Sandvika Vel rsmte 2010 Dagsorden 2010 Sandvika Vel

  • Slides: 32
Download presentation
Sandvika Vel - Årsmøte 2010 - Dagsorden © 2010 Sandvika Vel Godkjenning av innkalling

Sandvika Vel - Årsmøte 2010 - Dagsorden © 2010 Sandvika Vel Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmelding 2009 Revidert regnskap for 2009 Kontingent for 2010 Overdragelse av strandeiendom Innkomne forslag (vedteksendringer) Valg til styre Deretter allmøte

Kontingent 2010 © 2010 Sandvika Vel Kontingenten er pt på NOK 250 for yrkesaktive

Kontingent 2010 © 2010 Sandvika Vel Kontingenten er pt på NOK 250 for yrkesaktive og det halve for pensjonister Styrets innstilling er at nåværende kontingent opprettholdes

Strandeiendommen Overdragelse av strandeiendom • Eiendom 7/157 • Ca 15 mål • Ca 900

Strandeiendommen Overdragelse av strandeiendom • Eiendom 7/157 • Ca 15 mål • Ca 900 m strandlinje • Regulert til friområde • I Velets eie siden 1944 © 2010 Sandvika Vel

Tidene endrer seg. . . © 2010 Sandvika Vel 1944: 2010: Og i 2010

Tidene endrer seg. . . © 2010 Sandvika Vel 1944: 2010: Og i 2010 benyttes advokater for å fremme saker. . .

Strandeiendom – bakgrunn for saken © 2010 Sandvika Vel Eiendommen er utsatt for interessekonflikter.

Strandeiendom – bakgrunn for saken © 2010 Sandvika Vel Eiendommen er utsatt for interessekonflikter. Eksempler fra nyere tid: Ønske om oppsetting av stor brygge Fjerning av bevaringsverdig furutre Privatisering av en del av området Utsetting av ulovlige bøyer Ønske om fjerning av toalett To av disse sakene har så langt resultert i brev og prosesser med motpartens advokater For Sandvika Vel er dette: Representerer økonomisk risiko Ressurskrevende: Hindrer meningsfullt vel-arbeid Belastende for frivillig styrearbeid Et hinder for å rekruttere nye styremedlemmer

Strandeiendom – prosess © 2010 Sandvika Velet skrev brev til kommunen i august 2009

Strandeiendom – prosess © 2010 Sandvika Velet skrev brev til kommunen i august 2009 med forespørsel om dialog Møte ble avholdt med plansjefen i november Informasjon i Vel Nytt i november/desember Saken drøftet i formannskapet 20. 1. 2010 – enstemmig beslutning 29. 1. 2010 brev fra kommunen hvor kommunen stiller seg positiv til å overta eiendommen 15. 2. 2010 Årsmøtet avgjør saken Styret tar selvkritikk på at saken ikke ble drøftet med oppsynsmenne på stranda før kontakt med kommunen ble opprettet

Fordeler og ulemper ved tomteoverdragelse Fordeler overdragelse: Området består som friområde Ny eier har

Fordeler og ulemper ved tomteoverdragelse Fordeler overdragelse: Området består som friområde Ny eier har ressurser til bedre å ivareta allennhetens interesser Reduserer Velets økonomiske risiko Frigjør saksbehandlingskapasitet i Velet Fjerner viktig hindring for å rekruttere fremtidige styremedlemmer Ulemper salg: Vanskelig å komme på noe… Erfaringene fra andre kommunale områder som Velet disponerer er at kommunen er ryddig og grei samarbeidspart, og har samme formål for områdene som oss. Konklusjon: Ny formell eier – men ingen praktiske konsekvenser forvaltning og utvikling av området Styrets innstilling: Tomten overdras kommunen © 2010 Sandvika Vel

Forslag til vedtak © 2010 Sandvika Vel overdrar eiendom gnr. 7 bnr 157 til

Forslag til vedtak © 2010 Sandvika Vel overdrar eiendom gnr. 7 bnr 157 til Stange kommune

