Situcia v zdravotnctve a nvrhy rieenia Rudolf Zajac

  • Slides: 20
Download presentation
Situácia v zdravotníctve a návrhy riešenia Rudolf Zajac, expert DS pre zdravotníctvo a poradca

Situácia v zdravotníctve a návrhy riešenia Rudolf Zajac, expert DS pre zdravotníctvo a poradca podpredsedu vlády pre ekonomiku Peter Pažitný, analytik M. E. S. A. 10 1

Obsah 1. Deformácie existujúceho systému 2. Financovanie 3. Náklady 4. Dlh 5. Vládny projekt

Obsah 1. Deformácie existujúceho systému 2. Financovanie 3. Náklady 4. Dlh 5. Vládny projekt „oddlženia“ 6. Riešenia 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 2

Deformácie existujúceho systému n n n Nulové hraničné náklady zapríčiňujúce neudržateľnosť systému priebežného financovania.

Deformácie existujúceho systému n n n Nulové hraničné náklady zapríčiňujúce neudržateľnosť systému priebežného financovania. Neexistujúca pluralita zdravotných poisťovní a zneužívanie princípu solidarity. Nemotivačné odmeňovanie, absencia konkurencie a súťaže o pacienta. Absencia reálnych cien a prvkov ekonomickej efektivity. Absencia elementárnych trhových princípov a vysoká miera regulácií v zdravotníctve zapríčiňuje vznik nekontrolovaného korupčného trhu 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 3

Financovanie n n n PAS: kapitácia (odmeňovanie podľa počtu zmlúv v kmeni) ŠAS: horné

Financovanie n n n PAS: kapitácia (odmeňovanie podľa počtu zmlúv v kmeni) ŠAS: horné limity (odmeňovanie podľa výkonov so stanovením horného limitu) LZZ: prospektívny rozpočet (do 31. 5. 2000), maximálne regulované ceny (od 1. 6. 2000) 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 4

Systém financovania konkrétnej nemocnice n n n Maximálny PR do 31. 5. 2000 15,

Systém financovania konkrétnej nemocnice n n n Maximálny PR do 31. 5. 2000 15, 9 mil. Sk Maximálna zmluvná cena od 1. 6. 2000 16, 5 mil. Sk Priemerné mesačné náklady 16, 1 mil. Sk Priemerná zmluvná cena so ZP 13, 9 mil. Sk Priemerná mesačná úhrada od ZP 12, 5 mil. Sk 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum „Oddlženie“ 5

Druhová štruktúra nákladov systému n PAS: 16 106 mil. Sk n ŠAS: 12 057

Druhová štruktúra nákladov systému n PAS: 16 106 mil. Sk n ŠAS: 12 057 mil. Sk n LZZ: 19 483 mil. Sk n OZS: 2 398 mil. Sk n Spolu: 50 044 mil. Sk 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 6

Výkonová štruktúra nákladov systému n n n Výkony a prevádzka: 24 189 mil. Sk

Výkonová štruktúra nákladov systému n n n Výkony a prevádzka: 24 189 mil. Sk Lieky a ŠZM: SVa. LZ: 14 575 mil. Sk 6 348 mil. Sk Dopravná zdravotná starostlivosť: 1 255 mil. Sk Spolu (vrátane OZS): 48 764 mil. Sk 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 7

Štruktúra nákladov v konkrétnej nemocnici Mzdy a odvody Energie, potraviny, upratovanie ŠZM, lieky 30.

Štruktúra nákladov v konkrétnej nemocnici Mzdy a odvody Energie, potraviny, upratovanie ŠZM, lieky 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 8

 Dôsledkom systému financovania je trh korupcie Ministerstvo zdravotníctva Regulácia, kategorizácia, Povolenia, licencie a

Dôsledkom systému financovania je trh korupcie Ministerstvo zdravotníctva Regulácia, kategorizácia, Povolenia, licencie a certifikáty Kapitálové transfery + menovanie riaditeľov Lôžkové zariadenia (akútne) Zdravotné poisťovne Lôžkové zariadenia (LDCH) Lekárne Diskriminácia veriteľa, „handlovanie“ ohľadom zmlúv a úhrad Primárna sféra Pacient a príbuzní 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum Polikliniky Pacient 9

