SANET Slovensk akademick sie www sanet sk o

  • Slides: 19
Download presentation
SANET – Slovenská akademická sieť www. sanet. sk

SANET – Slovenská akademická sieť www. sanet. sk

Čo je SANET • SANET, z anglického Slovak Academic Network, je internetová sieť pre

Čo je SANET • SANET, z anglického Slovak Academic Network, je internetová sieť pre školy, ale aj iné vzdelávacie a vedecké inštitúcie, ktorej výhodou je, že má parametre porovnateľné so špičkovými komerčnými sieťami. • Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET je nekomerčná nezisková organizácia • Združenie na zabezpečenie prevádzky siete dostáva dotáciu z ministerstva školstva a pripojenie do európskej siete pre vedu výskum a vzdelávanie GEANT hradí SANET čiastočne aj z európskych fondov

Čo je SANET • Iné ako akademické inštitúcie, napríklad nemocnice, knižnice, štátne organizácie musia

Čo je SANET • Iné ako akademické inštitúcie, napríklad nemocnice, knižnice, štátne organizácie musia uhradiť časť nákladov • poskytuje služby výhradne svojim členom a členmi sa môžu stať len organizácie, spĺňajúce stanovené kritériá, obdobné aké platia v iných akademických sieťach v Európe. • Na sieti nesmú prebiehať žiadne komerčné transakcie a reklama.

História siete SANET • 1990 - myšlienka vybudovania spoločnej počítačovej siete ( pracovníci Výpočtového

História siete SANET • 1990 - myšlienka vybudovania spoločnej počítačovej siete ( pracovníci Výpočtového strediska SAV, Ing. Martin Vystavil a RNDr. Jaroslav Bobovský ) • prvé stretnutie zástupcov slovenských univerzít a výskumných ústavov SAV. • dohoda založiť občianske združenie SANET, ktoré si dalo za cieľ vybudovať a prevádzkovať počítačovú sieť, spájajúcu akademické a vedeckovýskumné pracoviská na Slovensku s možnosťou napojenia sa na podobné siete vo svete. • 1991 – predloženie niekoľkých projektov, SANET sa rozhodol, že vybuduje svoju sieť na báze protokolu TCP/IP, sieť SANET postavená na prenajatých analógových okruhoch s rýchlosťou 14. 4 kbps

SANET – november 1992

SANET – november 1992

História siete SANET • 1993 - pribudli ďalšie uzly v Prešove a Martine, a

História siete SANET • 1993 - pribudli ďalšie uzly v Prešove a Martine, a chrbticová sieť SANET-u sa upgradovala z rýchlosti 14, 4 kbps na 19, 2 kbps. Vznik samostatnej Slovenskej republiky mal za následok vznik novej vrcholovej domény. sk. • 1995 - upgrade chrbticovej siete na 64 kbps a zvýšenie prenosovej kapacity zahraničných liniek na 128 kbps. Do SANET-u boli pripojené nové uzly v Trnave a Prievidzi.

SANET – október 1996

SANET – október 1996

História siete SANET • 1996 - upgrade chrbticovej siete zo 64 kbps na 512

História siete SANET • 1996 - upgrade chrbticovej siete zo 64 kbps na 512 kbps. Zahraničné linky sme upgradovali zo 128 kbps na 256 kbps • 1997 - mimoriadne významný pre rozvoj Internetu na Slovensku. Vzniklo slovenské peeringové centrum SIX na pôde CVT STUBA v Bratislave, do ktorého sa pripojila väčšina slovenských providerov, medzi nimi aj SANET. • Začala prebiehať výmena dát medzi slovenskými providermi priamo na Slovensku, čím došlo zlepšeniu dostupnosti slovenských serverov a k odľahčeniu medzinárodných liniek.

História siete SANET • 1997 - zriadenie uzla siete Ebone v Bratislave, vďaka čomu

História siete SANET • 1997 - zriadenie uzla siete Ebone v Bratislave, vďaka čomu sa medzinárodná sieť Internet dostala priamo na územie Slovenska a SANET upgradoval zahraničnú konektivitu na 1 Mbps. • 2001 - vláda prijala projekt SANET 2 a zaviazala združenie SANET vybudovať vysokorýchlostnú sieť a napojiť ju na európsku gigabitovú sieť GEANT.

SANET – október 2001

SANET – október 2001

História siete SANET • 2002 - do prevádzky bola uvedená južná vetva siete SANET

História siete SANET • 2002 - do prevádzky bola uvedená južná vetva siete SANET 2, spájajúca mestá Bratislava, Zvolen a Košice rýchlosťou 1 Gbps. • 2003 - bola do prevádzky uvedená severná vetva siete SANET 2, spájajúca mestá Bratislava, Trnava, Pieštany, Zilina, Martin, L. Mikuláš, Poprad, Prešov a Košice rýchlosťou 1 Gbps • 2004 - 2007 - realizácia postupného upgrade na 10 Gb/s.

