slo projektu koly slo a nzev ablony klov

  • Slides: 8
Download presentation
 • • Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu

• • Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Od. P_S 1_08 Popis výukového materiálu Název: Autor: Datum: Obor: Ročník: Předmět: Anotace výukového materiálu Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR IV. Bc. Pavel Lang 23. 12. 2013 a) 65 -41 -L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65 -41 -L/01 Gastronomie a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Hotelový provoz 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol. , Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR IIII. Bc. Pavel Lang

Právní aspekty podnikání v hotelnictví a CR IIII. Bc. Pavel Lang

Zákon o ochraně spotřebitele (1) Zákon 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele, v plném znění)

Zákon o ochraně spotřebitele (1) Zákon 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele, v plném znění) tento zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele (2) Povinnosti prodávajícího • prodat výrobek ve správné míře, hmotnosti

Zákon o ochraně spotřebitele (2) Povinnosti prodávajícího • prodat výrobek ve správné míře, hmotnosti nebo množství. Umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů • prodávat výrobky nebo služby v předepsané nebo schválené jakosti • prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny s jednané v souladu s cenovými předpisy a ty správně účtovat • zákaz klamání spotřebitele • informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaného výrobku

Zákon o ochraně spotřebitele (3) • Prodávající musí zajistit aby výrobky byli přímo, viditelně

Zákon o ochraně spotřebitele (3) • Prodávající musí zajistit aby výrobky byli přímo, viditelně a srozumitelně označeny • prodávající nesmí upravovat, pozměňovat údaje uvedené výrobcem • prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou spolu s údaji o tom, kde lze reklamace uplatnit, a o provádění záručních oprav

Zákon o ochraně spotřebitele (4) • na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad

Zákon o ochraně spotřebitele (4) • na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby. • vyžaduje-li to povaha výrobku, je prodávající povinen výrobky prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit, při samoobslužném prodeji je povinen spotřebiteli poskytnout vhodný obalový materiál • v provozovně musí být po celou dobu provozní doby přítomen pracovník pověřený reklamacemi • atd.

Zákon o ochraně spotřebitele (5) Pokuty: • v blokovém řízení lze uložit pokutu až

Zákon o ochraně spotřebitele (5) Pokuty: • v blokovém řízení lze uložit pokutu až do výše 5 tis. Kč. • z podnětu kontrolního orgánu nebo z podnětu sdružení spotřebitelů či jiné právnické osoby může kontrolní orgán uložit pokutu až do výše 50 mil. Kč. Výše pokuty se odvíjí od povahy a protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků

Výstupy - TEST 1. Vyjmenujte některé zásadní povinnosti prodávajícího 2. Popište některé situace v

Výstupy - TEST 1. Vyjmenujte některé zásadní povinnosti prodávajícího 2. Popište některé situace v restauračním provozu, které je třeba řešit v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele Děkuji za pozornost - Bc. Pavel Lang