sessie 2 september scenarios Op weg naar de

  • Slides: 6
Download presentation
sessie 2 september scenario’s Op weg naar de economische ambitie van Beemster + Purmerend

sessie 2 september scenario’s Op weg naar de economische ambitie van Beemster + Purmerend

Introductie Scenario A: switch in schaalniveau Op 2 september bespreken ondernemers de volgende stap

Introductie Scenario A: switch in schaalniveau Op 2 september bespreken ondernemers de volgende stap op weg Bereikbaarheid is heel belangrijk, je ziet nu al dat verkeer vastloopt. naar de economische visie. Op basis van een uitgebreide verkenning Dus niet alleen verbinding met de regio, maar ook binnen de zijn vier scenario’s ontwikkeld. Die scenario’s laten zien hoe gemeentegrenzen is infrastructuur cruciaal. Maar dit scenario maakt Beemster + Purmerend zich economisch kunnen ontwikkelen tot de nieuwe gemeente Purmerend niet uniek. Het is eerder een 2040, op basis van belangrijke trends en thema’s die nu spelen. De voorwaarde voor alle economische ambities die je neer wil zetten. scenario’s zijn: A. Switch in schaalniveau We kunnen de nieuwe gemeente profileren als de plek waar je verder B. Digitale switch kunt gaan. Wij kunnen heel veel betekenen voor jongeren in de regio. C. Circulaire switch Hier kun je goed wonen, ondernemen, werken en leren. De Beemster D. Woon-werkswitch voegt een enorme kracht toe aan Purmerend, en ook andersom geeft De scenario’s zijn bedoeld om het gesprek te starten: waar willen we samen voor gaan? We werken toe naar één gezamenlijk toekomstbeeld, en kiezen dus niet één van de scenario’s. die schaal voordelen. Als we echt een knooppunt willen worden, laat ons dan ook een voorbeeldstad zijn. Waar duurzaam en tech voorop staan en laten zien dat je ruimte veel slimmer kunt gebruiken. En dat je vlakbij elkaar kunt werken aan kaas en aan IT. Dat hebben we allemaal in huis. En als ondernemers goed gaan samenwerken is dat In dit verslag geven we de hoofdlijnen weer van het gesprek per een unieke kans. Het is belangrijk dat we dichtbij onszelf blijven en scenario. En hoe we de scenario’s kunnen combineren. schaal geven aan waar we goed in zijn. Dat vraagt er ook om dat we smoel geven aan onze nieuwe gemeente, cultuur kan daarbij helpen.

Amsterdam heeft nauwelijks ruimte voor meer wonen of ondernemen, Agrarische ondernemingen draaien meer om

Amsterdam heeft nauwelijks ruimte voor meer wonen of ondernemen, Agrarische ondernemingen draaien meer om technologie. dat is een kans. Maar tegelijkertijd is er ook wrijving: hoe beter de En in de toekomst willen we twee dingen tegelijkertijd: genieten van verbinding, hoe makkelijker je elders gaat werken of leren. En je moet een prachtige, oude stolpboerderij, en innovatie en schaalvergroting je goed beseffen dat het ten koste gaat van je eigen unieke identiteit. in het agrarisch bedrijf. Dat kán samengaan, maar dan moet je wel Hoeft niet slecht te zijn, maar is wel een gevolg. Daarom moet je over zorgen dat gemeente en agrariërs beter en sneller samenwerken. Het zo’n groeiambitie heel goed in gesprek zijn met Amsterdam en de pop-up ontwikkelhuis in dit scenario kan zo’n vorm zijn. regio. Directe links tussen het IT-cluster in Purmerend en de agrariërs in de Scenario B: digitale switch Je kunt als stad iets heel herkenbaars creëren met opleidingen en dat kan veel betekenen voor een stad. Dat zie je in Eindhoven, Tilburg of Wageningen. En uiteindelijk draait het om de juiste mensen met de Beemster zijn er nog nauwelijks. Dat geldt ook voor andere sectoren die van oudsher sterk zijn in de regio. Innovatie is hard nodig, en we kunnen leren van elkaar. De grootste kansen liggen dus in het verbinden van IT, opleiden en verschillende sectoren. juiste scholing, ook in bijvoorbeeld een hoogtechnologische agrarische onderneming. Je blijft de praktijk nodig hebben, en De digitale switch is ook cultureel belangrijk: je moet gaan voelen dat daarom zijn juist hier kansen voor (hoger) onderwijs in nauwe hier iets nieuws vandaan komt. Dat hier nieuwe dingen worden samenwerking met ondernemers. Binnen de gemeente en in de regio ontwikkeld en in de praktijk worden gebracht. Vanuit H 20 en de kunnen we korte ketens maken. Bovendien kunnen we een campus-gedachte hebben we een moderne component in handen – doorlopende lijn neerzetten: van onderwijs naar het begeleiden van die moeten we net zo goed promoten als ons werelderfgoed. startups tot groeiende bedrijven. Tegelijkertijd moeten we dit verhaal wel goed verbinden met onze huidige inwoners en ondernemers.

