SERAT JAWA ulem lelayu prajanjen kitir kekancingan satata

  • Slides: 18
Download presentation
SERAT JAWA

SERAT JAWA

ulem lelayu prajanjen kitir kekancingan

ulem lelayu prajanjen kitir kekancingan

satata basa adangiyah pambuka asma terang isi tapak asma peprenahan panutup titimangsa

satata basa adangiyah pambuka asma terang isi tapak asma peprenahan panutup titimangsa

ah l, tu an B -alamat layang -sisih kiwa utawa tengen duwur 13 26

ah l, tu an B -alamat layang -sisih kiwa utawa tengen duwur 13 26 w Ru 44 19 2 i l Ju l Da 0 1 0 Satata Basa

KATRANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Titimangsa ( tanggal )

KATRANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Titimangsa ( tanggal ) Satata basa Adangiyah( salam pambuka ) Pambuka ( bebuka ) Isi (surasa basa) Panutup ( wasana basa ) Salam panutup Peprenahan Asma terang ( jenenge sing nulis )

Serat Ulem Serat Sedahan sarana kangge ngaturi uleman upacara pawiwahan, tetakan, pengetan, lsp.

Serat Ulem Serat Sedahan sarana kangge ngaturi uleman upacara pawiwahan, tetakan, pengetan, lsp.

Serat Ulem Nambut Silaning Akrami Zita Uttungga Dewi Maharani ( Putri Bpk. Setya Pudjadi

Serat Ulem Nambut Silaning Akrami Zita Uttungga Dewi Maharani ( Putri Bpk. Setya Pudjadi / Ibu Rr. Gertrudis Rumanti, Kalasan, Sleman ) kaliyan R. Fransiskus de Sales Joko Wahono Kristianto ( Putra Bpk. R. Pandu Hasan / Ibu Pudjiastuti, Kalasan, Sleman ) Winantu Sagunging Pakurmatan, Kanthi Lumarabing Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Agung, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhé Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Pinangantèn Anak Kula, Dinten : Senèn Wagé, Surya Kaping : 05 Juli 2010, Wanci Tabuh : 19. 00 WIB, Mapan ing : Jogja National Museum, Ngayogyakarta Satuhu Badhé Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing Sambikala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestrèni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Pinangantèn, Supados Dados Kulawarga Ingkang Bagya Mulya Wasana Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwun Lubering Samodra Pangaksama Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula. Keluarga Bpk. Setya Pudjadi / Ibu Rr. Gertrudis Rumanti Keluarga Bpk. R. Pandu Hasan / Ibu Pudjiastuti Zita & Joko

Serat Lelayu sarana kangge caos pirsa tiyang ingkang seda -kertasipun pethak -huruf seratanipun Times

Serat Lelayu sarana kangge caos pirsa tiyang ingkang seda -kertasipun pethak -huruf seratanipun Times New Roman

Serat Lelayu

Serat Lelayu

Serat Prajanjen sarana kangge damel prajanjen -wonten pihak I kaliyan pihak II -wonten seksinipun

Serat Prajanjen sarana kangge damel prajanjen -wonten pihak I kaliyan pihak II -wonten seksinipun

Serat Perjanjen

Serat Perjanjen

Serat Kitir sarana nyenyuwun tulung

Serat Kitir sarana nyenyuwun tulung

Serat Kitir Ardian Ingkang kula urmati Mas Vidi Ing Surakarta Mas kulo nyuwun dikirimi

Serat Kitir Ardian Ingkang kula urmati Mas Vidi Ing Surakarta Mas kulo nyuwun dikirimi kitab lan hadist, ing Malang mboten wonten. Kula nyuwun sanget nggih. Malang, 2 Agustus 2002 Adhine sampeyan, Arif Kurniawan

Serat Kekancingan SK resmi

Serat Kekancingan SK resmi

Serat Kekancingan

Serat Kekancingan

MATUR NUWUN

MATUR NUWUN