Schooljaar 2019 2020 Voorstellen Marieke van den Hurk

  • Slides: 31
Download presentation
Schooljaar 2019 -2020

Schooljaar 2019 -2020

Voorstellen Marieke van den Hurk: rector Ingrid Peters: manager onderwijs Bram van Veghel: mentor

Voorstellen Marieke van den Hurk: rector Ingrid Peters: manager onderwijs Bram van Veghel: mentor mavo 3 en mavo 4 (Alle dagen aanwezig op school) Linda Hens: mentor mavo 4 en havo bovenbouw (Dinsdag, donderdag, vrijdag) Voor- en achternaam aan elkaar @denieuwsteschool. nl TIAS

Experts Nederlands Rianne de Groot Engels Maurice de Roij Yoeri van Helvoirt Duits Claudia

Experts Nederlands Rianne de Groot Engels Maurice de Roij Yoeri van Helvoirt Duits Claudia Hendriks Spaans Helma van Kruijsbergen Geschiedenis Dirk van Bergen Economie Onno Nachtegaal Nask Julian Haerkens Biologie Lianne van Tilburg Wiskunde Bart Ingels Sport en bewegen Marc van Casteren Maatschappijleer Gijs Abrahams Kunst Robin Gerris TIAS

Mentor/Coach • Mentoruren Individuele gesprekken en coaching zowel op persoonlijk vlak als leren. Planning

Mentor/Coach • Mentoruren Individuele gesprekken en coaching zowel op persoonlijk vlak als leren. Planning en voorbereiding richting toetsweken, examens • Persoonlijk portret-Persoonlijke ontwikkeling, mentoropdrachten, gericht op reflectie, wie ben ik nu en waar sta ik, mbt de competenties en vervolgopleiding, in Simulise

Programma Mentor • Meesterproef- Verplicht examenonderdeel, profielwerkstuk, tijdens de Academy Award avond sluiten we

Programma Mentor • Meesterproef- Verplicht examenonderdeel, profielwerkstuk, tijdens de Academy Award avond sluiten we dit af. Onderzoek gericht op profiel, vervolgopleiding en/of interesse. Proces wordt begeleid door mentoren en experts, beoordeeld door experts. • Ondernemen- Programma waarbij de leerlingen onder begeleiding van mentoren en externe coaches ervaring opdoen met het opzetten van een eigen bedrijf.

Voortgangsgesprekken • Leerling – ouders – school • Initiatief kan liggen bij iedere partij

Voortgangsgesprekken • Leerling – ouders – school • Initiatief kan liggen bij iedere partij • Gesprekken vinden plaats gedurende het hele schooljaar • Het gesprek leggen we vast in magister • Wanneer het behalen van een diploma of het vinden van een studie in gevaar komt stellen we gezamenlijk een plan B op (zoeken naar een passende oplossing).

Ziekmelden • Wanneer uw kind ziek is, graag in de ochtend voor lestijd telefonisch

Ziekmelden • Wanneer uw kind ziek is, graag in de ochtend voor lestijd telefonisch ziekmelden. • De mentor belt met de ouders als een leerling in korte tijd drie maal ziek is en bespreekt met u en uw kind wanneer hij/zij weer terug op school komt en hoe hij/zij de gemiste stof gaat inhalen. • Is een leerling vaker ziek, dan meldt de school het ziekteverzuim – na een oudergesprek met de zorgcoördinator of manager - bij de GGD jeugdarts voor een adviesconsult. • Als een leerling ziek wordt tijdens schooltijd dan vraagt de leerling toestemming aan de mentor om naar huis te mogen gaan en neemt hij/zij contact op met thuis om na te gaan of dat in orde is. Wanneer uw kind veilig thuis is ook graag even melden bij school. • Vergeet niet om uw kind ook weer beter melden. • Ziekmelden tijdens het PTA: dan gelden andere regels. Komen we zo op terug.

Mavo 4 Periode 1 Opstarten meesterproef Eindexamendag 4 oktober Pta-1 week 47, (SE=Schoolexamen) Periode

Mavo 4 Periode 1 Opstarten meesterproef Eindexamendag 4 oktober Pta-1 week 47, (SE=Schoolexamen) Periode 2 Onderzoek meesterproef inleveren 17 januari Pta-2 week 11, (SE=Schoolexamen) Meesterproefavond, uitreiking academy award 30 maart Inleveren volledige meesterproef 3 april Periode 3 Eindexamentraining Laatste. School. Dag, Gala 17 april Start eindexamens, (donderdag 7 mei, week 19) Uitslag examens 10 juni, (week 24) Herexamens, (week 25) Diploma-uitreiking 3 juli

SE en CE Hoe werkt het? • Eindcijfer = Schoolexamencijfer (SE) + centraal eindexamencijfer

SE en CE Hoe werkt het? • Eindcijfer = Schoolexamencijfer (SE) + centraal eindexamencijfer (CE) : 2 • PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar dat telt. Dit bepaalt het schoolexamencijfer. TIAS

Wanneer ben je geslaagd?

