SCA Skog Jakt och viltfrvaltning Jmtlands skogsfrvaltning Jaktuppltelse

  • Slides: 8
Download presentation
SCA Skog Jakt och viltförvaltning Jämtlands skogsförvaltning

SCA Skog Jakt och viltförvaltning Jämtlands skogsförvaltning

Jaktupplåtelse – affärsverksamhet SCA Skog upplåter mark för jakt inom tre typer av upplåtelseformer:

Jaktupplåtelse – affärsverksamhet SCA Skog upplåter mark för jakt inom tre typer av upplåtelseformer: w w w Kortjakt Upplåtelse inom Vvo § För jaktkort gäller att varje enskild jägare har ett personligt jaktkort. Faktura på årsavgiften för älg respektive småvilt skickas normalt ut för betalning per 1 augusti. § Gästjägare ska alltid lösa jaktkort/dagkort. Ingen möjlighet till andrahandsupplåtelse för enskilda kortinnehavare. § För upplåtelse älg/björn och småvilt kombinerat eller var för sig. Faktura till jaktledare eller annan fakturamottagare i jaktlag/jaktklubb. w 2020 -12 -02 I denna upplåtelse inryms möjlighet till jaktlaget att bjuda med gäster. Däremot får det inte förekomma andrahandsupplåtelse till ex annat jaktlag eller jägare. D v s det är inte tillåtet att upplåta ex en veckojakt åt annat jaktlag. Gästjägare deltar i jaktlagets gemensamma älgjakt, alternativt småviltjakt. Jaktlaget får max ta ut en ersättning av gästjägare till nivån 200 kr/dag för älg- och björnjakt resp 125 kr/dag för småviltjakt. För ungdom upp t o m 25 år rekommenderas att ingen avgift tas ut. SCA Skog 2

Björnjakt § § § För björnjakt inom kortområde krävs att respektive jägare löst älgjaktskort.

Björnjakt § § § För björnjakt inom kortområde krävs att respektive jägare löst älgjaktskort. Fr o m 2015/2016 ingår fällavgift för björn i jaktkortet, d v s ingen efterfakturering per/kg slaktvikt. För upplåtelse är björn inräknad i den avgift som erläggs före påbörjat jaktår. Detta går ej att välja bort. För jakt på björn gäller regelverket från respektive länsstyrelse och regler i övrigt. w w 2020 -12 -02 Jaktider, klockslag, hundanvändning, transporter under jakt, etik Överträdelse av dessa regler äventyrar kommande upplåtelse av jakt. (Gäller givetvis även all annan jakt på marker upplåtna av SCA). SCA Skog 3

Småviltkort – webbförsäljning § Dagkortsförsäljning på vissa områden sedan 2011/2012. § Planering för att

Småviltkort – webbförsäljning § Dagkortsförsäljning på vissa områden sedan 2011/2012. § Planering för att alla småviltkort, dagkort såväl årskort, kommer att säljas via en webbshop från 2016/17. Jaktkort via e-post, sms. Tidigare årskortinnehavare har förtur, nya årskortslösare ska godkännas av distriktsansvarig eller förvaltningens jaktansvarige. Rapportering av fällt småvilt kan bli aktuellt för alla kortlösare. § § 2020 -12 -02 SCA Skog 4

Jaktrapport – älgjaktsrapportering mm § § § All SCA-mark ska rapporteras i Jaktrapport. se

Jaktrapport – älgjaktsrapportering mm § § § All SCA-mark ska rapporteras i Jaktrapport. se w w Aktiv i jaktrapport: rapporterar löpande avskjutning Inaktiv i jaktrapport: slutrapporterar vid jakttidens slut Registrering i Jaktrapport av varje jägare med kontaktinfo, namn, personnummer, e-post, mobilnr. Gäller både kortupplåtelse och upplåtelse. Detta krävs i alla jaktlag med 50 % eller mer SCA-mark i jaktområdet. Möjliggör utskick av information från SCA och ÄSO w w 2020 -12 -02 -Målformulering Riktlinjer - resultat årets jakt Resultat från inventeringar t ex ÄBIN Annan information SCA Skog 5

Webbutbildning ”Skog och klövvilt” § § Samtliga nya älgjägare på SCAs marker ska genomföra

Webbutbildning ”Skog och klövvilt” § § Samtliga nya älgjägare på SCAs marker ska genomföra utbildningen och avlägga godkänt prov. De år utbildningsmaterialet har uppdaterats krävs en ny genomgången utbildning och avlagt prov av samtliga älgjägare. Detta meddelas till jaktlagen/jaktledaren inför sådant år. För utbildningen i jaktlaget och att godkänt prov avlagts ansvarar jaktledare. Gemensam utbildning kan ske i jaktlagets regi om så önskas. Respektive jägare registrerar sig vid inloggning. Materialet är möjligt att skriva ut som pdf. 2020 -12 -02 SCA Skog 6

Motorsågsanvändning i jaktlag på SCA mark Motorsågskörkort eller liknande bevis ska kunna uppvisas: §

Motorsågsanvändning i jaktlag på SCA mark Motorsågskörkort eller liknande bevis ska kunna uppvisas: § om arbetet sker i samband med näringsverksamhet (ekonomisk vinning) § om arbetet sker på annans mark utifrån att berörd markägare medvetet upplåtit åt motorsågsanvändaren att utföra arbete på din fastighet (t ex vedhuggning, trädfällning, vedkapning, gallring, ungskogsröjning, passröjning på uppdrag). § om jaktlaget bedriver näringsverksamhet som att sälja älgkött eller platser i jaktlaget (utomstående deltagare köper jakt). § om arbetet sker på uppdrag av en styrelse, Vvo eller jaktklubb § om arbetet sker på uppdrag av berörd markägare. § på privat mark får alltid markägaren och dennes familje- medlemmar utföra arbetet utan motorsågskörkort. Ideell verksamhet ska inte heller kräva motorsågskörkort då det inte är att räkna som en näringsverksamhet, utan i detta fall en hobby. Därmed bör den som använder motorsåg för att röja älgpass i jaktlag där ingen av ovanstående situationer föreligger bedömas vara helt ideell. Då krävs inget motorsågskörkort eller liknande bevis. § § 2020 -12 -02 SCA Skog 7

För ytterligare information, välkommen till www. scaskog. com

För ytterligare information, välkommen till www. scaskog. com