Innkomne forslag © 2010 Sandvika Vel Forslag 1 – innskrenkning av Sandvika Vel Forslag

Innkomne forslag © 2010 Sandvika Vel Forslag 1 – innskrenkning av Sandvika Vel Forslag 2 – utvidelse av Sandvika Vel

Forslag 1 Forslag fra John Bryhni, Sandvikaveien 12: Jeg viser til innkalling til årsmøte

Forslag 1 Forslag fra John Bryhni, Sandvikaveien 12: Jeg viser til innkalling til årsmøte 2010, og ber i henhold til denne om at følgende forslag om endring av vedtektene tas opp til behandling: Årsmøtet 2010 vedtar at § 1 fra dato skal ha følgende ordlyd: § 1. NAVN OG OMRÅDE Sandvika Vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika i Stange Kommune. Virkeområdet dekker bomiljøet i Sandvika, geografisk avgrenset av jernbanen i øst og Mjøsa i vest, og omfatter eiendommene utparsellert fra gardsnummer 7. Velet er tilsluttet Norges Velforbund. © 2010 Sandvika Vel

Forslag 2 Forslag fra Styret: Årsmøtet 2010 vedtar at § 1 fra dato skal

Forslag 2 Forslag fra Styret: Årsmøtet 2010 vedtar at § 1 fra dato skal ha følgende ordlyd: § 1. NAVN OG VIRKEOMRÅDE Sandvika vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika-grenda i Stange kommune. Virkeområdet dekker bomiljøene i Sandvika øvre og nedre, Nordlund, Stripa, Nordstad 1 og 2, Fjetrehagan, samt Mjøslia til og med Nordsveen gård. Velet er tilsluttet Norges velforbund. © 2010 Sandvika Vel

Valg © 2010 Sandvika Vel Valg – Styrets forslag: Leder: Øystein Sætrang – på

Valg © 2010 Sandvika Vel Valg – Styrets forslag: Leder: Øystein Sætrang – på valg for 1 år Nestleder/kasserer: Willy Westeng – på valg for 2 år Sekretær: Vidar Moen – ikke på valg Styremedlem: Ernst Lochert – ikke på valg Styremedlem: Ken Hoel – på valg for 2 år (har sagt seg villig til å stille i ett år) Varamedlemmer: Ubesatt Valgkomité: Ubesatt Arrangementskomite: Kun 1 igjen. . .

Allmøte/oppsynsmannsmøte 15. 2. 2010 © 2010 Sandvika Vel 1 Styret orienterer Handlingsplanen for 2008

Allmøte/oppsynsmannsmøte 15. 2. 2010 © 2010 Sandvika Vel 1 Styret orienterer Handlingsplanen for 2008 -2010 Status for oppgradering av turstinettet Status for oppgradering av skøytebanen til flere sommeraktiviteter Status for friområde båthavna/kajakkhus Status for idrettsplassen i Skoleveien Gjennomgang av årets budsjett/søknad om kulturmidler Satsingsområdene de neste årene - diskusjon 2 Sikkerhet på lekeplasser 3 Inspill/diskusjon – handlingsplan 2013 Hvor trykker skoen? Hva er viktig å få på plass? 4 Eventuelt 5 Evaluering

Sandvika Vels formålsparagraf § 2. FORMÅL 2. 1. Velets formål er å ivareta medlemmenes

Sandvika Vels formålsparagraf § 2. FORMÅL 2. 1. Velets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området, samt å arbeide for å utvikle et trygt og godt bomiljø. 2. 2. Velet er partipolitisk uavhengig. 2. 3. Velets styre kan samarbeide med andre foreninger og institusjoner i området når det gjelder saker av felles interesse. 2. 4. Velet skal ivareta områdets interesser som et høringsog samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. 2. 5. Velet skal se til at det tas natur- og miljøhensyn i dets virkeområde. © 2010 Sandvika Vel

Satsingsområder – Handlingsplan 2010 1. Legge til rette for turmuligheter 2. Utvikle idrettsplassen i