Wanneer ben je geslaagd?

Op het moment dat een leerling ziek is tijdens schoolexamens (SE): • Moet er

Op het moment dat een leerling ziek is tijdens schoolexamens (SE): • Moet er door de ouders/verzorgers ‘s ochtends naar school worden gebeld, zodat er gemeld wordt aan de manager onderwijs (Ingrid) • Is een leerling ziek tijdens de extra kans dan vervalt de mogelijkheid. • Alle verdere informatie zal terug te vinden zijn in het eindexamenreglement. TIAS

Examenreglement Informatie over toetsing is te vinden in het PTA boekje. Te vinden op

Examenreglement Informatie over toetsing is te vinden in het PTA boekje. Te vinden op de website van DNS. Ook belangrijk om door te nemen in voorbereiding op het centraal schriftelijk examen.

Voor ouders tijdens het examen • • • Goede balans, inspanning – ontspanning Uitlaatklep

Voor ouders tijdens het examen • • • Goede balans, inspanning – ontspanning Uitlaatklep Op tijd komen, ontbijt Stimuleren, belonen Interesse versus controle, wat heeft uw kind nodig? Begeleiding en zicht op huiswerk/leerwerk Weet hoe magister werkt Bij zorgen of vragen: neem contact op Geef vertrouwen

Studiekeuze 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gesprekken met leerlingen Rol van het decanaat

Studiekeuze 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gesprekken met leerlingen Rol van het decanaat Doorstroomeisen en aanmelding MBO Doorstroomeisen en aanmelding HAVO Open dagen en meeloopdagen Handige sites

1. Gesprekken met leerlingen • • • Inventarisatie van het keuzeproces Route DNS Interesse

1. Gesprekken met leerlingen • • • Inventarisatie van het keuzeproces Route DNS Interesse Vorig jaar ondernomen acties Afspraken voor dit jaar Eigenaarschap ligt bij de leerling

2. Rol van het decanaat Startkwalificatie HAVO of MBO De school is verplicht dit

2. Rol van het decanaat Startkwalificatie HAVO of MBO De school is verplicht dit te melden Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Door de kwalificatieplicht moeten meer jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo- diploma (niet niveau 1. ) De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt.

2. De rol van het decanaat De twee routes

2. De rol van het decanaat De twee routes

3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3. 1 • • • Doorstroomeisen MBO Bij doorstroom

3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3. 1 • • • Doorstroomeisen MBO Bij doorstroom van VMBO-t naar een zelfde sector in het MBO worden geen nadere eisen gesteld. Bij doorstroom van VMBO-t naar een andere sector in het MBO worden alleen bij de sectoren Techniek en Economie aanvullende eisen gesteld. Voor de sectoren Zorg en Welzijn en Landbouw gelden geen aanvullende eisen. Bij de sector Techniek is wiskunde of natuur- en scheikunde 1 (NASK 1) verplicht. Bij de sector Economie is wiskunde of economie verplicht. Toelatingseisen kunnen veranderen. Is er al een studie in het vizier dan is het altijd aan te raden te informeren bij de desbetreffende opleiding. Voor opleidingen met aanvullende eisen geldt dit sowieso.

3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3. 2 Aanmelding MBO Bij voorkeur voor 1 maart

3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3. 2 Aanmelding MBO Bij voorkeur voor 1 maart aanmelden, uiterlijk voor 1 april • • Aanmelden op de MBO school, uiterlijke datum verschilt Opleidingen met selectie hebben vaak een eerdere aanmelddatum (denk aan sportopleidingen, muziekopleidingen en kunstopleidingen) • • Motivatie speelt een steeds belangrijkere rol tijdens de aanmelding Ten alle tijden geldt: Hoe eerder, hoe beter!

