Skolens utviklingsplan B Samarbeid Ml Mlet med denne

  • Slides: 26
Download presentation
Skolens utviklingsplan B – Samarbeid

Skolens utviklingsplan B – Samarbeid

Mål Målet med denne modulen er at dere skal utarbeide en plan for arbeidet

Mål Målet med denne modulen er at dere skal utarbeide en plan for arbeidet med Realfagsløyper.

Tidsplan for denne økta Aktivitet Tid Introduksjon 5 minutter Felles analyse av svar fra

Tidsplan for denne økta Aktivitet Tid Introduksjon 5 minutter Felles analyse av svar fra kartlegging 30 minutter Faglig påfyll 35 minutter

Felles analyse av svar fra kartlegging 30 minutter

Felles analyse av svar fra kartlegging 30 minutter

Analyse av svar • Studér oppsummeringen/svarene fra spørreundersøkelsen. • Svar på følgende spørsmål: Er

Analyse av svar • Studér oppsummeringen/svarene fra spørreundersøkelsen. • Svar på følgende spørsmål: Er det spesielle ting dere er gode på (styrker)? Hvilke tema bør skolen jobbe mer med (utfordringer)? Hva bør skolens plan for arbeidet med Realfagsløyper inneholde? • Diskuter hvilke tema, pakker og moduler under Realfagsløyper som er mest aktuelle for utviklingsarbeidet ved skolen.

Faglig påfyll 40 minutter

Faglig påfyll 40 minutter

Fasene i utviklingsarbeid • Initieringsfase med ståstedsanalyse: Hva er dere gode på? Hvor har

Fasene i utviklingsarbeid • Initieringsfase med ståstedsanalyse: Hva er dere gode på? Hvor har dere utfordringer? Utarbeide en plan for arbeidet med Realfagsløyper • Gjennomføringsfasen Prioritere tiltak ( pakker/ moduler) Gjennomføre planen i kollegiet

Fasene i utviklingsarbeid • Institusjonaliseringsfasen: Kilde til evaluering og læring: - Hva har dere

Fasene i utviklingsarbeid • Institusjonaliseringsfasen: Kilde til evaluering og læring: - Hva har dere gjort? - Hvordan har dere gjort det? Bærekraft for videre arbeid? Hvordan undersøke om det har skapt forandring? Kan erfaringer fra tidligere arbeid benyttes i andre satsinger?

Aspekter ved utviklingsarbeid

Aspekter ved utviklingsarbeid

Aspekter ved utviklingsarbeid • Rolleforståelse: Hvem er med? Hvem gjør hva? Fordeling av ansvar.

Aspekter ved utviklingsarbeid • Rolleforståelse: Hvem er med? Hvem gjør hva? Fordeling av ansvar. • Ledelse og plan: Hva er status (jmfr. spørreundersøkelsen)? Hva er målet med det dere skal gjøre? Prioritere innsatsområder ( pakker/ moduler)

Aspekter ved utviklingsarbeid • Prosesser og arenaer Hvordan skal skolen jobbe med Realfagsløyper? Hvem

Aspekter ved utviklingsarbeid • Prosesser og arenaer Hvordan skal skolen jobbe med Realfagsløyper? Hvem skal jobbe sammen? Hvordan utnytte hverandres kompetanse? • Kunnskap og kompetanse Hvordan frigjøre «taus» kunnskap dere sitter med? Behov for mer informasjon før vi starter arbeidet med planen? Noen utenfor realfagsgruppa dere bør kontakte? Har andre jobbet med tilsvarende planer tidligere?

To små summeoppgaver • Hvilke fordeler ser dere ved en god plan? • Hva

To små summeoppgaver • Hvilke fordeler ser dere ved en god plan? • Hva ser dere som utfordringer i det videre arbeidet?