Dat gaat over de balans tussen fysiek en digitaal: waarom wil je Varkens die

Dat gaat over de balans tussen fysiek en digitaal: waarom wil je Varkens die voedsel krijgen uit de Beemster, en alleen bij slagers in eigenlijk naar een IT-campus komen, als alles ook digitaal kan? Er Noord-Holland worden verkocht. Maar je moet ook rekening houden moet ook in de fysieke omgeving iets gebeuren waar je onderdeel met de diversiteit in de polder. Niet elke agrariër kan en wil op van wil zijn als ondernemer, inwoner of student. Dat het digitaal in dezelfde manier boeren. Binnen de metropoolregio moeten we de orde is, is daarbij een voorwaarde. Maar het is niet voldoende verbinding met de markt ook verbeteren – dat zie je alleen al aan het onderscheidend om je alleen daarop te focussen. Digitalisering speelt gevecht tussen agrariërs en de supermarkt. Die moeten ook wel mee in heel Nederland een belangrijke rol: een combinatie met een ander willen in de korte, lokale voedselketen. scenario zou daarom interessanter zijn. Dit scenario ligt eigenlijk bovenop het scenario ‘digitale switch’. We Scenario C: circulaire switch Verduurzaming is de toekomst, dat is een (inter)nationale trend. Straks wordt circulair bouwen een vereiste. Je ziet ook dat het draagvlak snel ontwikkeld: in Purmerend ging het gesprek drie jaar moeten willen uitblinken. We hebben hier én geweldige producten uit de Beemster, en we kunnen IT en groei faciliteren in Purmerend. Dan hebben we een sterk verhaal, maar die ambitie moeten we dan ook samen waar maken. geleden vooral over of we veel woningen erbij willen, nu gaat het over hoe we dat willen doen: waar mogelijk circulair en natuurinclusief. Je We hebben in principe alles in huis, maar we zijn hier in deze regio moet dan wel zorgen dat het bereikbaar is voor iedereen, uiteindelijk niet zo goed in PR en marketing. We kunnen onszelf veel beter op de zijn mensen ook gedwongen om te denken met hun portemonnee. kaart zetten dan we nu doen door onze successen te laten zien. Die heerlijke producten die uit de Beemster komen, dat moet echt veel Agrariërs zijn ook cruciaal in de circulaire switch en de Beemster loopt voorop. Je ziet pionierende ondernemers die echt streekproducten maken. meer tussen de oren komen bij ondernemers en inwoners in Purmerend bijvoorbeeld. Heel simpel: de Beemster heeft het voedsel, Purmerend heeft de markt. Gezond eten, zo uit de voortuin van de stad.

Om de switch te maken we hebben een gemeente nodig die niet De Amsterdam

Om de switch te maken we hebben een gemeente nodig die niet De Amsterdam Economic Board heeft nu bijvoorbeeld het initiatief alleen openstaat voor innovatie, maar die ook voorop wil lopen als genomen voor AMd. EX, een eerlijke datamarkt. lokale opdrachtgever. Bijvoorbeeld in de bouw: als het op kleine In Purmerend en Beemster heb je veel zzp’ers, maar die worden schaal kan, dan kan het ook op grote schaal. Maar ook inwoners nauwelijks gefaciliteerd. Het zou heel goed zijn om shared spaces te kunnen het verschil maken: je ziet bijvoorbeeld steeds meer ontwikkelen waar je kunt samenwerken, of elkaar kunt ontmoeten. voedselcoöperaties opkomen waarin mensen direct van de boer Die plekken moeten er ook komen met de herontwikkeling van het kopen. De parels die in dit scenario centraal staan hebben we al. Dat stationsgebied. En misschien kun je straks wel werken bij de boer! geeft een mooie voorsprong. Nu moeten we ze alleen nog goed gaan Zo’n manier van werken en leven combineren sluit goed aan bij onze inzetten en promoten! inwoners, we hebben steeds meer gezinnen waarin iedereen werkt. Scenario D: woon-werk switch Tot slot: de scenario’s gecombineerd Je ziet twee ontwikkelingen tegelijkertijd. Aan de ene kant de wens Als je scenario B (digitale switch) en C (circulaire switch) met elkaar om dingen meer lokaal te doen, en aan de andere kant de hang naar weet te verbinden, dan heb je een uniek profiel, dat heel goed een authentieke ervaring. Daarvoor willen mensen juist steeds meer aansluit bij de huidige kracht vanuit de Beemster en vanuit reizen. Daar geeft dit scenario invulling aan. Je moet ervoor waken Purmerend. Dat betekent wel dat we op een grotere schaal moeten dat je niet een wereldstad naast een wereldstad wil organiseren. gaan denken (scenario A). Als we de beweging van de digitale en Tegelijkertijd moet je ook hier uitbundig van de stad en het prachtige circulaire switch weten te organiseren, dan zal scenario D het gevolg gebied kunnen genieten. We moeten onze schaal niet te klein maken. zijn. Een levendige stad, en een levendig buitengebied. Het zou mooi De digitale markt in dit scenario is een interessant model: bij zijn als het gevolg hiervan is dat iedereen trots is op de nieuwe grootschalige tech-platforms uit de VS en China zijn dit de nieuwe, gemeente Purmerend. democratische lokale modellen die we ernaast kunnen zetten.

Dank aan: John Akerboom, Hegron Cosmetics bv Moncef Beekhof, Purmerends Museum Shirley Benoit, Bureau

Dank aan: John Akerboom, Hegron Cosmetics bv Moncef Beekhof, Purmerends Museum Shirley Benoit, Bureau Toerisme Laag Holland Astrid Francis, Beemster Valery Hidde Glastra, werkzaam bij Heembouw Tjeerd Glastra, werkzaam bij ABN Amro Sander van der Kleij, De Creatieve Hoek / Argila Tim van der Mark, Beemsterlant’s varken Janine Molenaar, werkzaam bij CRV Dirk Tuip, H 20 Arwin Versteijne, Brasa Purmerend Mario Hegger (wethouder economie, gemeente Purmerend) Thijs Kroese (wethouder 2040, gemeente Purmerend) Jos Dings (plv. wethouder economie, gemeente Beemster) Janneke van Dijk, gemeente Beemster Sanne Konijn, gemeente Purmerend Maud Maartens, gemeente Purmerend Harm-Jan Stalman, gemeente Purmerend