Sentrale deler av arbeidsretten Rettslig grunnlag sentrale begreper

  • Slides: 20
Download presentation
Sentrale deler av arbeidsretten Rettslig grunnlag, sentrale begreper, rettskilder Grunnkurs for tillitsvalgte

Sentrale deler av arbeidsretten Rettslig grunnlag, sentrale begreper, rettskilder Grunnkurs for tillitsvalgte

Rettslige grunnlag i arbeidsretten • • • Lovgivning Rettspraksis Tariffavtalen Den individuelle arbeidsavtalen Styringsretten

Rettslige grunnlag i arbeidsretten • • • Lovgivning Rettspraksis Tariffavtalen Den individuelle arbeidsavtalen Styringsretten Reglementer og instrukser 2

Samspillet • Overordnet: lover – Flere lover kan regulere sider av samme sak •

Samspillet • Overordnet: lover – Flere lover kan regulere sider av samme sak • Ofte utfyllende betingelser i: – Tariffavtaler (overenskomster) – Individuelle avtaler (særlig hvis det ikke finnes tariffavtaler) – Arbeidsreglement / interne bestemmelser • Arbeidsgivers styringsrett

 «Arbeidsretten» LOVER FORSKRIFTER HOVEDAVTALER/ OVERENSKOMSTER ARBEIDSKONTRAKT

«Arbeidsretten» LOVER FORSKRIFTER HOVEDAVTALER/ OVERENSKOMSTER ARBEIDSKONTRAKT

Arbeidstaker • Arbeidstaker; enhver som utfører arbeid i annens tjeneste (ikke oppdragstaker) – Stiller

Arbeidstaker • Arbeidstaker; enhver som utfører arbeid i annens tjeneste (ikke oppdragstaker) – Stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon – Plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet – Vederlag i en eller annen form for lønn – Oppsigelig med bestemte frister > noenlunde stabil tilknytningsform – Hovedsakelig arbeid for én oppdragsgiver • Helhetsvurdering må legges til grunn 5

Arbeidsgiver • Arbeidsgiver; enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin

Arbeidsgiver • Arbeidsgiver; enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste (motsatt oppdragsgiver) – Bærer risikoen for arbeidsresultatet – Stiller til rådighet arbeidsrom, utstyr, hjelpemidler etc. – Forpliktende tilknytningsform, oppsigelig med bestemte frister i visse situasjoner • Helhetsvurdering må legges til grunn • Lovens bestemmelser gjelder tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten 03. 12. 2020 NORSK PSYKOLOGFORENING 6

Arbeidsforholdet Arbeidsgivers styringsrett Individuelle avtaler 03. 12. 2020 Lov og forskrift Sentrale tariffavtaler Lokale

Arbeidsforholdet Arbeidsgivers styringsrett Individuelle avtaler 03. 12. 2020 Lov og forskrift Sentrale tariffavtaler Lokale tariffavtaler NORSK PSYKOLOGFORENING 7

Arbeidsgivers styringsrett Ø Arbeidsgiver kjøper arbeidskraft av arbeidstaker – Arbeidsgiver har styringsrett • Rett

Arbeidsgivers styringsrett Ø Arbeidsgiver kjøper arbeidskraft av arbeidstaker – Arbeidsgiver har styringsrett • Rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet • Ta avgjørelser om drift, økonomi, ansettelser og oppsigelser ü Ulovfestet ü Arbeidskontrakten: spesiell kontraktsform som i utgangspunktet er evigvarende – gir endringsbehov ü Nærmere definert av Høyesterett 8

Begrenses av lover og avtaler • Overordnet: lover og forskrifter – Flere lover kan

Begrenses av lover og avtaler • Overordnet: lover og forskrifter – Flere lover kan regulere sider av samme sak • Ofte utfyllende betingelser i: – Tariffavtaler (overenskomster) – Individuelle avtaler (særlig viktig hvis det ikke finnes tariffavtaler) – (Arbeidsreglement / interne bestemmelser)

Arbeidsmiljøloven • Loven er en vernelov – minstestandard • Lovens formål (§ 1 -1)

Arbeidsmiljøloven • Loven er en vernelov – minstestandard • Lovens formål (§ 1 -1) – Sikre fysisk og psykisk arbeidsmiljø – Sikre trygge tilsettingsvilkår – Gi grunnlag for å løse arbeidsmiljøproblemer 10

