SIV System och Implementeringsstd av Vlfrdsteknik Tidplan Analys

  • Slides: 16
Download presentation
SIV System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik

SIV System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik

Tidplan- Analys och erbjudande Synpunkter från relevanta chefsnätverk Analys och framtagande av erbjudande SSVIT

Tidplan- Analys och erbjudande Synpunkter från relevanta chefsnätverk Analys och framtagande av erbjudande SSVIT 14 Maj • Information om kommande erbjudande och tidplan Information till kommunchefer, socialchefer och andra nätverk Jan 2020 Svar från kommuner SSVIT 18 sep • Beslut om utskick av erbjudande till kommunerna Beslutstid för kommuner Kv 1 2019 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 2020

Status välfärdsteknik 2018 11 kommuner saknar GPS-larm 19 kommuner saknar mobila lås 26 kommuner

Status välfärdsteknik 2018 11 kommuner saknar GPS-larm 19 kommuner saknar mobila lås 26 kommuner saknar tillsyn via kamera på natten 46 kommuner saknar kameratillsyn på dagtid. 17 kommuner saknar epilepsilarm i boenden för personer med funktionsnedsättning 27 kommuner saknar epilepsilarm i ordinärt boende 31 kommun saknar epilepsilarm i särskilda boenden Flera olika leverantörer för trygghetslarm/kallelselarm på funktionshinder, hemtjänsten och SÄBO.

Avslut för avtal inom välfärdsteknik (tid) 35 Digitala trygghetslarm (SÄBO) 30 25 Digitala trygghetslarm

Avslut för avtal inom välfärdsteknik (tid) 35 Digitala trygghetslarm (SÄBO) 30 25 Digitala trygghetslarm (Ordinärt boende) 20 GPS-larm 15 Digital tillsyn 10 Digitala lås 5 0 2018 Digitalt kommunikationsstöd 2019 2020 2021 2022 eller senare

Vad är behovet? -Förändringsledning /implementering Strategi Förstudie Pilot Förvaltning

Vad är behovet? -Förändringsledning /implementering Strategi Förstudie Pilot Förvaltning

System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik Stöd med förändringsledning och implementering av välfärdsteknik Gemensamma avtal

System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik Stöd med förändringsledning och implementering av välfärdsteknik Gemensamma avtal Gemensamma experter på välfärdsteknik

Vad är behovet? -Teknik Kontakt vid behov Plattform Användar portal Tillsyn kamera Plattform Användar

Vad är behovet? -Teknik Kontakt vid behov Plattform Användar portal Tillsyn kamera Plattform Användar portal Mobila lås Plattform Användar portal GPS-larm Plattform Användar portal Kommunens övriga system Personal

System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik Kontakt vid behov RAMVERK • Säkerställa att enheter kan

System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik Kontakt vid behov RAMVERK • Säkerställa att enheter kan kommunicera på ett standardiserat sätt • Det ska vara leverantörsoberoende Extern larmcentral Digital tillsyn natt Digital tillsyn dag Digitala lås Tekniskplattform Användar- portal GPS-larm Inomhuspositionering Brukare Övriga sensorer Kommunens system Personal Anhöriga

Förslag om upphandling Upphandling B Traditionell upphandling Upphandling A DIS-upphandling Kontakt vid behov Digital

Förslag om upphandling Upphandling B Traditionell upphandling Upphandling A DIS-upphandling Kontakt vid behov Digital tillsyn GPS-larm Inomhuspositionering Digitala lås Övriga Sensorer Tekniskplattform Användar- portal

Dynamiskt inköpssystem DIS/Ramavtal -En elektronisk metod för upphandling. Dynamiskt inköpssystem DIS Ramavtal • Öppet

Dynamiskt inköpssystem DIS/Ramavtal -En elektronisk metod för upphandling. Dynamiskt inköpssystem DIS Ramavtal • Öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden • Stängt för nya leverantörer under ramavtalsperioden • Antal leverantörer får inte begränsas • Antal leverantörer begränsas • Upphandlingsförfarandet är styrt • Olika upphandlingsförfaranden kan väljas • Giltighetstiden är inte begränsad enligt lag • Giltighetstid maximalt fyra år enligt lag om ej särskilda skäl finns • Nya avropsberättigade kunder får tillkomma under giltighetstiden • Nya avropsberättigade kunder kan inte tillkomma • Avropsberättigade behöver inte anges • Avropsberättigade anges • Administrativ avgift får inte tas ut av leverantörer som ansöker/deltar före/under giltighetstiden • Administrationsavgift kan tas ut av leverantörer under avtalsperioden • Kontrakt tilldelas enligt "vanliga" tilldelningskriterier • Kontrakt tilldelas genom Fördelningsnyckel/Förnyad konkurrensutsättning

System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik Drift • Med drift menas här den fysiska driften.