 Dlh k 30. 6. 2000 (k 31. 12. 1999) Lekárne Štátny rozpočet Ostatní

Dlh k 30. 6. 2000 (k 31. 12. 1999) Lekárne Štátny rozpočet Ostatní PZS Lieky, ŠZM Energia Sociáln e fondy Potravin y Ostatné 30. 10. 2000 4, 004 (3, 582) Zdravotné poisťovne 4, 001 (4, 001) 5, 151 (4, 705) 0, 797 (0, 812) 3, 830 (3, 728) 1, 462 (1, 157) 4, 515 (3, 059) 0, 209 (0, 213) 2, 495 (2, 431) 0, 423 (0, 423) Lôžkové zdravotné zariadenia Preddavky od ZP 4, 629 (4, 890) 9, 993 (9, 203) 2, 739 (1, 974) 1, 373 (1, 044) Slovenské Ekonomické Fórum Ostatné Pokuty a penále Nezaplatené poistné Iné 10

 Vládny projekt „oddlženia“ n n Celkový objem: 6, 040 mld. Sk Na bežné

Vládny projekt „oddlženia“ n n Celkový objem: 6, 040 mld. Sk Na bežné výdavky: 3, 540 mld. Sk Na oddlženie: 2, 500 mld. Sk Z privatizačných príjmov pre zdravotníctvo vláda vyčlenila a NR SR schválila spolu 6 040 mil. Sk 2 250 mil. Sk Bežná prevádzka lôžkových zdrav. zariadení 1 150 mil. Sk Zdravotné poisťovne 600 mil. Sk Ďalej v priebehu rokov Lekárne za úhradu 2000 -2004 spolu asi 15 liekov mld. Sk financovaných zo vydaných za recepty zdrojov ŠR a z príjmov z privatizácie!!! 30. 10. 2000 540 mil. Sk 400 mil. Sk Oddlženie voči lekárňam Slovenské Ekonomické Fórum 2 100 mil. Sk Financovanie kardiovaskulárneh o a onkologického programu 150 mil. Sk Bežné náklady ostatných príspevkových organizácií Štátne LZZ 1 500 mil. Sk Oddlženie voči Sociálnej poisťovni 600 mil. Sk Oddlženie voči dodávateľom liekov a ŠZM 11

Nedostatky návrhu oddlženia 1. Nebol vykonaný podrobný účtovný audit. Doteraz predkladané materiály o výške

Nedostatky návrhu oddlženia 1. Nebol vykonaný podrobný účtovný audit. Doteraz predkladané materiály o výške dlhu (ako aj výške pohľadávok a záväzkov) nie sú vierohodné nakoľko sa zmiešavajú jednotlivé subjekty. 2. Systém nie je finančne stabilizovaný a stále produkuje dlhy, čo výrazne znižuje budúcu efektívnosť projektu oddlženia. 3. Dochádza k prejedaniu privatizačných príjmov. Od začiatku diskusie o použití privatizačných príjmov sme poukazovali na jedinečnosť a neopakovateľnosť privatizačných príjmov ktoré by sa mali využiť predovšetkým na štrukturálne reformy a nie na dofinancovanie kolabujúceho systému priebežného financovania. 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 12

Alternatívny návrh riešenia 1. 2. 3. 4. 5. Stanovenie východísk Určenie úlohy štátu Zmena

Alternatívny návrh riešenia 1. 2. 3. 4. 5. Stanovenie východísk Určenie úlohy štátu Zmena financovania Decentralizácia Deetatizácia 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 13

1. Stanovenie východísk n n n n n Štruktúrovaná solidárnosť. Adresnosť. Transparentnosť finančných tokov.

1. Stanovenie východísk n n n n n Štruktúrovaná solidárnosť. Adresnosť. Transparentnosť finančných tokov. Subsidiarita. Systémovosť nástrojov hospodárskej politiky. Flexibilnosť s jasnými pravidlami budovania regionálnych sietí podľa potrieb občanov v danom regióne. Sloboda pri výbere poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a sloboda pri výbere formy uhrádzania zdravotných výkonov nad rámec zákonného nároku. Ekonomická kvantifikovateľnosť zabezpečujúcu odmeňovanie a financovanie podľa skutočne odvedených výkonov, jasne stanovených a trvalo udržateľných kritérií trhových princípov. Zavedenie reálnych cien. 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 14

