Scanner Scanner import java util Scanner scanner Scanner

  • Slides: 10
Download presentation

Scanner讀取資料 • 使用Scanner類別 • import java. util. Scanner; • 宣告scanner物件 • Scanner sc =

Scanner讀取資料 • 使用Scanner類別 • import java. util. Scanner; • 宣告scanner物件 • Scanner sc = new Scanner(System. in); • 使用sc物件讀取資料 • 字串: String str = sc. next(); • 整數: int num = sc. next. Int(); • 浮點數: double num = sc. next. Double(); • 布林: boolean bl = sc. next. Boolean();