Siseturvalisuse arengukava 2015 2020 Raivo Kt STAK vljattajad

  • Slides: 16
Download presentation
Siseturvalisuse arengukava 2015 – 2020 Raivo Küüt

Siseturvalisuse arengukava 2015 – 2020 Raivo Küüt

STAK väljatöötajad

STAK väljatöötajad

STAK programmid ja meetmed

STAK programmid ja meetmed

Üldeesmärk ja mõõdikud Üldeesmärk - Visioon Siseturvalisuse arengukava üldeesmärk on tagada, et Eesti inimesed

Üldeesmärk ja mõõdikud Üldeesmärk - Visioon Siseturvalisuse arengukava üldeesmärk on tagada, et Eesti inimesed tunneksid, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad turvalisema riigi Euroopas. Nutikate, optimaalsete ja mõjusate lahendustega parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi. Subjektiivsed; Arvamusuuringute põhised mõõdikud Elanike ohutunne • Kuritegevus • Terrorism • Sisseränne • Pimeda ajal liikumine Elanikkonna valmisolek kaasa löömiseks Elukoha turvalisus Eesti turvalisus Objektiivsed; Statistika põhised mõõdikud • Kuritegevuse tase (eluvastased, varavastased) • Ebaloomulikul eel hukkunute arv (Tulesurm, liiklussurm, uppumine, surmaga lõppenud rünne, narkosurm, enesetapp, tööõnnetus)

Laiapindne siseturvalisus

Laiapindne siseturvalisus

Turvalisuse mõiste ja hirmu mõjutavad faktorid USK MAJANDUSLIK TOIMETULEK USK SOTSIAALNE TOIMETULEK USK ÕIGLUSE

Turvalisuse mõiste ja hirmu mõjutavad faktorid USK MAJANDUSLIK TOIMETULEK USK SOTSIAALNE TOIMETULEK USK ÕIGLUSE VABADUSE TAGAMINE USK RIIKLIK JULGEOLEK USK SÜÜTEGUDE KAITSTUS T U R V A T U N N E–USK TURVALISUS K I N D L U S T A T U S–REAALSUS MAJANDUSLIK SOTSIAALNE Allikas: Kriminaalpreventsiooni Nõukogu 1996 MEDITSIINILINE HARIDUSLIK TÖÖALANE INIMÕIGUSLIK SÜÜTEGUDE VASTANE 6

Turvalisuse kadumise hirmu mõjutavad faktorid Haridustase Sugu Vanus Elustiil Isiklik haavatavus Karistav hoiak Hirm

Turvalisuse kadumise hirmu mõjutavad faktorid Haridustase Sugu Vanus Elustiil Isiklik haavatavus Karistav hoiak Hirm Isiklik riskianalüüs Sissetulek Vältiv ja kopeeriv käitumine Isiklik mure kuritegevuse pärast Meedia tarbimine Sotsiaalne korraldamatus ebaviisakus Küüt. Kohandatud Groenemeyer A. Kappeler E. V; Gaines K. L. 2011 Community Policing Kohalik kuritegevuse tase Otsene või kaudne ohvriks langemine Järelevalve asutuste usaldus

Siseturvalisuse arengusuunad Makrokeskkond Julgeolekuolukord Üldine õiguskorra seisund PROAKTIIVNE REAGEERIV Rõhk reageerimisvõimekusele ja jõuametkondade arendamisele

Siseturvalisuse arengusuunad Makrokeskkond Julgeolekuolukord Üldine õiguskorra seisund PROAKTIIVNE REAGEERIV Rõhk reageerimisvõimekusele ja jõuametkondade arendamisele Siseturvalisuse arengusuunad Elanike hoiakud Riigieelarve võimalused Tehnika ja IT Areng ja võimalused Üldine majanduslik olukord, heaolu Üleilmastumine Rõhk ennetustegevusele ja ohutu elukeskkonna loomisele Mikrokeskkond Demograafiline seisund