System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik Drift • Med drift menas här den fysiska driften. Serverdrift, backup, tillgänglighet, domänadministration. (Drift kan också hanteras av externleverantör) Support • Första linjens support till kommunerna. Hantera uppdateringar och ny funktionalitet Kommunikation och dialog med leverantörer Administrations, rapporter och statistik

Förslag om organisation Ledningsgrupp • Representanter från Väst. Kom • Representant från VGR •

Förslag om organisation Ledningsgrupp • Representanter från Väst. Kom • Representant från VGR • Representanter från Kommuner Organisation: • Ledare • IT ansvarig • IT-support • Kommunikatör 50% • Implementeringsansvarig • Implementering 1 • Implementering 2 • Expert välfärdsteknik Referensgrupp • Hjälpmedelscentralen • Nätverk från kommunalförbund socialchefer • Nätverk från kommunalförbund NDU • Nätverk från kommunalförbund e-hälsa • Väst. Kom e-samordnare

Omvärlden Test och innovation Skaraborgs hälsoteknikcentrum § VGR innovationsplattform § All. Age. Hub §

Omvärlden Test och innovation Skaraborgs hälsoteknikcentrum § VGR innovationsplattform § All. Age. Hub § i. Care 4 Fyrbodal § Övriga innovatörer Marknaden Finns inte på marknaden § System och implementeringsstöd Kommun

Nyttor- SIV Brukare Socialchefer Anhöriga Enhetschefer Vård och omsorgspersonal IT • • • Ökad

Nyttor- SIV Brukare Socialchefer Anhöriga Enhetschefer Vård och omsorgspersonal IT • • • Ökad delaktighet Ökad trygghet Ökad tillgänglighet till välfärdsteknik Kan flytta med sig teknik vid flytt inom och mellan kommuner Ökad delaktighet Ökad trygghet Enklare kontakt med sin anhöriga Mer användarvänligt, färre inloggningar med färre system Större tillgång till välfärdsteknik. Samma system på flera avdelningar/kommuner. Frigör arbetstid för sociala insatser. • • • Framtidsäker lösning som minska utvecklingskostnader över tid. Lägre OH-kostnader (gemensamma upphandlingar) Underlättar samverkan mellan kommuner Frigjord arbetstid för personal då administrationen blir mindre tidskrävande Större möjlighet för gemensamma resurser Lägre löpande kostnader, tex licenskostnad Färre integrationer att hantera Frigjord arbetstid Lägre IT-kostnader Färre system att hantera

Samarbete med VGR (förslag) Förvaltning Upphandling A- DIS-upphandling av välfärdstekniksprylar Upphandling B: Teknisk plattform

Samarbete med VGR (förslag) Förvaltning Upphandling A- DIS-upphandling av välfärdstekniksprylar Upphandling B: Teknisk plattform och användarportal Samarbete med VGR KUNSKAPSCENTER Del 1 • Experter på upphandling/avtal • Experter på välfärdsteknik KUNSKAPSCENTER Del 2 • Implementeringsstöd RAMVERK • Säkerställa att enheter kan kommunicera på ett standardiserat sätt • Det ska vara leverantörsoberoende

Avsiktsförklaring välfärdscenter Vård och omsorg är inom förändring. Digitaliseringens möjligheter ger nya förutsättningar och

Avsiktsförklaring välfärdscenter Vård och omsorg är inom förändring. Digitaliseringens möjligheter ger nya förutsättningar och ger möjlighet till att skapa högre kvalitet och delaktighet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) stödjer landets kommuner i arbetet med att i större utsträckning använda välfärdsteknik för att öka invånarnas trygghet och självständighet. Väst. Koms förstudie 2017 ser att det finns stora vinster för den enskilde och samhället med ett gemensamt ”Välfärdscentrum” som en arena för välfärdsteknologi samt gemensam försörjning av välfärdsteknik. Gränserna mellan vad som är personligt förskrivna hjälpmedel och vad som är välfärdsteknik är överlappande. Därför bör ett samarbete startas så att brukaren inte behöver två olika pulsmätare eller digitala dosetter. Olika huvudmäns måste tillsammans kommunicera med den enskilde brukaren Kommunerna önskar bättre förutsättningar för att kunna implementera tekniska hjälpmedel, olika typer av sensorer, för att ge möjlighet att ställa om sina arbetsprocesser och ge bättre stöd till den enskilde. Utifrån det tar Väst. Kom fram ett koncept som kommunerna kommer få ett erbjudande att ansluta sig till. Västra Götalandsregionen ges möjlighet att medverka i projektet/uppdraget/arbetet och vara en del av den framtida förvaltningen. Genom denna avsiktsförklaring meddelar Västra Götalandsregionen sitt intresse i frågan och ställer sig bakom “målet för arbetet” (förtydliga ovan).