3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3. 3 BOL / BBL • BOL: Beroeps Opleidende

3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3. 3 BOL / BBL • BOL: Beroeps Opleidende leerweg Gemiddeld 4 dagen naar school en 1 dag werk Vanaf 18 jaar recht op studiefinanciering • BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg 4 dagen werken en 1 dag naar school Leerling heeft een baan Vaak in opleidingen die opleiden tot uitvoerend werk

3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3. 4 Niveaus • Niveau 4 Volledig zelfstandige uitvoering

3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO 3. 4 Niveaus • Niveau 4 Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden, anderen aansturen, doorstroom HBO • Niveau 3 Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden • Niveau 2 Uitvoerende werkzaamheden

4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 4. 1 Doorstroomeisen Profiel Verplicht Aanbevolen Cultuur & Maatschappij

4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 4. 1 Doorstroomeisen Profiel Verplicht Aanbevolen Cultuur & Maatschappij 2 e Vreemde Taal Geschiedenis Economie & Maatschappij Wiskunde & Economie Geschiedenis Natuur & Gezondheid Wiskunde & Biologie Natuur/Scheikunde 2 Natuur & Techniek Wiskunde & Natuur/scheikunde 1 Natuur/Scheikunde 2

4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 4. 2 Procedure Aanmelden • Je moet je uiterlijk

4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 4. 2 Procedure Aanmelden • Je moet je uiterlijk tijdens de aanmeldingsavonden voor brugklassers in maart aanmelden. • Je mag je maar op één school aanmelden. • Met elke leerling, die zich aanmeldt voor instroom op 4 havo vanuit 4 vmbo-t/4 mavo, wordt een toelatingsgesprek gehouden. Elke school is vrij om dit gesprek te houden tijdens of na aanmelding. • Als je toelaatbaar bent volgens de toelatingseisen word je geplaatst op de school van aanmelding.

4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 4. 3 Eisen Toelatingseisen A. Het advies van de

4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 4. 3 Eisen Toelatingseisen A. Het advies van de afleverende school is positief. B. Het gemiddelde van de schoolexamencijfers, van de vakken waarin centraal examen gedaan wordt, is op het moment van opvragen 6, 8. C. In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende (< 5, 5) voorkomen bij de gemiddelde schoolexamencijfers.

4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 4. 4 • • • Aanmelding Er zijn twee

4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVO 4. 4 • • • Aanmelding Er zijn twee toelatingsvergaderingen. De eerste ligt voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Het tweede moment ligt tussen eerste en tweede tijdvak. Een leerling is toelaatbaar en wordt aangenomen (mits hij/zij slaagt voor vmbot/mavo) als hij/zij voldoet aan toelatingseisen A, B én C. Als een leerling slechts aan twee van de drie eisen voldoet, bepaalt de toelatingsvergadering van het CH 4 of de leerling toegelaten kan worden. Elke leerling krijgt de mogelijkheid om opnieuw, in de tweede ronde, bekeken te worden. In de tweede ronde wordt er, conform de landelijke code, gekeken naar het (niet afgeronde) gemiddelde van het centraal examen en het schoolexamen: dit gemiddelde moet tenminste 6, 8 zijn. Hiervoor worden de cijfers gebruikt na vaststelling van de uitslag van centraal examen van het eerste tijdvak. Ouders en leerlingen hebben het recht om in beroep te gaan bij het bevoegd gezag van de school waarop de leerling is afgewezen. Als je meer informatie nodig hebt kun je contact opnemen met Caecile van Gorp, manager onderwijs leerjaar 4 -5 -6.

5. Open dagen en meeloopdagen 5. 1 - Open dagen Eerste indruk van de

5. Open dagen en meeloopdagen 5. 1 - Open dagen Eerste indruk van de opleiding en school Het verkrijgen van algemene informatie Een gevoel bij een school/opleiding Mogelijkheid tot het stellen van vragen en het inschrijven voor de meeloopdag

5. Open dagen en meeloopdagen 5. 2 Meeloopdagen - Eerlijker verhaal over de opleiding

5. Open dagen en meeloopdagen 5. 2 Meeloopdagen - Eerlijker verhaal over de opleiding - Meer informatie over de inhoud van de opleiding - Geeft een goed beeld van het programma - Meeloopdagen zijn op afspraak, vaak via de site te regelen

5. Open dagen en meeloopdagen 5. 3 MBO scholen in de buurt

5. Open dagen en meeloopdagen 5. 3 MBO scholen in de buurt

6. Handige sites • • www. roctilburg. nl www. derooipannen. nl www. kw 1

6. Handige sites • • www. roctilburg. nl www. derooipannen. nl www. kw 1 c. nl www. beroepeninbeeld. nl www. helicon. nl www. sintlucas. nl www. duo. nl

Betrokkenen in het keuzeproces • - Kiezen doe je niet alleen Leerling Ouders School

Betrokkenen in het keuzeproces • - Kiezen doe je niet alleen Leerling Ouders School Externen

Vragen?

Vragen?