Hovedtemaer i Arbeidsmiljøloven – – – Arbeidstaker og arbeidsgiver Krav til arbeidsmiljøet Verneombud og

Hovedtemaer i Arbeidsmiljøloven – – – Arbeidstaker og arbeidsgiver Krav til arbeidsmiljøet Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Arbeidstid Fri/permisjon fra arbeidet Arbeidsavtalen, tilsettinger og oppsigelser Virksomhetsoverdragelser Tvister i arbeidsforhold Tilsynet med loven Straff 11

Arbeidsmiljøloven – ufravikelighet (aml. § 1 -9) • Kan ikke fravikes til ugunst for

Arbeidsmiljøloven – ufravikelighet (aml. § 1 -9) • Kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker – med mindre dette er særskilt fastsatt i den enkelte bestemmelse – gjøres noen ganger gjennom tariffavtale • Kan fravikes til gunst for arbeidstaker – gjøres ofte i tariffavtaler

Overenskomstene – (vanlig) innhold • • 13 Omfang og varighet Ansettelse Oppsigelse Arbeidstid Lønn

Overenskomstene – (vanlig) innhold • • 13 Omfang og varighet Ansettelse Oppsigelse Arbeidstid Lønn (inkl. tillegg) Sosiale goder Ferie Pensjon

Arbeidsmiljøloven – formål (aml. § 1 -1) • Sikre en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon

Arbeidsmiljøloven – formål (aml. § 1 -1) • Sikre en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon • Gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger • Sikre trygge ansettelsesforhold • Sikre likebehandling i arbeidslivet • Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon • Bidra til et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgivers ansvar aml § 2 -1 • Arbeidsgivers handlingsplikt er i prinsippet ubegrenset, og

Arbeidsgivers ansvar aml § 2 -1 • Arbeidsgivers handlingsplikt er i prinsippet ubegrenset, og han/hun skal gjøre alt som er nødvendig for å sikre at lovens krav blir oppfylt • Mao innebærer dette at det jobbes uavbrutt med det systematiske HMS arbeidet • Arbeidsgiver har konferanseplikt med verneombud og tillitsvalgte • Sikre tillitsvalgte, verneombud og ansatte relevant informasjon • Jf også Hovedavtalenes bestemmelser om medvirkning 15

Arbeidstakernes plikt Aml. § 2 -3 • Plikter å medvirke; – Arbeidstaker skal informere

Arbeidstakernes plikt Aml. § 2 -3 • Plikter å medvirke; – Arbeidstaker skal informere arbeidsgiver • dersom man blir oppmerksomme på feil eller mangler • ved sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet • om trakassering og diskriminering – Arbeidstaker skal delta i det systematiske HMSarbeidet (del av arbeidsplikten) • Forutsetter at arbeidsgiver legger til rette for medvirkning: – Reell medvirkning, nødvendig kompetanse med mer 16

Generelle krav til arbeidsmiljøet § 4 -1 • ”Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt

Generelle krav til arbeidsmiljøet § 4 -1 • ”Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til en hver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet” • En rettslig standard under kontinuerlig utvikling 17

Tilrettelegging av arbeidet (aml. § 4 -2) • Arbeidstaker skal gis mulighet for faglig

Tilrettelegging av arbeidet (aml. § 4 -2) • Arbeidstaker skal gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid • Arbeidet skal organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger • Det skal gis tilstrekkelig informasjon og opplæring ved endringer • Arbeidstaker skal gis mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar • Tillitsvalgte skal involveres

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet - § 4 -3 • Arbeidet skal tilrettelegges slik

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet - § 4 -3 • Arbeidet skal tilrettelegges slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas • Arbeidet uformes slik at det gis mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten • Arbeidstaker skal, så langt det er er mulig, beskyttes mot vold, trusler om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre • Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden 19

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) • Verneombudet er arbeidstakernes kontaktperson i forhold som angår arbeidsmiljøet.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) • Verneombudet er arbeidstakernes kontaktperson i forhold som angår arbeidsmiljøet. • Arbeidsgiver har ansvar for opplæringen • AMU behandler alle saker som angår helse, miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheten • Utvalget består av arbeidstakere, arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten • Loven krever at det finnes AMU i alle virksomheter med mer inn 50 ansatte. 03. 12. 2020 NORSK PSYKOLOGFORENING 20