SANET – apríl 2003

SANET – apríl 2003

Mapa chrbticovej optickej infraštruktúry siete (backbone) SR – január 2009

Mapa chrbticovej optickej infraštruktúry siete (backbone) SR – január 2009

Súčasná topológia siete • V súčasnosti sieť SANET prepája 30 slovenských miest • Prístup

Súčasná topológia siete • V súčasnosti sieť SANET prepája 30 slovenských miest • Prístup do zahraničia je realizovaný tromi vlastnými optickými trasami, ktoré spájajú SANET s Českou republikou, Rakúskom a Poľskom • vlastné napojenie na uzol Európskej siete GEANT a lokálne prepojenie s poskytovateľom medzinárodnej konektivity GTS Nextra v Bratislave. • Sieť SANET má vysokorýchlostné prepojenie do Slovenského peeringového centra SIX rýchlosťou 10 Gb/s, ktoré zabezpečuje vynikajúcu konektivitu s ostatnými slovenskými používateľmi internetu.

Súčasná topológia siete • Na základe dohôd s akademickými sieťami v Českej republike, Poľsku

Súčasná topológia siete • Na základe dohôd s akademickými sieťami v Českej republike, Poľsku a Rakúsku má sieť SANET prístup aj do peeringových centier týchto krajín, čím sa dosiahla kvalitatívne vyššia dostupnosť internetových zdrojov v týchto krajinách. • Chrbticová sieť SANET-u má prenosovú kapacitu 10 Gb/s

Projekt Sanet 2 ( II/2008 - IV/2010 ) • vybudovanie gigabitovej siete pre slovenskú

Projekt Sanet 2 ( II/2008 - IV/2010 ) • vybudovanie gigabitovej siete pre slovenskú akademickú a vedecko-výskumnú komunitu s napojením na transeurópsku gigabitovú sieť GEANT a svetovú sieť Internet. • využívanie vysoko rýchlostných dátových sietí v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, sprístupní informačné zdroje na území EÚ a SR a podporí nové služby ako sú napr. telekonferencie, dištančné vzdelávanie, medicínske konzultačné centrá a pod. • V rámci projektu SANET 2 vybudované aj metropolitné dátové siete a to v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Nitra, Trenčín, Trnava a Prešov.

Projekt Sanet do škôl • Zlepšiť komunikačnú a dátovú infraštruktúru stredných škôl na Slovensku,

Projekt Sanet do škôl • Zlepšiť komunikačnú a dátovú infraštruktúru stredných škôl na Slovensku, tak aby bola pripravená na nové aplikácie a služby v oblasti vzdelávania • Rozšíriť jestvujúcu vysokorýchlostnú sieť združenia SANET zo súčasných 30 miest do ďalších 54 miest Slovenska, vo vybraných mestách zriadiť nové uzly siete SANET • Vybudovať vysokorýchlostnú prístupovú sieť na báze optických vlákien s minimálnou rýchlosťou 100 Mb/s pre cca 515 stredných škôl (Gymnázií, stredných odborných škôl, združených a spojených stredných škôl) na Slovensku a napojiť ju na sieť SANET

Projekt Sanet do škôl • Podmienkou zriadenia vyššie uvedených nových uzlov siete SANET je

Projekt Sanet do škôl • Podmienkou zriadenia vyššie uvedených nových uzlov siete SANET je aby navrhnuté školy, v ktorých má byť zriadený nový uzol siete, disponovali zodpovedajúcim personálnym zabezpečením, schopným odborne vykonávať všetky potrebné činnosti uzla. • Tejto podmienke bez výhrad vyhovujú stredné školy, v ktorých je zriadená a funguje CISCO sieťová akadémia. Tieto školy sú v 17 nových uzloch. Tento počet bude potrebné doplniť o stredné školy, ktoré sú aktívne v projekte Infovek alebo MS akadémii a mali by záujem stať sa uzlami siete SANET. • Pripojenie uzlov na chrbticovú sieť, ako aj koncových škôl, bude realizované technológiou prepínaného Ethernetu.

Projekt Sanet do škôl • Optické vlákna budú ukončené v budove školy v dátovom

Projekt Sanet do škôl • Optické vlákna budú ukončené v budove školy v dátovom rozvádzači pomocou optického prevodníka. • Druhý koniec optických vlákien bude ukončený v uzle siete SANET v ethernet prepínači. • Následne SANET pridelí každej pripojenej škole určitý počet verejných IP adries, ktoré môže škola použiť pre svoje osobné počítače a servery