SCORE SCORE SCORE 10 SCORE 5 10 SCORE

  • Slides: 32
Download presentation

Проценка на вкупниот ризик кај секој пациент поединечно ↑ SCORE = ↑ КВ ризик

Проценка на вкупниот ризик кај секој пациент поединечно ↑ SCORE = ↑ КВ ризик Според КВ ризик (пресметан со употреба на SCORE*) пациентите може да се поделат во следните групи: МНОГУ ВИСОК РИЗИК: SCORE > 10% ВИСОК РИЗИК: SCORE ≥ 5% и < 10% УМЕРЕН РИЗИК: SCORE ≥ 1% и < 5% НИЗОК РИЗИК: SCORE < 1% 5% 1% Electronic version of SCORE charts *SCORE – Systemic Coronary Risk Evaluation Project The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). Aivalable on: http: //www. escardio. org/guidelines-surveys/esc-

Редукцијата на LDL-c со статини го намалува КВ ризик Миокарден инфаркт за Редукцијата на

Редукцијата на LDL-c со статини го намалува КВ ризик Миокарден инфаркт за Редукцијата на LDL-c за 1 mmol/l го намалува 5 годишниот очекуван ризик за: 23% Мозочен удар за 17% Коронарна реваскуларизација за 24% Морталитет за 19% * coronary artery bypass grafting (CABG) and percutaneous angioplasty (PCA) CV – cardiovascular, LDL-c – LDL-cholesterol References: Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators. Lancet 2005; 366 (9493): 1267– 78.

Зошто е неопходно пациентите со дијабет да бидат третирани со статини? • Look AHEAD

Зошто е неопходно пациентите со дијабет да бидат третирани со статини? • Look AHEAD студијата докажа дека промените на животниот стил не го намалуваат ризикот од КВБ кај пациентите со дијабет. – Despite significant reductions in weight and improvements in physicalfitness levels among these patients, lifestyle intervention failed to provide any benefit ESC/EAS in terms of CV outcomes. 1 Guidelines Look AHEAD study - The Action for Health Diabetes study. References: 1. O’Riordan M. Look AHEAD halted. Available online. 2. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal 2011; 32: 1769– 818.

Класификација: Хипертензија > 140/90 mm Hg Категорија Систолен Дијастолен Оптимален <120 < 80 Нормален

Класификација: Хипертензија > 140/90 mm Hg Категорија Систолен Дијастолен Оптимален <120 < 80 Нормален 120 -129 80 – 84 Високо нормален 130 -139 85 – 89 1 степен на хипертензија 140 -159 90 – 99 2 степен на хипертензија 160 -179 100 – 109 3 степен на хипертензија ≥ 180 ≥ 110 Изолирана систолна хипертензија ≥ 140 < 90 Reference: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of hypertension 2013, 31: 1281 -1357. SBP – systolic blood pressure DBP – diastolic blood pressure 23

Водичите за третман на хипертензија препорачуваат секогаш кога е можно да се иницира третман

Водичите за третман на хипертензија препорачуваат секогаш кога е можно да се иницира третман со фиксно дозна комбинација Употребата на комбинација од антихипертензивни лекови во една таблета овозможува: • Редукција на бројот на таблети потребни за дневна терапија • ја зголемува адхерентноста (придржувањето) кон терапијата • Овозможува подобра контрола на КП G. Mancia et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of hypertension 2013, 31: 1281 -1357 AH Gradman et al. Initial combination therapy reduces the risk of cardiovascular events in hypertensive patients. A matched cohort study. Hypertension