Satsingsområder – Handlingsplan 2010 1. Legge til rette for turmuligheter 2. Utvikle idrettsplassen i Skoleveien 3. Esso-tomta for allmenn bruk 4. Eksisterende Velanlegg © 2010 Sandvika Vel

Status for oppgradering av turstinett © 2010 Sandvika Vel April 2009 – befaring med

Status for oppgradering av turstinett © 2010 Sandvika Vel April 2009 – befaring med Sven Petter Sinnerud – ga en arbeidsfordelingen i 2009 som fungerte mellom ”Ottestadstien”, Fjetre gård, Sveen gård og Sandvika Vel har lagt subbus/bark på ca 1250 m sti for NOK 100. 000 Mjøsnær sti HIAS – Gillundstranda møter motstand. . .

”Fjetreskogen rundt” © 2010 Sandvika Vel

”Fjetreskogen rundt” © 2010 Sandvika Vel

Status for oppgradering av skøytebanen Høsten 2009: Planer om tredelt sommerbruk konkretisert (håndball, basket,

Status for oppgradering av skøytebanen Høsten 2009: Planer om tredelt sommerbruk konkretisert (håndball, basket, sandvolleyball) Mottatt støtte på NOK 50. 000 fra Sparebanken Hedmark Banen avrettet med duk under topplag Søknad om spillemidler sendt Vantet raste delvis sammen – pill råttent Vantet midlertidig satt opp for 09/10 -sesongen 2010: Foreløpig svar på spillemidler mottatt – i kø i 2 -3 år. . . Nytt vant må på plass i 2010 Har pt NOK 26. 000 på bok øremerket prosjektet Vurderer å bruke en god porsjon av egne midler i 2010 til å få til dette prosjektet (vant, håndballmål, basketmål, volleyballnett) Nye momsregler for frivillige orger kan bli en god hjelp! © 2010 Sandvika Vel

Status for friområde båthavna/kajakkhus Ny båthavn: Endelig avslag mottatt fra Direktoratet for naturforvaltning sommeren

Status for friområde båthavna/kajakkhus Ny båthavn: Endelig avslag mottatt fra Direktoratet for naturforvaltning sommeren 2009 Fokuset er nå på friområdet rundt Kommunen som grunneier er positiv til planene Søknad etter Plan- og bygningsloven er klar til å sendes X © 2010 Sandvika Vel

© 2010 Sandvika Vel

© 2010 Sandvika Vel

Oppgradert friområde i båthavna – prosess/status © 2010 Sandvika Vel Anleggsgartner er koblet inn

Oppgradert friområde i båthavna – prosess/status © 2010 Sandvika Vel Anleggsgartner er koblet inn for prisoverslag Søknader om prosjektstøtte er sendt – ingen tilsagn pt Har ikke lagt inn medlemskontingent for 2010 i budsjettet Håper å kunne bruke båthavnforeningens midler i prosjektet Prosjektet kan realiseres etter hvert som finansiering er på plass – ny brygge er det store løftet Sonderinger i gang mht å finne bryggeentreprenør Kajakkhus 1 får plass til 10 kajakker og 6 kanoer – 12 plasser er pt reservert – bygging i 2010 er realistisk

Utvikling av idrettsplassen i Skolevegen status © 2010 Sandvika Vel Block Watne er ferdig

Utvikling av idrettsplassen i Skolevegen status © 2010 Sandvika Vel Block Watne er ferdig med prosjektering av første byggetrinn som er i område rundt idrettsplassen. Block Watne finansierer ”Nye Skoleveien". Planene ivaretar våre interesser godt. Det fremgår av søknaden at Sandvika Vel skal eie idrettsplassen og at opprusting av denne og andre felles områder gjøres i samarbeide med oss Det er satt av fellesområder mot jernbanelinja med adkomst fra idrettsplassen. Gamle skoleveien blir avstengt. To steder for gjennomkjøring: Like ved idrettsplassen og like ved nedkjøringen til jernbaneundergangen. Det er planlagt barnehage inntil idrettsplassen.

