Samvirket i menighedsrdet vInge Kjr Andersen 2017 Indhold

  • Slides: 12
Download presentation
Samvirket i menighedsrådet v/Inge Kjær Andersen 2017

Samvirket i menighedsrådet v/Inge Kjær Andersen 2017

Indhold § Præsentation § Hvad betyder det - samvirket mellem præst og valgte medlemmer

Indhold § Præsentation § Hvad betyder det - samvirket mellem præst og valgte medlemmer i menighedsrådet? § Hvad vil det sige i praksis? § Hvad er udfordringerne? § Hvorfor er det vigtigt? § Afslutning: Bud på hvad så nu …. 2

Præsentation § Min kirkelige baggrund § Døbt, konfirmeret, gift og ”kultur kristen” § 16

Præsentation § Min kirkelige baggrund § Døbt, konfirmeret, gift og ”kultur kristen” § 16 år i menighedsråd – formand i 8 år. § 5 år i bestyrelsen for distriktsforeningen § 4 år i bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd § Hvem er I ? § Præster/læge § Nye/erfarne § Ved I, hvad samvirke er?

Samvirke - hvad betyder det ? § Menighedsrådet og præsten er gensidigt forpligtet til

Samvirke - hvad betyder det ? § Menighedsrådet og præsten er gensidigt forpligtet til at samvirke om målsætningerne for det kirkelige liv i sognet § Præstens virke sker indenfor menighedsrådets prioriteringer af ressourcer og økonomiske rammer § Formanden kan have en vigtig rolle 4

Regler om forholdet mellem præst og menighedsråd § Præsters medlemskab af menighedsrådet svarer i

Regler om forholdet mellem præst og menighedsråd § Præsters medlemskab af menighedsrådet svarer i hovedreglen til de valgtes. § Præster har ikke stemmeret i visse sager, herunder valg af formand og næstformand samt fx opførelse eller nedbrydning af kirker (ML § 27) § Præsten er uafhængig af menighedsrådet i sin forkyndelse, sjælesorg og undervisning (ML § 37) § Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse (ML § 1) 5

Hvad vil det sige i praksis? § Lukkedage, hvor der er kirkebetjening og til

Hvad vil det sige i praksis? § Lukkedage, hvor der er kirkebetjening og til hvad, det påvirker præstens arbejder – besættelser, begravelser, studiekredse mv. § Præsten har instruktionsbeføjelsen – og er som MR medlem arbejdsgiver. (opmærksomhedspunkt) § Lægemedlemmer er ikke leder for præsten, men arbejdsgiver for alle andre § Økonomiske/personalemæssige rammer – BUDGET § Målsætninger, visioner og udmøntning

Hvad er udfordringerne? § Hav respekt for hinandens roller og kompetencer § Lad være

Hvad er udfordringerne? § Hav respekt for hinandens roller og kompetencer § Lad være at tro, at nogen pr. automatik har de rigtige svar § Drop ideen om A og B hold § Husk særinteresser – og det er helt legitimt § Sammen er vi stærke

Hvorfor er det vigtig? § Fordi vi skaber kirke sammen – og ingen af

Hvorfor er det vigtig? § Fordi vi skaber kirke sammen – og ingen af os kan undvære den anden part § Menighedsrådet kan ikke pålægge præsten at udføre en given opgave § Præsten må i sin planlægning og prioritering af opgaverne, der falder ind under den pastorale forpligtelse, tage højde for at medvirke til at virkeliggøre den fælles målsætning. § Menighedsrådsløftet og præsteløftet

Bud på hvad så nu …. § Tag snakken lokalt § Giv plads til

Bud på hvad så nu …. § Tag snakken lokalt § Giv plads til hinanden – også på dagsorden § Gør det til en naturlig del af arbejdet § Andre mere indirekte måder: § Hvad kan vi hver især bidrage med? § Hvem gør hvad? - så vi sikrer, at beslutninger bliver til virkelighed

I kan stille jer selv følgende spørgsmål: § Hvordan kommer det gode samvirke til

I kan stille jer selv følgende spørgsmål: § Hvordan kommer det gode samvirke til udtryk hos os? § På hvilke måder samvirker vi allerede om, at der er gode vilkår for kirkens liv og vækst i vores kirke og sogn? § Hvad skal der til for, at vi kan styrke samvirket i den kommende menighedsrådsperiode? § Hvordan skaber vi i den kommende periode gode vilkår for kirkens liv og vækst?