálový trh – l l Dluhové trhy (s pohledávkami a dluhovými cennými papíry) Akciové trhy Komoditní trhy Devizové trhy (s pohledávkami, cennými papíry komoditami v cizích měnách)

Peněžní trhy Umístění krátkodobých finančních zdrojů l 1. 2. 3. 4. Nástroje peněžního trhu:

Peněžní trhy Umístění krátkodobých finančních zdrojů l 1. 2. 3. 4. Nástroje peněžního trhu: Netermínované vklady Krátkodobé úvěry Krátkodobé cenné papíry: Depozitní certifikáty (vystavuje banka) Směnky Pokladniční poukázky Bankovní akcepty

Směnky l l Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze

Směnky l l Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Může sloužit jako: – – – prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru, prostředek placení a ručení, prostředek k získání hotovosti před dobou splatnosti.

Směnky l l l Indosament (jinak též rubopis směnky) slouží k převodu směnky. Indosament

Směnky l l l Indosament (jinak též rubopis směnky) slouží k převodu směnky. Indosament je možný pouze u směnky na řad (implicitně každá). Směnky je možné rozdělit na tzv. směnky vlastní a směnky cizí: – – Směnka vlastní představuje závazek dlužníka zaplatit. Směnka cizí přikazuje jiné osobě, aby byla směnka uhrazena.

Směnky l l Konkrétní podoba směnky není předepsána, zákonem jsou pouze stanoveny náležitosti, které

Směnky l l Konkrétní podoba směnky není předepsána, zákonem jsou pouze stanoveny náležitosti, které musí směnka obsahovat, aby byla platná. Směnka musí mít písemnou formu – může být celá napsána rukou, strojem, vytištěna nebo třeba vyplněn předtištěný formulář. V každém případě však musí být vlastnoručně podepsána výstavcem. Viz: http: //www. mesec. cz/clanky/smenka-vbeznem-zivote-vyhody-i-rizika/

Splatnost směnek l l l Směnka „na viděnou“ = tj. směnka se stává splatnou

Splatnost směnek l l l Směnka „na viděnou“ = tj. směnka se stává splatnou kdykoliv při předložení, ke kterému musí dojít nejpozději do jednoho roku po vystavení směnky. Dále může být splatnost směnky stanovena „na určitý den“, tzn. že směnka je splatná v konkrétní den na ní uvedený. Původní lhůta splatnosti však může být prodloužena tzv. prolongací směnky.

Pokladniční poukázky l l l Pokladniční poukázka je diskontovaný dluhový papír, vydaný emitentem (státem)

Pokladniční poukázky l l l Pokladniční poukázka je diskontovaný dluhový papír, vydaný emitentem (státem) se splatností do 1 roku. Držitel pokladničních poukázek získává výnos až při jejich zpětném prodeji emitentovi (nebo před splatností). Pokladniční poukázky lze kdykoli před jejich splatností prodat. Nejvýhodnější je obvykle nákup pokladničních poukázek v primární aukci. Jsou využívány k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a výdajů státního rozpočtu a jako nástroj měnové politiky. Nominální hodnota jedné státní pokladniční poukázky bývá 1 milion Kč, objem jedné emise se pohybuje v řádech miliard korun a jsou většinou prodávány formou aukce se sestupnou licitací (holandský typ).

Bankovní akcepty l l l Bankovní akcepty jsou specifickou formou spojení akceptačního úvěru a

Bankovní akcepty l l l Bankovní akcepty jsou specifickou formou spojení akceptačního úvěru a směnky cizí, vystavené příjemcem akceptačního úvěru (klientem banky) a akceptované bankou. Tím, že je směnka akceptována bankou, vystupuje banka jako hlavní směnečný dlužník a tato směnka je velmi dobře jištěna. Proto si také bankovní akcept uvádíme jako specifický cenný papír. Vystavení směnky a akcept směnky se řídí zákonem směnečným. Před poskytnutím úvěru banka důkladně klienta prověřuje a v případě potřeby vyžaduje i jištění.

Peněžní trhy l l Obchody o velkých objemech velký počet účastníků a velká rychlost

Peněžní trhy l l Obchody o velkých objemech velký počet účastníků a velká rychlost uzavírání obchodů ČNB provádí především repo obchody(přijímání od obchodních bank úvěry nebo jim je poskytuje; dvoutýdenní až tříměsíční) – repo sazba Obchodní banky mohou u CB sjednat uložení likvidity i přes noc – v tomto případě používá diskontní sazbu Uložení likvidity přes noc u CB je úročeno lombardní sazbou (horní mez pro pohyb krátk. úrokových měr)

Literatura l l ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, 2011/2012. Zlín, CED 2011. ISBN

Literatura l l ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, 2011/2012. Zlín, CED 2011. ISBN 978 -80 -8301 -01 -2. http: //www. mesec. cz/clanky/smenka-v-beznemzivote-vyhody-i-rizika/ http: //financebankovnictvi. studentske. cz/2008/11/depozitncertifikty. html http: //managmentmarketing. studentske. eu/2008/07/713 -pokladninpoukzky. html