slo projektu CZ 1 071 5 0034 0188

  • Slides: 15
Download presentation
Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing.

Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Majetek podniku Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE 1. OA 1. 1402 Datum vytvoření: 1. 12. 2012 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

Anotace n učební materiál pro výuku majetku v podniku, jeho základní charakteristika, druhy a

Anotace n učební materiál pro výuku majetku v podniku, jeho základní charakteristika, druhy a dělení

Metodické pokyny lze použít k výkladu na téma majetek v podniku n závěrem prezentace

Metodické pokyny lze použít k výkladu na téma majetek v podniku n závěrem prezentace je cvičení na opakování základních termínů o majetku v podniku n

Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12. , upr.

Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12. , upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978 -80 -87237 -35 -9. DOC. JUDR. HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1. 1. 2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 97880 -247 -3206 -0.

Majetek podniku

Majetek podniku

Majetek a jeho formy souhrn hospodářských prostředků podniku se označuje jako obchodní majetek n

Majetek a jeho formy souhrn hospodářských prostředků podniku se označuje jako obchodní majetek n obchodním majetkem rozumíme všechny prostředky, které podnik při své činnosti užívá n pro účetnictví je charakteristické, že se majetek člení na dlouhodobý a oběžný n

Dlouhodobý majetek DM tento majetek slouží podniku déle jak jeden rok a během používání

Dlouhodobý majetek DM tento majetek slouží podniku déle jak jeden rok a během používání neztrácí svou původní formu, pouze se postupně opotřebovává Do dlouhodobého majetku patří: - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek n

Dlouhodobý hmotný majetek DHM Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí: - pozemky, budovy, stavby bez

Dlouhodobý hmotný majetek DHM Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí: - pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění - samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou - zákon o dani z příjmu hranici ocenění stanovil na 40 000 Kč a my tuto hranici budeme respektovat n

Dlouhodobý nehmotný majetek DNM Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí: - patenty, licence, programové vybavení

Dlouhodobý nehmotný majetek DNM Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí: - patenty, licence, programové vybavení s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou - zákon o dani z příjmu hranici ocenění stanovil na 60 000 Kč a my tuto hranici budeme respektovat n

Dlouhodobý finanční majetek DFM Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí: - například cenné papíry, které

Dlouhodobý finanční majetek DFM Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí: - například cenné papíry, které podnik nakupuje jako dlouhodobou investici - předpokládaná doba držení cenných papírů přesahuje rok - hranice ocenění není zákonem o dani z příjmů stanovena n

Doplňte DM je majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok. DM nemění svoji

Doplňte DM je majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok. DM nemění svoji podobu, ale opotřebovává se. Mezi DHM patří samostatná movitá věc, jejíž pořizovací cena je vyšší jak 40 000 Kč. Mezi DNM patří programové vybavení, jehož pořizovací cena je vyšší jak 60 000 Kč.

Oběžný majetek Tento majetek během hospodářské činnosti mění svoji formu (podobu) Do oběžného majetku

Oběžný majetek Tento majetek během hospodářské činnosti mění svoji formu (podobu) Do oběžného majetku patří: - zásoby - krátkodobý finanční majetek - pohledávky n

Zásoby n - Do zásob řadíme: materiál – používá se ke zhotovení výrobku zboží

Zásoby n - Do zásob řadíme: materiál – používá se ke zhotovení výrobku zboží – věci koupené za účelem dalšího prodeje výrobky – předměty, které podnik vyrábí nedokončená výroba – produkty, které prošly výrobními stupni a nejsou už ani materiálem a ještě ani výrobkem

Pohledávky Pohledávka je nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od odběratele - podnikatel, pokud

Pohledávky Pohledávka je nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od odběratele - podnikatel, pokud má pohledávku, je v roli věřitele n

Doplňte Předměty, které se používají ke zhotovení výrobku se nazývají materiál a řadíme jej

Doplňte Předměty, které se používají ke zhotovení výrobku se nazývají materiál a řadíme jej do zásob, do oběžného majetku. Movité věci koupené za účelem prodeje se nazývají zboží a řadíme je do zásob, do oběžného majetku. Pokud podnikateli někdo dluží peníze, hovoříme o pohledávce, kterou řadíme do krátkodobého finančního majetku, do oběžného majetku.