2. Určenie úlohy štátu 1. Legislatívna (stanovenie zákonného nároku liečby a prevencie) 2. Kontrolná

2. Určenie úlohy štátu 1. Legislatívna (stanovenie zákonného nároku liečby a prevencie) 2. Kontrolná (centrum pre kontrolu, dohľad a audit) 3. Finančná (len za svojich zamestnancov) 4. Vzdelávacia 5. Veda a výskum (koordinácia grantovej politiky) 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 15

3. Zmena financovania Povinný pilier Princíp solidárnosti Nepoistiteľné riziká a základná zdravotná starostlivosť definovaná

3. Zmena financovania Povinný pilier Princíp solidárnosti Nepoistiteľné riziká a základná zdravotná starostlivosť definovaná zákonných nárokom Povinné platby občanov do systému zdravotnej pokladnice Zdravotná pokladnica Nepovinný pilier Princíp osobnej zodpovednosti Zdravotná starostlivosť a zdravotné služby nad rámec zákonného nároku Dobrovoľné platby občanov Občan priamo, alebo cez komerčnú poisťovňu 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 16

4 A. Decentralizácia Zdravotní ctvo 56 mld. - ŠR - NÚP Odvo dy 1.

4 A. Decentralizácia Zdravotní ctvo 56 mld. - ŠR - NÚP Odvo dy 1. Kolektor - samostatný Lieky ŠUKL CENY 12 mld. alebo 2. Agregovaný kolektor 12 Regiónov Na hlavu Verejné Verejné Verejné lekárne lekárne lekárne Verejné lekárne LZZ Región 1 Regionálna rada Všeobecní Odborní Polikliniky. Nemocnice lekári Hlavná (garancia štátu) Regionálne AJ CENTRÁ Granty Phare Súkromné zdroje (hlavne kom. poisťovne) Eur. projekty Sponzoring 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 17

4 B. Model decentralizácie súčasných zdrojov n n n n n Zdroje ročne: 55

4 B. Model decentralizácie súčasných zdrojov n n n n n Zdroje ročne: 55 mld. Sk Lieky ročne: - 12 mld. Sk Centrálna sféra (legislatíva+kontrola) ročne: - 2 mld. Sk Dlh (tri roky po sebe 6 mld. ): - 6 mld. Sk Disponibilné zdroje ročne: = 35 mld. Sk Disponibilné zdroje na občana ročne: = 6 500 Sk Región Liptovsko-Oravsko-Turčiansky (376 646): 2 448 mil. Sk Dolný Kubín (39 442): 256 mil. Sk Clearing (20%): 51 mil. Sk Disponibilné zdroje pre okres (80%): 205 mil. Sk 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 18

4 C. Región Liptovsko-Oravsko. Turčiansky KOLEKTOR 2 448 mil. Sk Peniaze do systému Peniaze

4 C. Región Liptovsko-Oravsko. Turčiansky KOLEKTOR 2 448 mil. Sk Peniaze do systému Peniaze zo systému Regionálna rada VÚC Liptov, Orava Turiec Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Námestovo Tvrdošín Dolný Kubín Clearing 481 968 tis. Sk 387 868 tis. Sk 627 061 tis. Sk 109 349 tis. Sk 359 879 tis. Sk 225 699 tis. Sk 256 373 tis. Sk Vyššie pracoviská Centrá Fakultné nemoc. Nemocnice IV Okresná rada Primárna starost. Stomatol. starost. Špec. am. starost. Nemoc. s poliklin. Zdrav. pomôcky 21 484 tis. Sk 12 203 tis. Sk 14 767 tis. Sk 148 824 tis. Sk 7 794 tis. Sk Granty Phare Eur. Projekty Sponzoring Súkromné zdroje 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 19

5. Deetatizácia n Tony Blair: „Vláda je tu na to, aby kormidlovala a nie

5. Deetatizácia n Tony Blair: „Vláda je tu na to, aby kormidlovala a nie na to aby veslovala“ 30. 10. 2000 Slovenské Ekonomické Fórum 20