Konkret utforming av endelig plan Det er viktig at dere tenker på hvordan den

Konkret utforming av endelig plan Det er viktig at dere tenker på hvordan den konkrete planen blir seende ut til slutt slik at den tydeliggjør ansvaret for alle som skal jobbe med Realfagsløyper. Her kan det være greit å se på eksempler fra andre skoler og kommuner. Det ligger noen under B – Samarbeid. Pakke 1 2 3

 «SMARTE» - mål • Spesifikt: Er planen tydelig på hva dere skal gjøre?

«SMARTE» - mål • Spesifikt: Er planen tydelig på hva dere skal gjøre? • Målbart: Hvordan vet dere om målet er nådd? • Akseptert: Er målet akseptert av de som skal nå det? • Realistisk: Er målet realistisk og utfordrende? • Tidsavgrenset: Er det satt tidsfrister? • Engasjerende: Skaper målet energi og engasjement?

Fallgruver i hverdagen? • Uenig om virkelighetsbildet. • Virkeligheten endrer seg og planen blir

Fallgruver i hverdagen? • Uenig om virkelighetsbildet. • Virkeligheten endrer seg og planen blir utdatert. • Manglende forpliktelse til å gjennomføre planen. • Manglende forankring i ledelsen. • « Det er så mange andre prosjekter som vi også skal prioritere i år» .

Eksempler på gode planer • Liten refleksjon: Hva tenker dere er positivt med denne/disse

Eksempler på gode planer • Liten refleksjon: Hva tenker dere er positivt med denne/disse planene?

Hvem lager planen? • Plukk ut ei arbeidsgruppe på 2– 4 personer som får

Hvem lager planen? • Plukk ut ei arbeidsgruppe på 2– 4 personer som får ansvar for å utarbeide forslag til skolens utviklingsplan. • Alle deltakerne som jobber med denne modulen må få mulighet til komme med innspill underveis i prosessen.

Skolens utviklingsplan D – Etterarbeid

Skolens utviklingsplan D – Etterarbeid

Mål Målet med denne modulen er at dere skal utarbeide en plan for arbeidet

Mål Målet med denne modulen er at dere skal utarbeide en plan for arbeidet med Realfagsløyper.

Tidsplan for denne økta Aktivitet Tid Diskutere utkast til plan 55 minutter Veien videre

Tidsplan for denne økta Aktivitet Tid Diskutere utkast til plan 55 minutter Veien videre og neste modul 5 minutter

Sitat til refleksjon «Alt handler om kultur. Det hjelper ikke med vedtak, plandokumenter og

Sitat til refleksjon «Alt handler om kultur. Det hjelper ikke med vedtak, plandokumenter og formelle strukturer om ikke innholdet er nedfelt i hverdagsvirkeligheten» Bjørn W Hennestad, Magma 8 / 2012

Endelig plan • De som fikk ansvar for å utarbeide utviklingsplan presenterer sitt forslag

Endelig plan • De som fikk ansvar for å utarbeide utviklingsplan presenterer sitt forslag til de andre deltakerne. • Det er viktig at endelig plan er vedtatt før dere starter med det faglige arbeidet i Realfagsløyper. • Planen må være forpliktende for alle realfagslærerne som skal delta i utviklingsarbeidet.

Men husk… Det er hvordan planen blir brukt som avgjør om det blir en

Men husk… Det er hvordan planen blir brukt som avgjør om det blir en god plan!

Lag plakat Plakaten kan brukes til å oppsummere målsettingen fra utviklingsplanen samt gi en

Lag plakat Plakaten kan brukes til å oppsummere målsettingen fra utviklingsplanen samt gi en oversikt over hvem som deltar og når utviklingsarbeidet skal foregå. Plakaten kan skrives ut og henges opp et sted alle ser den.

Veien videre Avslutt med å bli enige om arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av neste

Veien videre Avslutt med å bli enige om arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av neste modul.

Kilder Basert på diverse presentasjoner fra Marit C. Synnevåg Eksempler på utviklingsplaner

Kilder Basert på diverse presentasjoner fra Marit C. Synnevåg Eksempler på utviklingsplaner