Esso-tomta for allmenn bruk © 2010 Sandvika Vel Situasjonen er blitt bedre de siste

Esso-tomta for allmenn bruk © 2010 Sandvika Vel Situasjonen er blitt bedre de siste årene Tankene er fjernet Vi har hatt et prøveprosjekt med parkering på tomta i 2008. Dette var ikke vellykket. Tomta er fortsatt i Essos eie, og så lenge det er tilfelle vil det neppe bli noen bruksendring Dette er ikke en sak som Styret ser at det er formålstjenelig å bruke ressurser på Tiden jobber antakelig for oss – en dag blir dette boligtomter

Vel-anlegg (og friområder) © 2010 Sandvika Vel

Vel-anlegg (og friområder) © 2010 Sandvika Vel

Status Vel-anlegg Dagens lekeplasser er i rimelig god forfatning De tre områdene som styret

Status Vel-anlegg Dagens lekeplasser er i rimelig god forfatning De tre områdene som styret ønsker å prioritere fremover er: © 2010 Sandvika Vel Friområdet rundt båthavna Skøytebanen Fotballbanen i Skolevegen Forøvrig: Fortsette å opprettholde høy standard på øvrige lekeplasser

Kulturmiddelsøknad 2010/budsjett båthavn © 2010 Sandvika Vel

Kulturmiddelsøknad 2010/budsjett båthavn © 2010 Sandvika Vel

Sikkerhet på lekeplasser © 2010 Sandvika Velet står ansvarlig Har så langt gått bra

Sikkerhet på lekeplasser © 2010 Sandvika Velet står ansvarlig Har så langt gått bra Har forsikring gjennom Norges Vel-forbund Viktig: Oppsynsmennene tar en nøye sjekk. Se etter: Utstikkende ting (spiker, skruer, fliser) Klemfare (hode, fingre) i kjettinger og åpninger Ødelagte/brukne ting Råte Kan få en proff gjennomgang av sikkerheten – men det koster

Sjekkliste velområder © 2010 Sandvika Vel Lekeplassanlegg: Våren: Rydd området og gjør plassen pen.

Sjekkliste velområder © 2010 Sandvika Vel Lekeplassanlegg: Våren: Rydd området og gjør plassen pen. Lei container fra Hedmark Renovasjon og Resirkulering AS (tlf. 62 54 28 00) Sjekk lekeapparater og vedlikeholdsbehov Reparer – beløp opptil NOK 3000 kan brukes uten å konsultere Styret. Kvitteringer leveres kasserer Tips: Lag klippeliste Sommer/høst: Hold plassen pen Klipp gress Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden – tenk sikkerhet Vinter: Hold et jevnt oppsyn med at ting er i orden Tur- og trimløype: Rydd løypa og sjekke at alt er i orden Skøytebane: Som for de andre anleggene, og for øvrig: Rake banen før telen setter seg Legg is Måk snø Hold utstyret i orden (snøskuffer, skyfler, snøfreser) Tenk sikkerhet – se etter følgende: Er fallunderlaget dekkende Sjekk at skruer/spiker sitter ordentlig fast/ikke stikker ut Sjekk at treverket ikke er fliset opp

Satsingsområder – Handlingsplan 2013 Hvor trykker skoen? Hva er viktig å få på plass?

Satsingsområder – Handlingsplan 2013 Hvor trykker skoen? Hva er viktig å få på plass? Hva bør være fokusområdene? Forrige plan: 1. Legge til rette for turmuligheter 2. Utvikle idrettsplassen i Skoleveien 3. Esso-tomta for allmenn bruk 4. Eksisterende Velanlegg © 2010 Sandvika Vel

Status oppsynsmannsordningen © 2010 Sandvika Vel Hvilke plasser er ubesatt?

Status oppsynsmannsordningen © 2010 Sandvika Vel Hvilke plasser er ubesatt?

© 2010 Sandvika Vel

© 2010 Sandvika Vel

Det var alt – takk for i kveld! © 2010 Sandvika Vel

Det var alt – takk for i kveld! © 2010 Sandvika Vel