Kogukonnakeskne lähenemine

Kogukonnakeskne lähenemine

Kogukonnakeskse politseitöö defineerimine Kogukonnakeskne politseitöö (community policing) on politseitöö filosoofia, mille eesmärk on vähendada

Kogukonnakeskse politseitöö defineerimine Kogukonnakeskne politseitöö (community policing) on politseitöö filosoofia, mille eesmärk on vähendada elanikkonna hirmu kuritegevuse ees, vähendada kuritegevust ja muid õigusrikkumisi, kaasates süsteemselt partnereid vahetusse ennetustegevusse ja probleemide lahendamisse. Ø Ø Ø Partnerlus Organisatsioon Valitsusasutused Kogukonna liikmed ja grupid Mittetulundusühingud Eraettevõtlus Meedia …………. Ø Kliima ja kultuur; Ø Juhtimine, planeerimine, otsuste vastuvõtmine – erinevad ratsionaalsed tasandid; Ø Avatus ja läbipaistvus; Ø Poliitika / metoodika; Ø Hindamissüsteem; Ø Väljaõpe Allikas: Mattew et al 2009 Probleemide lahendamine Ø Probleemide tuvastamine ja prioriseerimine; Ø Probleemide analüüsimine; Ø Probleemile reageerimine; Ø Hinnang probleemi lahendusele Ø Kasutada kuritegevuse kolmnurka konkreetsete vahetute tingimustega

Kogukonnakeskne politseitöö vs piirkondlik politseitöö Filosoofia; doktriin; strateegia Metoodika; taktika Piiripolitsei Kriminaalpolitsei Kogukonnakeskne politseitöö

Kogukonnakeskne politseitöö vs piirkondlik politseitöö Filosoofia; doktriin; strateegia Metoodika; taktika Piiripolitsei Kriminaalpolitsei Kogukonnakeskne politseitöö Korrakaitsepolitsei Piirkondlik politseitöö Kodakondsuse – ja migratsioonipolitsei

Ootuste väljaselgitamine riigi + kogukonna + individuaaltasand 1 Kogukond – ootused ja vajadused Riigikogu

Ootuste väljaselgitamine riigi + kogukonna + individuaaltasand 1 Kogukond – ootused ja vajadused Riigikogu valimised Kohalikud valimised Riigikogu Volikogu Valitsus Prioriteedid Si. M Prioriteedid Avalik, sõltumatu rahuloluuuring PPA Metoodika ja eesmärgid Kohalik politsei ja partnerid Koostaja: Raivo Küüt

Ootuste väljaselgitamine riigi + kogukonna + individuaaltasand 2 Kogukond – ootused ja vajadused Riigikogu

Ootuste väljaselgitamine riigi + kogukonna + individuaaltasand 2 Kogukond – ootused ja vajadused Riigikogu valimised Kohalikud valimised Riigikogu Volikogu Tervisenõukogu Valitsus Terviseprofiil Si. M Prioriteedid Avalik, sõltumatu rahuloluuuring PPA Metoodika ja eesmärgid sh kohalikud eesmärgid Kohalik politsei & partnerid Koostaja: Raivo Küüt Konkreetsed tegevuskavad e prioriteedid

Ootus programmile Turvalisemad kogukonnad Raivo Küüt

Ootus programmile Turvalisemad kogukonnad Raivo Küüt

Kogukonnad on võrgustatud ja võrgutegevus toimib 1. KOV on muutunud võrgustiku hoidjaks ja edendajaks;

Kogukonnad on võrgustatud ja võrgutegevus toimib 1. KOV on muutunud võrgustiku hoidjaks ja edendajaks; 2. Kaasatud on kogukonna toimijad, kes saavad ja peavad kogukonna heaolusse panustama; 3. Võrgustiku eesmärk: • Selgitatakse kohalikku heaolu häirivad probleemid • Lepitakse kokku nende tähtsuse järjekord • Lepitakse kokku tegelemise toimijad • Lepitakse kokku lahendusviisid Allikas: Küüt kohandatud STAK AKE

Arutelu … & Küsimused?

Arutelu … & Küsimused?